Start / Fritid och kultur / Kvalitet och utveckling / Hur trivs eleverna på Vallentuna kulturskola?

Hur trivs eleverna på Vallentuna kulturskola?

Vallentuna kulturskola genomförde under november 2020 två enkäter. En enkät ställdes direkt till våra elever, från och med årskurs 4 till och med gymnasiet, och en ställdes till vårdnadshavare för våra befintliga elever, i alla åldrar. Båda enkäterna bestod av frågor inom följande områden:

 • Trygghet och trivsel
 • Innehåll och utbud
 • Kontakt och kommunikation

Varför gör vi undersökningen?

Undersökningen görs som en del i kulturskolans löpande kvalitetsarbete. Att ta del av våra elevers och deras vårdnadshavares tankar om verksamheten är en förutsättning för att kunna utveckla och förbättra verksamheten. Att genomföra brukarundersökningar finns även i kulturnämndens verksamhetsplan och vi avser att göra detta återkommande vart annat år med start hösten 2020.

Resultatet av undersökningarna samt svarsfrekvens

Trygghet och trivsel

Vallentuna kulturskola är en trygg plats att vara på och eleverna upplever att de blir väl bemötta av lärarna på skolan. Vidare trivs eleverna i hög grad och anledningarna är framför allt att lärarna är bra och att man har bra kompisar.

Några fritextsvar (elever) på frågan "Vad är det som gör att du trivs på kulturskolan?":

 • "Lärarna är väldigt trevliga och bemötande, det är härlig stämning och superkul."
 • "Jag trivs på kulturskolan eftersom alla är vänliga och inbjudande."
 • "Jag vet faktiskt inte, men jag gör det."
 • "Det är en lugn plats att vara på."
 • "Det är roligt att spela trummor och kul att kompisen är med."

Några fritextsvar (vårdnadshavare) på frågan "Vad är det som gör att ditt barn trivs på kulturskolan?":

 • "Bra lärare."
 • "Gemenskap, lärandet."
 • "Stimulerande lektioner."
 • "Mycket bra och trevlig lärare samt att det är enskild undervisning."
 • "Han har en bra lärare som tar sig tid att lyssna på honom och är positiv när min son möter honom."
 • "Glädje och vänskap."
 • "Lovely motivated teachers."

Innehåll och utbud

En stor andel av eleverna och deras vårdnadshavare upplever att eleverna utvecklas i sitt ämne och att de lär sig mycket under lektionerna. Eleverna upplever att de har möjlighet att påverka innehållet i undervisningen. När det gäller utbudet så är många nöjda med nuvarande ämnen, men man är bland annat intresserad av att testa "Skapa film" och "Skapa dataspel".

I fritextsvaren på frågan "Hur skulle du vilja utveckla kulturskolans kursutbud?" skriver vårdnadshavare:

 • "Det hade varit intressant att ha en termin där man får prova helt olika instrument exempelvis blås, gitarr, trummor. En prova på-termin."
 • "Replokal med övningsmöjligheter, mer samarbeten mellan ämnena."
 • "Undervisning på elevens skola. Allt bygger på att vi föräldrar kan skjutsa."
 • "Lokal där man kan öva sig på olika instrument, utanför lektionstid."
 • "Min dotter skulle vilja ha fler tillfällen per vecka."
 • "Fler lektioner inom samma kurs."

Kontakt och kommunikation

Den viktigaste kanalen för att komma i kontakt med kulturskolan är genom grundskolan. Övriga "vägar in" är kommunens webbplats, vallentuna.se, "Öppet hus" och "via bekanta". Man upplever att man i stor utsträckning får den information man behöver från kulturskolan. Gällande kulturskolans verksamhetssystem "StudyAlong" så upplever man en del brister. Systemet är inte helt användarvänligt för elever och vårdnadshavare och man eftersöker bättre instruktioner och vägledning.

Svarsfrekvens

Enkät till eleverna: ca 60 procent.

Enkät till vårdnadshavare: ca 30 procent.

Av eleverna svarar 99 procent att de trivs "helt och hållet" eller "ganska bra" när de är på Vallentuna kulturskola.

Av vårdnadshavarna svarar 99 procent att de är "helt och hållet nöjda" eller "ganska nöjda" med Vallentuna kulturskola som helhet.

Förvaltningschefens kommentar

Kulturförvaltningens uppdrag är att erbjuda ett attraktivt, varierat och relevant kulturutbud för människor i alla åldrar med fokus på barn och unga. I arbetet med att utveckla vårt utbud av kulturaktiviteter är det av stor vikt att fråga både befintliga och nya presumtiva besökare hur de upplever våra verksamheter och höra deras tankar om hur vi utvecklas och förbättras.

Vi vet att trygghet är viktigt för ett bra lärande vilket gör det extra glädjande att se att majoriteten av de svarande upplever att kulturskolan är en trygg plats där de bli bra bemötta av personalen och att de har bra vänner i verksamheten. En hög andel upplever också att de kan påverka innehållet i undervisningen, att de lär sig mycket under lektionerna och att de utvecklas inom sitt ämne. De barn och ungdomar som idag deltar i kulturskolans verksamheter upplever att utbudet av ämnen är bra samtidigt som det har kommit förslag på nya ämnen såsom att skapa film och dataspel.

Vintern 2019/2020 genomfördes forskningsstudien "Ung Livsstil" bland högstadieelever i Vallentuna. Studien undersöker ungdomarnas hälsa, livsstil och fritidsvanor och resultatet visar att vissa flickor och pojkar som idag inte deltar i kulturskolan önskar delta i kulturskolans verksamhet.

Vårt arbete framåt handlar nu om att utveckla vårt utbud baserat på den kunskap vi har fått av kulturskolans enkäter och studien "Ung Livsstil". Det är ett arbete vi ser fram mot att ta oss an!

Petri Peltonen
Förvaltningschef kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats