Start / Fritid och kultur / Kultur / Skapande skola

Skapande skola

Skapande skola är regeringens satsning på samverkan mellan skolan och kulturlivet. Syftet är att långsiktigt integrera konsten och kulturen som en del av elevens lärande. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer samt att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Alla barn och unga har rätt att få ta del av professionell konst och kultur som vidgar deras vyer, ger andra perspektiv och förståelse för världen de lever i. På så sätt kan de påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor. Barn och unga ska inspireras, och ges möjligheter, till att uttrycka sina tankar och känslor genom konst och kultur.

Bilden föreställer gruppen Mandh Productions. Fotograf: Håkan Larsson

Information om Skapande skola i Vallentuna

Vad är Skapande skola?

Skapande skola är ett projekt som ska öka elevernas möjligheter till att möta och uppleva professionell kultur samt möjliggöra elevernas eget skapande.

Skapande skola bekostas av Statens Kulturråd och är ett komplement till skolans egen kulturbudget.

Syftet med bidraget är att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolan, med utgångspunkt i skolans läroplan.  

Skapande skola i Vallentuna

Med hjälp av Skapande skola-medel pågår varje läsår en mängd olika professionella konst- och kulturprogram och samarbeten med alla Vallentunas kommunala skolor. På varje kommunal skola finns minst ett kulturombud som förankrar Skapande skola verksamheten på skolan. Kulturombuden fångar upp elevernas och personalens önskningar och synpunkter på kulturaktiviteterna.

I Vallentuna arbetar vi mot fyra mål med verksamheten.

  • Skapande skola i Vallentuna är för, med och av elever. Det innebär att utbudet består av konst- och kulturaktiviteter för barn och unga exempelvis en föreställning; med barn och unga exempelvis en workshop; och av barn och unga exempelvis en egenhändigt producerad utställning.
  • Skapande skola i Vallentuna erbjuder varje elev 2-3 konst- och kulturprogram per läsår.
  • Skapande skola i Vallentuna bygger på kvalitet, kvantitet och kontinuitet.
  • Skapande skola i Vallentuna sker i 3 väderstreck - elever får ta del av program i centrala Vallentuna, ta del av program på egna skolan, och ta del av program i Stockholms Stad.

Vill du veta mer om Skapande skola i Vallentuna? Kontakta vår kulturproducent för Skapande skola, Kimberley Gustavsson, på kimberley.gustavsson@vallentuna.se.

Kulturrådet och beviljande av bidrag

Kulturrådet fördelar årligen bidrag till grundskolans årskurs F-9 inklusive särskola och särskilda undervisningsgrupper med målet att öka elevernas möjligheter att möta professionell konst och kultur.

Ansökan om Skapande skola bidrag görs av skolans huvudman. Huvudman för en kommunal skola är kommunen och för en fristående skola den juridiska person som beviljats tillstånd att bedriva skolverksamhet.

I Vallentuna kommun är Skapande skola verksamheten ett samarbete mellan Barn- och ungdomsförvaltningen och Kulturförvaltningen. Vallentuna kommun ansöker om medel för alla kommunala skolors räkning.

Tema för läsåret 2019/2020 är Inblick/utblick - min plats i världen

Varje nytt läsår sätter vi ett nytt tema för verksamheten, som bygger vidare på föregående års tema. Alla inbokade program går på ett eller annat sätt i linje med temat.

Tema för läsåret 2019/2020 är Inblick/utblick -min plats i världen

Temat ger utrymme för reflektion, självbild och förståelse för oliktänkande och olikvarande. Programmen som bokats handlar om att våga se sig själv i andra, att ha mod att vara sig själv, och se sina egna styrkor och kanske brister.

Temat möjliggör samarbeten med program som behandlar miljötänk, livsstilsanpassningar och alternativa idéer om materialanvändning.

Temat ger utrymme för tankar kring hållbarhet också i en annan bemärkelse, till exempel hållbarhet i sitt eget beteende. Hur kan jag vara omtänksam mot vår planet, mot min omvärld och mot mig själv?

Elevinflytande

Vi ser gärna att eleverna själva är med och påverkar urvalet av program. Deras synpunkter är grundläggande för en levande verksamhet och ett aktivt engagemang.

Under läsåret 2019/20 är målet att unga kulturombud/elevkulturombud ska få ta del av föreställningar och andra konst- och kulturprogram, och få möjlighet att komma med synpunkter på form och innehåll. Syftet är att öka elevernas förståelse för kultur, ge kunskap om utbudet och att ge erfarenhet i att samtala om kultur med sina klasskamrater. Elevernas feedback ger nätverket för Skapande skola värdefull insyn i hur barn och unga tänker kring kultur.

Vill du veta mer om Skapande skola och elevinflytande? Kontakta vår kulturproducent för Skapande skola, Kimberley Gustavsson, på kimberley.gustavsson@vallentuna.se.

Årshjul

Skapande skolas årshjul

Januari

Skapande skola anordnar en kulturombudsträff inför ansökansperioden för kommande läsår. Kallelse skickas ut till kulturombuden via mejl. 

Blankett för anmälan skickas ut till respektive skola och kulturombuden samordnar en gemensam intresseanmälan per skola. När detta är klart samlar Skapande skola-samordnaren in samtliga intresseanmälningar och lämnar in en ansökan om bidrag till Statens Kulturråd. 

Februari - mars

I februari meddelas kulturproducenterna om att Vallentuna kommun har ansökt om medel för samarbeten inom Skapande skola. 

Avstämningar pågår av genomförda Skapande Skola-aktiviteter med skolor och kulturlivet.

April/maj

I april/maj ger Kulturrådet besked om medel beviljas.

Maj/juni

I maj fördelas programmen med målet att varje elev ska få ta del av tre Skapande Skola-program under läsåret. I maj/juni informerar vi skolorna om vilka program de har blivit tilldelade

September/oktober

En del av det sökta och beviljade medlen avsätts för projekt som kan väljas när skolåret har startat, Skapande peng. Senast vecka 42, ska de skolor som har fått Skapande peng beviljat, återkomma med önskemål för godkännade. 

 

Tidigare Skapande skola-projekt

Skapande skola verksamheten i Vallentuna har möjliggjort många skaparupplevelser för barn och unga. Här kan du läsa om några av tidigare projekt.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats