Start / Fritid och kultur / Kultur / Skapande skola

Skapande skola

Statsbidraget för Skapande skola gör att konst och kultur integreras i grundskolan på lång sikt. Det bidrar till att elever får större möjligheter till eget skapande genom möten med professionella kulturaktörer och kulturverksamheter. Bidraget stärker elevernas tillgång till kulturens alla uttrycksformer. Det är skolans huvudmän som kan söka bidraget.

Bilden längst upp på denna sida visar muralmålningar i Karlslundsskolans matsal. Verket är utfört av Streetcorner i samverkan med skolans elever med medel från Skapande skola.

Information om Skapande skola i Vallentuna

Vad är Skapande skola?

Skapande skola är ett projekt som ska öka elevernas möjligheter till att möta och uppleva professionell kultur samt möjliggöra elevernas eget skapande.

Skapande skola bekostas av Statens Kulturråd och är ett komplement till skolans egen kulturbudget.

Syftet med bidraget är att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolan, med utgångspunkt i skolans läroplan.  

Skapande skola i Vallentuna

Med hjälp av Skapande skola-medel pågår varje läsår en mängd olika professionella konst- och kulturprogram och samarbeten med alla Vallentunas kommunala skolor och Vallentuna Internationella Montessori skola.

Förankringen mellan skolor och kulturaktörer är en grundpelare för Skapande skola i Vallentuna. Detta har säkrats genom ett stabilt nätverk som börjar med elevernas önskemål:

Elev – Lärare – Kulturombud på skolan – Huvudman/Kulturproducent – Kulturrådet - Kulturlivet

Varje skola har ett eller flera kulturombud som säkrar skolans engagemang under hela processen från önskat till genomfört Skapande skola-program. Elevernas delaktighet ser olika ut beroende på deras ålder och på vilken del av Skapande skola-processen de befinner sig i.

Planering och urval av Skapande skola-projekt diskuteras fram i samråd med kulturombud, klasslärare och elever. Eleverna är väl förberedda inför och är delaktiga under aktiviteten.

Uppföljning av ett Skapande skola-program sker ofta genom elevens fortsatta skapande inom ett annat Skapande skola-program. Elever erbjuds ett till tre Skapande skola-program under ett läsår.

Som utvärdering skickas det ut enkäter till eleverna, lärarna och till de kulturaktörer som har utfört och deltagit i projekten.

I Vallentuna arbetar vi mot fyra mål med verksamheten:

  • Skapande skola i Vallentuna är för, med och av elever. Det innebär att utbudet består av konst- och kulturaktiviteter för barn och unga exempelvis en föreställning; med barn och unga exempelvis en workshop; och av barn och unga exempelvis en egenhändigt producerad utställning.
  • Skapande skola i Vallentuna bygger på kvalitet, kvantitet och kontinuitet.
  • Skapande skola i Vallentuna erbjuder varje elev ett till tre program per läsår.
  • Skapande skola i Vallentuna sker i tre väderstreck - elever får ta del av program i centrala Vallentuna, på den egna skolan samt i Stockholms Stad.

Vill du veta mer om Skapande skola i Vallentuna? Kontakta vår kulturproducent för Skapande skola.

Kulturrådet och beviljande av bidrag

Kulturrådet fördelar årligen bidrag till grundskolans årskurs F-9 inklusive anpassad grundskola och särskilda undervisningsgrupper med målet att öka elevernas möjligheter att möta professionell konst och kultur. Från och med ansökan för läsår 2023/2024 utgår Kulturrådet från den kvantitativa och inte längre från de kvalitativa uppgifterna i ansökningarna, det vill säga utifrån antalet deltagande elever.

Förutsättningar för bidrag

Som förutsättning för att få bidrag ska

  • huvudmannen ha utformat mål för insatserna med utgångspunkt i skolans styrdokument,
  • insatserna vara ett komplement till den befintliga kulturverksamheten i skolan.

I Vallentuna kommun är Skapande skola-verksamheten ett samarbete mellan barn- och ungdomsförvaltningen och kulturförvaltningen. Vallentuna kommun ansöker om medel för alla kommunala skolors räkning samt för Vallentuna Internationella Montessori skola. 

Tema för läsåret 2023/2024 är FANTASIN TILL MAKTEN – Skapande skola i Vallentuna installerar fantasiceller

För att lyfta det kontinuerliga och kvalitativa långsiktiga arbetet har vi valt "Fantasin till makten – Skapande skola i Vallentuna installerar fantasiceller" som läsårets tema samtidigt som vi fortsätter uppmärksamma klimatfrågor, hållbarhetsfrågor och demokratifrågor.

Årets tema är framtaget av Skapande skola-nätverket för att lyfta vikten av varje elevs eget skapande utifrån egna förutsättningar, men också av upplevelse av kultur och konst och dess betydelsefulla påverkan på en ung människa.

Några kultur- och konstaktörer som våra elever ska få möta under läsåret: konstgruppen Streetcorner, Unga på Operan, Teater Pero, Cirkusgruppen Kapseln, Lotta Gahrtons danskompani, Optagonen, Den pedagogiska designbyrå, Zifa Mikael Eriksson, Pygméteater, Järn-smeden Martin Ahlsén, Gåspennan, Unga Klara, Filmplaneten och Vattenmannen.

Årshjul

Skapande skolas årshjul

Januari

Ansökan om Skapande skola skickas till Kulturrådet. Ansökan utgår från handlingsplanen och intresseanmälningar om Skapande skola program som varje enskild klass skickar till samordnaren genom sitt kulturombud.

Februari - mars

I februari meddelas kulturproducenterna om att Vallentuna kommun har ansökt om medel för samarbeten inom Skapande skola.
Avstämningar pågår av genomförda Skapande Skola-aktiviteter med skolor och kulturlivet.

April/maj

I april/maj ger Kulturrådet besked om medel beviljas.

Maj/juni

I maj fördelas programmen med målet att varje elev ska få ta del av 2-3 Skapande Skola-program under läsåret. I maj/juni informerar vi skolorna om vilka program de har blivit tilldelade.

September/oktober

Ett nytt läsår med Skapande skola påbörjar. Samtidigt påbörjar samordnaren utformningen av Skapande skola utbudet för kommande läsår. Ett mail skickas till alla centrumföreningarna och enskilda aktörer med uppmaning att skicka in sina förslag på Skapande skola program. Skolorna själva skickar också in eventuella särskilda önskemål om konstformer de vill jobba med. I samråd med BUF och SKS-närverket bestäms ett nytt övergripande tema. Samordnaren skapar en utbudskatalog av alla inkomna förslag.

November/december

Skapande skola anordnar en kulturombudsträff inför ansökansperioden för kommande läsår. Kallelse skickas ut till kulturombuden via mejl.
Blankett för anmälan och utbudskatalogen skickas ut till respektive skola och kulturombuden samordnar en gemensam intresseanmälan per klass och skola. När detta är klart samlar Skapande skola-samordnaren in samtliga intresseanmälningar och lämnar in en ansökan om bidrag till Kulturrådet.

Tidigare Skapande skola-projekt

Skapande skola verksamheten i Vallentuna har möjliggjort många skaparupplevelser för barn och unga. Här kan du läsa om några av tidigare projekt.

Vesna Stanisic

Kulturproducent Skapande skola

E-mail: vesna.stanisic@vallentuna.se

Telefon: 08-587 853 61

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats