Start / Fritid och kultur / Kultur / Skapande skola

Skapande skola

Statsbidraget för Skapande skola gör att konst och kultur integreras i grundskolan på lång sikt. Det bidrar till att elever får större möjligheter till eget skapande genom möten med professionella kulturaktörer och kulturverksamheter. Bidraget stärker elevernas tillgång till kulturens alla uttrycksformer. Det är skolans huvudmän som kan söka bidraget.

Bilden föreställer gruppen Arkeolog 8 som satte upp föreställeningen To bee 2021/22 på Vallentuna Teater.

Aktuella projekt- Katastrofleden, en upptäcktsfärd i dans

Information om Skapande skola i Vallentuna

Vad är Skapande skola?

Skapande skola är ett projekt som ska öka elevernas möjligheter till att möta och uppleva professionell kultur samt möjliggöra elevernas eget skapande.

Skapande skola bekostas av Statens Kulturråd och är ett komplement till skolans egen kulturbudget.

Syftet med bidraget är att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolan, med utgångspunkt i skolans läroplan.  

Skapande skola i Vallentuna

Med hjälp av Skapande skola-medel pågår varje läsår en mängd olika professionella konst- och kulturprogram och samarbeten med alla Vallentunas kommunala skolor.


Förankringen mellan skolor och kulturaktörer är en grundpelare för Skapande skola i Vallentuna. Detta har säkrats genom ett stabilt nätverk som börjar med elevernas önskemål:


Elev – Lärare – Kulturombud på skolan – Huvudman/Kulturproducent – Kulturrådet - Kulturlivet


Varje skola har ett eller flera kulturombud som säkrar skolans engagemang under hela processen från önskat till genomfört Skapande skola-program. Elevernas delaktighet ser olika ut beroende på deras ålder och på vilken del av Skapande skola-processen de befinner sig i.


Planering och urval av Skapande skola-projekt diskuteras fram i samråd med kulturombud, klasslärare och elever. Eleverna är väl förberedda inför och är delaktiga under aktiviteten.


Uppföljning av ett Skapande skola-program sker ofta genom elevens fortsatta skapande inom ett annat Skapande skola-program. Elever erbjuda 2-3 Skapande skola-program under ett läsår.


Som utvärdering skickas det ut enkäter till eleverna, lärarna och till de kulturaktörer som utfört och deltagit i projekten.

I Vallentuna arbetar vi mot fyra mål med verksamheten.

  • Skapande skola i Vallentuna är för, med och av elever. Det innebär att utbudet består av konst- och kulturaktiviteter för barn och unga exempelvis en föreställning; med barn och unga exempelvis en workshop; och av barn och unga exempelvis en egenhändigt producerad utställning.
  • Skapande skola i Vallentuna bygger på kvalitet, kvantitet och kontinuitet.
  • Skapande skola i Vallentuna erbjuder varje elev två till tre program per läsår.
  • Skapande skola i Vallentuna sker i tre väderstreck - elever får ta del av program i centrala Vallentuna, ta del av program på egna skolan, och ta del av program i Stockholms Stad.

Vill du veta mer om Skapande skola i Vallentuna? Kontakta vår kulturproducent för Skapande skola.

Kulturrådet och beviljande av bidrag

Kulturrådet fördelar årligen bidrag till grundskolans årskurs F-9 inklusive särskola och särskilda undervisningsgrupper med målet att öka elevernas möjligheter att möta professionell konst och kultur.

Ansökan om Skapande skola bidrag görs av skolans huvudman. Huvudman för en kommunal skola är kommunen och för en fristående skola den juridiska person som beviljats tillstånd att bedriva skolverksamhet.

I Vallentuna kommun är Skapande skola verksamheten ett samarbete mellan Barn- och ungdomsförvaltningen och Kulturförvaltningen. Vallentuna kommun ansöker om medel för alla kommunala skolors räkning. 

Tema för läsåret 2021/2022 är LUFTEN ÄR FRI - demokrati

Varje nytt läsår sätter vi ett nytt tema för verksamheten, som bygger vidare på föregående års tema. Alla inbokade program går på ett eller annat sätt i linje med temat.

Tema för läsåret 2021/2022 är LUFTEN ÄR FRI-demokrati är framtaget av Skapande skola-nätverket som ett led i den långsiktiga processen att inkludera Skapande skola i undervisningen, men också att binda ihop Skapande skola med andra satsningar som görs i kommunen och som berör våra grundskoleelever.

Temat är därmed direkt kopplat till årets teman i kommunen Demokrati samt Friluftsliv. Förutom det övergripande temat får varje stadium program som kännetecknas av en huvudkonstform: för lågstadiet är ORD, för mellanstadiet DANS och för högstadiet DIGITALT SKAPANDE. Inom varje område finns program i andra konstformer som kompletterar och motsvarar både vårt tema och våra mål. Detta kommer att möjliggöra längre skapandeprocesser, eleverna får chans att upptäcka kopplingar mellan konstformer och sitt eget skapande och kreativitet. En sådan satsning leder också till kreativ utveckling av arbetsmetoder i klassrummet.

Valet av utryckformerna har kommit efter en kartläggning av vilka konstformer olika stadier generellt önskat inom Skapande skola satsningen de senaste 10 åren.

Årskursernas teman

Program för åk F-3 utgår från ORD: det skrivna, det berättade, det gestaltade, det sjungna, det mimade, det programmerade ordet.
med aktörer som: SkrivSprånget, Fabula Storytellings, Arfman drama
Länsmusikens blåssymfoniker, Filmcentrum, Robin och roboten Alex, Mittiprickteatern, Elin Jonzons cirkusworkshop,Trio Smack, Marionetteatern.

Program för åk 4-6 utgår från DANS: dans och klimatet, dans och media, dans som yttrandefrihet med dansgrupper Arkeolog 8, Kalabalindy, Amanda Norlander och Helene Berg, men också med Mikael Zifa Eriksson, Riksteatern och Superstar Orkestar.

Program för åk 7-9 utgår från DIGITALT SKAPANDE: ett direkt svar på elevernas efterfrågan med program som:
danskonstverk i Virtual reality, Skapa en GIF med stop motion, Porträttfilmer med greenscreen, Musikvideo från idé till produktion, Hur kan man teckna ljud, Skapa egen hemsida.
Förutom de angivna projekten sker det en rad andra projekt inom Skapande pengen.

Årshjul

Skapande skolas årshjul

Januari

Ansökan om Skapande skola skickas till Kulturrådet. Ansökan utgår från handlingsplanen och intresseanmälningar om Skapande skola program som varje enskild klass skickar till samordnaren genom sitt kulturombud.

Februari - mars

I februari meddelas kulturproducenterna om att Vallentuna kommun har ansökt om medel för samarbeten inom Skapande skola.
Avstämningar pågår av genomförda Skapande Skola-aktiviteter med skolor och kulturlivet.

April/maj

I april/maj ger Kulturrådet besked om medel beviljas.

Maj/juni

I maj fördelas programmen med målet att varje elev ska få ta del av 2-3 Skapande Skola-program under läsåret. I maj/juni informerar vi skolorna om vilka program de har blivit tilldelade.

September/oktober

Ett nytt läsår med Skapande skola påbörjar. Samtidigt påbörjar samordnaren utformningen av Skapande skola utbudet för kommande läsår. Ett mail skickas till alla centrumföreningarna och enskilda aktörer med uppmaning att skicka in sina förslag på Skapande skola program. Skolorna själva skickar också in eventuella särskilda önskemål om konstformer de vill jobba med. I samråd med BUF och SKS-närverket bestäms ett nytt övergripande tema. Samordnaren skapar en utbudskatalog av alla inkomna förslag.

November/december

Skapande skola anordnar en kulturombudsträff inför ansökansperioden för kommande läsår. Kallelse skickas ut till kulturombuden via mejl.
Blankett för anmälan och utbudskatalogen skickas ut till respektive skola och kulturombuden samordnar en gemensam intresseanmälan per klass och skola. När detta är klart samlar Skapande skola-samordnaren in samtliga intresseanmälningar och lämnar in en ansökan om bidrag till Kulturrådet.

Tidigare Skapande skola-projekt

Skapande skola verksamheten i Vallentuna har möjliggjort många skaparupplevelser för barn och unga. Här kan du läsa om några av tidigare projekt.

Vesna Stanisic

Kulturproducent Skapande skola

E-mail: vesna.stanisic@vallentuna.se

Telefon: 08-587 853 61

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats