Start / Fritid och kultur / Kvalitet och utveckling / Sveriges Friluftskommun

Sveriges Friluftskommun

Sveriges friluftskommun är ett pris som årligen delas ut för att stimulera och uppmuntra kommunernas arbete med friluftsliv och utgår från en enkätundersökning bland kommunerna. Under de senaste åren har Vallentuna kommun utvecklat arbetet med friluftsliv inom flera områden, vilket syns i årets ranking. 

År 2018 tog fritidsnämnden fram en kartläggning över människors möjlighet till friluftsliv i Vallentuna kommun. Det året fick Vallentuna 16,5 poäng i Naturvårdsverkets mätning och rankades därför till plats 151 av 225 i Sverige. I år fick Vallentuna 24 poäng av 34 möjliga och placerades därför på plats 102. Av Stockholms läns 20 kommuner som svarat på enkäten ligger Vallentuna på plats 9.

Bland årets förbättrare

Vissa kommuner har i årets undersökning förbättrat sig särskilt jämfört med sitt genomsnittliga resultat de tre senaste åren. Mediankommunen uppnår i undersökningen en differens på 14 % sen 2019. Vallentuna kommun har en förbättring på 17 % och placerar sig därmed högt på listan över förbättrare i Sverige.

Om utvärderingen

Sveriges friluftskommun har utsetts ut sedan 2010. Utmärkelserna utgår från en enkätundersökning som kommunerna själva besvarar. I år deltog 212 av 290 kommuner i undersökningen. Frågorna i enkäten omfattar tre områden:

  • kommunens planer och planering för friluftsliv
  • information och samarbete
  • aktiviteter och insatser

Årets enkät innehöll en extra fråga om kommunernas arbete med Friluftslivets år 2021.

Vallentuna kommuns resultat

Det område som Vallentuna är starkast i är "kommunens planer och planering för friluftsliv" (11,25 p av 13 möjliga vilket lägger oss på 4:e plats i länet) medan vi rankas lågt inom området "aktiviteter och insatser" (7,75 p av 14 möjliga, vilket lägger oss på plats 11 i länet).

Av resultatet går att utläsa att vi är bra på det strategiska arbetet och får bra poäng på frågor om intern struktur för friluftsliv, innehåll i översiktsplan, strategier, ekonomiska resurser och ambitionsnivå.

Vi kan utvecklas i hur vi arbetar med information och marknadsföring, särskilt gällande guidning, stimulera naturturism, utomhusutställningar, skyltning och annan naturvägledning.

Det område vi kan utvecklas mest inom är hur vi arbetar med organiserade aktiviteter såsom stöd till föreningslivet, medborgarinkludering, insatser i skolorna och vårt arbete mot specifika målgrupper.

Kommentar på resultatet

Sveriges friluftsmål beskriver att alla människor ska ha möjlighet till naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö.

Vallentuna kommun har stora möjligheter att arbeta mot och nå de målen. I Vallentuna kommun finns leder, vackra vattendrag, utegym, sjöar, aktiva aktörer såsom föreningar och företag, unik natur i form av gamla skogar och spännande kulturlandskap. I kommunens organisation har vi också engagerade och kunniga medarbetare som på olika sätt arbetar för att våra invånare ska kunna komma ut i naturen.

Kartläggningen som gjordes av fritidsnämnden år 2018 synliggjorde kommunens styrkor och utmaningar, och bidrag till ett mer medvetet och systematiskt arbete kring friluftsliv. Nu börjar vi se resultat av det arbetet vilket är väldigt glädjande. 

Vårt arbete framåt handlar nu om att fortsätta att utveckla och marknadsföra möjligheterna till naturupplevelser och friluftsliv. Det är ett arbete vi ser fram mot att ta oss an!

– Petri Peltonen, Förvaltningschef kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats