Start / Kommun och politik / Politik och demokrati / Synpunkter och felanmälan / Anmälan om oegentligheter, visselblåsarfunktion

Anmälan om oegentligheter, visselblåsarfunktion

Det är viktigt för oss att få information om det finns misstankar om oegentligheter i våra verksamheter. Du som är anställd, volontär, praktikant eller har avslutat din tjänst på Vallentuna kommun kan anmäla uppgifter om mutor, jäv, korruption, bedrägeri, stöld eller andra situationer där någon exempelvis får privat vinning av sin egen tjänsteutövning.
Formuläret längst ned på sidan kan användas för att rapportera direkt, boka ett fysiskt möte eller telefonsamtal.

Vem kan anmäla?

Om du vill anmäla någon form av oegentlighet till kommunen skiljer det sig ifall du är medborgare eller om du tillhör någon av de kategorierna av personer som är listade nedanför. Kategorierna nedanför listar de personer som enligt Lagen (2021.890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, har ett utökat sekretesskydd och skydd mot repressalier vid rapportering av den här typen av ärenden till kommunen. Även samtliga kategorier av personer skyddas efter att de har lämnat verksamheten.

Personer som är skyddade mot repressalier:

  • Arbetstagare
  • Arbetssökande
  • Praktikanter och volontärer
  • Sökande till volontärarbete eller praktik
  • Personer som arbetar under överinseende och ledning av entreprenörer, underentreprenörer och leverantörer som Vallentuna kommun har upphandlat
  • Egenföretagare som har lämnat anbud på en upphandling
  • Egenföretagare som Vallentuna kommun har en pågående upphandling med

Vad ska anmälas?

Det som ska anmälas via visselblåsarfunktionen är misstankar om oegentligheter i våra verksamheter. Det kan exempelvis handla om mutor, bedrägeri, stöld eller andra situationer där någon får privat vinning av sin egen tjänsteutövning.

Du kan också rapportera tjänstefel eller grövre avvikelser från interna regler och riktlinjer samt allvarliga former av diskriminering eller trakasserier som inte tidigare tagits på allvar i den vanliga linjevägen i organisationen.

Du ska inte anmäla allmänna synpunkter eller klagomål som inte skulle kunna utgöra en oegentlighet. Om du har synpunkter på den verksamhet där du arbetar är det bättre att ta upp det med din chef, facklig organisation eller med skyddsombud.

Instruktion för anmälan av oegentlighet för medborgare

Om du misstänker att det förekommer oegentligheter inom Vallentuna kommun kan du använda formuläret nedan. Det går bra att via formuläret även begära ett fysiskt möte.

Om du väljer att vara anonym när du rapporterar finns ingen möjlighet för personlig återkoppling av ärendet. Det kommer heller inte vara möjligt att efterfråga komplettering om det skulle vara aktuellt vilket kan resultera i att ärendet måste läggas ner.

Det går bra att ange en anonym e-postadress i kontaktfältet som inte går att koppla till dig eller någon annan person.

I det fall du anger kontaktuppgifter kommer Vallentuna kommun att behandla de personuppgifter som lämnas i anmälan samt ytterligare personuppgifter som eventuellt hämtas in för att utreda händelser som beskrivits i anmälan. Personuppgifterna kan exempelvis bestå av namn, e-postadress, telefonnummer och befattning.

Så hanteras din anmälan

Du som tillhör någon av kategorierna av personer som skyddas av visselblåslagen kan anmäla skriftligt via Vallentuna kommuns visselblåsafunktion som du hittar längst ned på sidan. Din anmälan tas emot av en funktion inom kommunledningskontoret.

Alla inkomna rapporter är allmän handling och kan begäras ut. Däremot är visselblåsarens identitet sekretesskyddad och skulle en handling begäras ut kommer visselblåsarens identitet och eventuellt andra namn som bistått visselblåsaren vid rapporteringen att maskas.

Om du rapporterar muntligt direkt med ansvarig för visselblåsarfunktionen kan det göras antingen via telefon eller ett fysiskt möte. Vi kommer med ditt samtycke att upprätta en transkribering av samtalet. Du kommer därefter att få läsa igenom transkriberingen och kontrollera den, eventuellt rätta den samt godkänna den genom att underteckna den.

Vi kommer att bekräfta din rapportering inom senast sju dagar från att du rapporterat och vi kommer att återkoppla i ärendet senast tre månader efter att du har rapporterat ärendet, såvida anmälan inte är anonym då återkoppling inte är möjlig.

Skriftliga rapporter och dokumentation av muntlig rapportering gallras när uppgifterna i rapporterna eller dokumentationen inte längre är nödvändiga, dock senast två år efter det att ett uppföljningsärende har avslutats.

Anmälan

Här hittar du formuläret för anmälan om oegentligheter inom våra verksamheter.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats