Förvaltningsbesvär

Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot. Både enskilda privatpersoner och företag kan överklaga ett beslut enligt bestämmelserna om förvaltningsbesvär.

Typiska exempel på beslut som överklagas med stöd av bestämmelserna om förvaltningsbesvär är socialnämndens beslut om bistånd och miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om bygglov. Kommunen är skyldig att informera dig om hur ett beslut överklagas, detta kallas för besvärshänvisning. 

När kan jag överklaga ett beslut?

Du har tre veckor på dig att överklaga, från den dag då du fått ta del av beslutet.

Hur ska överklagan se ut?

Om du vill att domstolen ska pröva beslutet du har fått ska du skriva en överklagan. I din överklagan ska du ange vilket beslut du överklagar, hur du vill få beslutet ändrat och vad du vill att domstolen ska känna till och ta hänsyn till vid sin prövning. Du bör även uppge de bevis du vill åberopa och vad du vill styrka med varje enskilt bevis.

Överklagandet ska dessutom innehålla:

  • person- eller organisationsnummer
  • postadress och adress till din arbetsplats
  • telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen samt mobiltelefonnummer (med undantag för nummer som avser ett hemligt mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det)
  • e-postadress, och
  • annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig.

Kostar det något att överklaga?

Nej, det kostar inget att överklaga. Vid överklagande till förvaltningsrätt, kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen står du bara för dina egna kostnader och behöver inte betala motpartens om du förlorar.

Var kan jag läsa mer om förvaltningsbesvär?

Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen samt i olika speciallagstiftningar, exempelvis socialtjänstlagen och plan- och bygglagen. Av speciallagarna framgår vilka beslut som går att överklaga.

Vart skickar jag min skriftliga överklagan?

Du ska skicka din överklagan till den myndighet som har fattat beslutet, detta ska framgå av besvärshänvisningen som ska finnas i anslutning till beslutet. Generellt gäller:

Vallentuna kommun
186 86 Vallentuna

Hur går prövningen till?

Genom ett förvaltningsbesvär prövas både lagligheten och lämpligheten, sakfrågan, av ett kommunalt beslut. Det överklagade beslutet kan både upphävas och ändras av ett nytt beslut.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats