Laglighetsprövning

Laglighetsprövning kan göras av kommunens medlemmar. Medlem i kommunen är den som bor i kommunen, det vill säga är folkbokförd här, eller den som äger fastighet i kommunen. Både företag och privatpersoner kan äga fastighet. Den som överklagar ett beslut behöver inte vara personligen berörd av beslutet.

När kan jag överklaga ett beslut?

När beslutet är justerat och publicerat på kommunens digitala anslagstavla kan du överklaga det. Från den dag då beslutet offentliggjorts på anslagstavlan har du tre veckor på dig att överklaga beslutet.

Hur ska överklagan se ut?

Om du vill överklaga ett beslut ska du göra det skriftligt. Du måste tydligt ange vilket beslut som din överklagan gäller. Du ska även ange skälet till varför du anser att beslutet är felaktigt. Det är viktigt att du anger vilka omständigheter eller grunder du stödjer din överklagan på inom tiden för överklagan. Domstolen prövar inte omständigheter som du framställer efter att tiden för överklagan löpt ut.

Kostar det något att överklaga?

Nej, det kostar inget för den som överklagar.

Var kan jag läsa mer om laglighetsprövning?

I kommunallagens 13 kapitel anges grunderna för laglighetsprövning.

Vart skickar jag min skriftliga överklagan?

Förvaltningsrätten i Stockholm
115 76 Stockholm

Hur går prövningen till?

Det är förvaltningsrätten (f.d. länsrätten) som tar hand om din överklagan.

Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att:

  1. beslutet inte har kommit till på lagligt sätt,
  2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen,
  3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
  4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten kan endast upphäva beslutet, den kan inte komma fram till ett annat beslut. Effekten av ett upphävande är att det inte finns något beslut i ärendet längre. Har kommunen verkställt ett beslut som sedan upphävs är kommunen skyldig att så långt det är möjligt återställa det som gjorts.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats