Start / Kommun och politik / Nyheter kommun och politik / Historier från kommunarkivet: Kvinnors rösträtt firar 100 år

Historier från kommunarkivet: Kvinnors rösträtt firar 100 år

Den 26 januari 1921 tar Sveriges riksdag det slutgiltiga beslutet om allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor. Det vill vi fira genom att titta i kommunarkivet och se vad som finns där om rösträttens tidiga historia. De äldsta handlingarna vi har hittat är röstlängder från 1910, från de gamla socknarna Kårsta, Markim och Össeby-Garn. En röstlängd innebär en förteckning över alla som har rösträtt inom ett visst område och den innehåller även information om huruvida man har röstat eller inte.

Tidigare krav på rösträtt

I de äldsta röstlängderna står förutom personens namn även vilken titel eller yrke denne har samt om det finns någon anledning som gör att personen inte får rösta. För att vara röstberättigad måste man ha en inkomst, fullgjort värnplikten, inte leva på fattigvårdsunderstöd (dåtidens socialbidrag), inte sitta i fängelse och inte slarvat med att betala skatt. I kommunvalet premieras dessutom de välbärgade i samhället – antalet röster som en person har beräknas utifrån dennes inkomst. Ju högre den är, desto fler röster har man och således desto mer att säga till om.

1862 ges ogifta myndiga kvinnor med tillräckligt hög inkomst rätt att rösta i kommunala val. I början av 1910-talet får även gifta kvinnor kommunal rösträtt, vilket syns i röstlängderna där kvinnonamnen blir allt fler. 1919 tar riksdagen bort den inkomstbaserade röstskalan för kommunerna – nu har en person en röst oavsett inkomst.

Valet 1921

I september 1921 hålls då det första valet på riksdagsnivå där kvinnor har rösträtt. Inkomstuppgifterna är nu borttagna ur röstlängderna men kön och ålder anges. Rösträttsåldern är 23 år men det finns fortfarande undantag som gör att en hel del människor inte har rösträtt. I kommunarkivets röstlängder går det att utläsa att valdeltagandet är relativt lågt och att det är fler män än kvinnor som röstar.

1989 avskaffas begreppet omyndigförklaring och först då får alla svenskar över 18 år rösträtt.

Gammalt dokument  Gammalt dokument

 

Nedan kan du läsa om fler historier från kommunarkivet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats