Kungörelse: Vattentjänstplan

Vallentuna kommun har tillsammans med Roslagsvatten tagit fram ett förslag till Vattentjänstplan enligt lagen om allmänna vattentjänster. Vattentjänstplanen innehåller kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses.

Under perioden från den 11 december 2023 till den 11 februari 2024 genomfördes samråd om förslaget till Vattentjänstplan. Nu har planen uppdaterats och är utställd för granskning under perioden 20 juni – 1 september 2024.

Vallentuna kommun har tagit beslut om att ett genomförande av Vattentjänstplanen inte antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken kapitel 6.

Förslag till Vattentjänstplan och samrådsredogörelse finns att läsa på:

www.vallentuna.se/vattentjanstplan

Handlingarna finns även att läsa i Vallentuna Kulturhus.

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen via:

E-post:
sbf@vallentuna.se

Eller post:
Vallentuna kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tuna torg 1
186 86 Vallentuna

Ange "Vattentjänstplan" i ärenderaden eller på kuvertet.

Skriftliga synpunkter på Vattentjänstplanen utgör allmän handling. Synpunkterna kommer att sammanställas och behandlas i en samrådsredogörelse. Namn och adress kommer att registreras i ärendet, behandling sker enligt dataskyddsförordningen.

Sändlista

Utöver att information om att Vattentjänstplanen är utställd för granskning har publiceras på kommunens webbplats, i ortstidning och annonseras på Vallentuna Kulturhus skickas information om granskningen till följande:

För synpunkter
• Länsstyrelsen i Stockholm

För kännedom och eventuella synpunkter
• Vallentunavatten
• Norrvatten
• Käppalaförbundet
• Storstockholms brandförsvar
• Bygg- och miljötillsynsnämnden
• Täby kommun
• Upplands Väsby kommun
• Sigtuna kommun
• Österåker kommun
• Norrtälje kommun

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats