Nöjdhetsundersökningar riktade till kommunens förtroendevalda

Kommunstyrelsens kansli genomförde en enkätundersökning hösten 2019. Undersökningens syfte var att utvärdera den upplevda kvaliteten på beslutsunderlagen bland kommunens förtroendevalda politiker och ge förvaltningen underlag till fortsatt utvecklingsarbete.

Enkäten hade en svarsfrekvens på 71 procent med spridning efter partitillhörighet, nämnduppdrag, majoritet och opposition. Bortfallsfrekvensen gör att resultatet inte kan betraktas som representativt för hur kvaliteten på beslutsunderlagen upplevs bland samtliga förtroendevalda inom kommunen. Enkäten utgör dock ett användbart underlag för kommunen i dess fortsatta arbete med åtgärder för att höja kvaliteten.

Resultatet visade att en stor grupp, 44 procent av de svarande, instämmer delvis med påståendet "beslutsunderlagen är av tillräckligt hög kvalitet för att jag ska kunna fatta välgrundade beslut". Resultatet kan tolkas som att det råder en relativt bred uppfattning om att olika beslutsunderlag är av en varierad kvalitet. Tolkningen stärks ytterligare av svaren på enkätens fortsatta frågor där den upplevda kvalitetsgraden är högre för ekonomiska redovisningar än för konsekvensanalyser.

Utvärderingen av enkäten resulterade i ett förbättringsarbete där nya mallar, rutiner och checklistor för initial bedömning/snabbanalys togs fram som handläggare som skriver upp ärenden till nämnd kan använda sig av.

Kommunstyrelsens kansli kommer fortsättningsvis att genomföra en nöjdhetsundersökning per mandatperiod riktad till våra förtroendevalda. Det är ett viktigt verktyg i kommunens fortsatta kvalitetsarbete. 

I nästa undersökning ska digitala arbetssätt utvärderas. Fokus ska ligga på:

  • Teknik för att ta del av handlingar
  • Digitala utbildningar
  • Deltagande på digitala sammanträden

Nöjdhetsundersökningarna presenteras på denna sida i form av en kommenterad rapport.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats