Enkät till utflyttade

Hösten 2020 skickades en enkätundersökning ut till 1 500 tidigare Vallentunabor som flyttat vidare från kommunen mellan augusti 2019 och augusti 2020. Kommunens avsikt med enkäten är att få en bild över de främsta anledningarna bakom beslutet att flytta. Resultatet använder vi som ett av de beslutsunderlag som behövs för att fortsätta utveckla kommunen och kunna fatta beslut för framtidsplaneringen. Enkäten genomförs anonymt och återkommer år 2023. 325 personer valde att svara på enkäten vilket innebär en svarsfrekvens på knappt 22 procent. Även om det är en lägre andel än önskat är antalet svar ändå tillräckligt för att ge en viss bild över bland annat vilka anledningar som är vanligast för flytten, typ av hushåll som väljer att flytta, till vilken typ av bostäder man flyttar och om man kan tänka sig flytta tillbaka i framtiden.

Den största enskilda gruppen bland de utflyttade hushållen är ensamstående personer utan barn som flyttar till en lägenhet fortfarande inom Stockholmsregionen. Totalt sett av samtliga utflyttade är 40 procent uppvuxna i kommunen och 60 procent har flyttat hit från annan plats. Det vanligaste är att man stannat ganska länge i Vallentuna, 45 procent anger att de bott här 10 – 30 år tills man nu flyttat vidare. För de allra flesta är anledningen till flytten att man hittat en bättre och mer passande bostad, bytt inriktning eller sökt sig vidare i livet som till exempel börjat studera, samt kortat sitt dagliga pendlingsavstånd och att man vill bo mer stadslikt (urbant).

För kommunen är detta insikter som i stora delar ger understöd till den planering som nu pågår där Vallentuna växer i tämligen hög takt och det sker en förtätning av bostäder i bland annat centrala Vallentuna med många nya flerbostadshus i kollektivtrafiknära lägen. Roslagsbanan byggs ut med dubbelspår och turtätheten kan öka ytterligare för bättre pendlingsmöjligheter.

90,6 procent svarade att de trivdes bra eller mycket bra i Vallentuna kommun under sina år här (betyg tre, fyra eller fem på femgradig skala). 66 procent gav betyget fyra eller fem, vilket innebär mycket bra. 2,8 procent gav betyget ett – att man trivts mycket dåligt.

Främsta anledningarna till varför man från början valde Vallentuna är att här hittade man en bättre och mer passande bostad (43,8 procent), man tyckte om det lantliga läget (17,7 procent), fick god tillgång till natur och fritidsmöjligheter eller att det var arbetet som förde dem hit. Femtiofem procent av de som flyttat ut under det senaste året svarar att de kan tänka sig flytta tillbaka i framtiden.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats