Polisens trygghetsmätning

Trygghetsmätningen genomförs årligen, sedan 2020, i samverkan mellan polis och kommuner i polisregion Stockholm. Mätningen görs återkommande i syfte att följa upp resultatet av polisens och kommunernas trygghetsskapande åtgärder samt bidra till kartläggningen av den lokala problembilden och ge en övergripande bild av hur invånarna upplever tryggheten i områdena där de bor.

Polisens trygghetsmätning 2023

Årets trygghetsmätning visar på att den upplevda tryggheten är fortsatt hög i Vallentuna. Nedan presenteras ett urval av resultatet för Vallentuna kommun.

Trygghet i bostadsområde

Tryggheten i bostadsområdet har förbättrats jämfört med föregående år, där nu 80 procent av de tillfrågade känner sig trygga när de går ut ensamma sent på kvällen. En ökning med 7 procent sedan 2021. Trots den ökade tryggheten finns det fortfarande en tydlig könsskillnad, där 18 procent av kvinnor och 5 procent av män upplever otrygghet i sina bostadsområden. Totalt sett är trygghetsnivån högre än genomsnittet för hela polisregionen, som ligger på 71 procent.

Klotter, nedskräpning, skadegörelse och mörka områden upplevs som problematiskt i området där invånarna bor. Likaså moped på gång- och cykelvägar och ungdomar som stör ordningen. Däremot har samtliga problemområden, utom klotter, minskat jämfört med tidigare mätningar.

Oro för brott

Oro för brott har undersökts med avseende på bostadsinbrott, stöld, skadegörelse och överfall. Generellt har andelen människor som känner oro minskat något. Oro för bostadsinbrott har minskat i alla åldersgrupper, särskilt i åldersgruppen 16-19 år, där andelen minskade från 44,6 procent till 12,5 procent. Oro för bostadsinbrott är högre på landsbygden (48 procent) jämfört med centrala tätorten (28 procent), och högst i östra tätorten (56 procent). Oro är också högre bland kvinnor (47,8 procent) jämfört med män (39,7 procent).

När det gäller oro för överfall ligger andelen på 17 procent, med en marginell minskning sedan föregående mätning (18,3 procent). Kvinnor upplever mer än dubbelt så mycket oro för överfall (22,3 procent) jämfört med män (10,2 procent). Sammanfattningsvis är oron för brott varierande beroende på brottstyp, kön och ålder, med unga vuxna (20-29 år) som känner mest oro för överfall och äldre (65+) som känner minst oro för detta.

Polisens och kommunens agerande

Andelen invånare som anser att både polisen och kommunen bryr sig om problemen i deras område har minskat under 2023. Endast 38,1 procent tror att polisen bryr sig, medan 36,7 procent tror att kommunen gör det. Denna försämring har pågått sedan 2020 och är liknande bland både män och kvinnor samt åldersgrupper. Flera svarar också "vet ej" (52 procent för polisen och 48 procent för kommunen).

Jämfört med andra kommuner i polisregion Stockholm visar Vallentuna en negativ trend när det gäller invånarnas uppfattning om både polisen och kommunens insatser för att hantera problem i lokalområdet.

I Vallentuna har 1210 enkäter skickats ut till ett slumpmässigt urval av personer folkbokförda i kommunen. Av dessa har 543 enkäter besvarats och ger en svarsfrekvens på 45,1 procent.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats