Medborgarundersökning 2023

Vartannat år skickas en enkätundersökning ut till 1200 invånare. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval, som dras från befolkningsregistret och är mellan 18-84 år. Det är Statistiska Central Byrån (SCB) som genomför undersökningen för kommunens räkning och vi har deltagit sedan år 2005.

Enkätsvaren påverkar politiken

Varje enkätomgångs utfall analyseras och rapporteras inom kommunorganisationen och utgör underlag för kommunstyrelsen i sitt arbete. Utfallet av undersökningen kommuniceras via kommunens webbplats vallentuna.se.

Utifrån resultatet identifieras prioriterade förbättringsområden som lyfts in i styr- och uppföljningsmodellen för kommunen där det ytterst påverkar kommunplan, budget samt nämndernas verksamhetsplaner.

Ta del av resultaten

Resultaten för samtliga frågeområden för 2023 hittar du genom att klicka på rubriken "Resultat 2023" längre ner på denna sida.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats