Start / Kommun och politik / Kommunfakta / Regler och styrande dokument / Lokala ordningsföreskrifter

Lokala ordningsföreskrifter

Vallentuna kommuns lokala föreskrifter är ett lokalt komplement till de generella bestämmelserna som finns i ordningslagen (1993:1617). De styr vad som är tillåtet att göra på offentlig plats inom kommunen. Det kan till exempel handla om var det är alkoholförbud eller var du måste hålla din hund kopplad.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om de lokala ordningsföreskrifterna.

Innehåll

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

§ 1 Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen.

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Vallentuna kommun ska upprätthållas. Bestämmelserna i 21 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor.

§ 2 Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inget annat anges.

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens lokala ordningsföreskrifter för torghandel.

§ 3 Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, områden enligt bilaga 1 och 2 jämställas med offentlig plats.

Här kan du läsa bilaga 1 och 2.

§ 4 Innan polismyndighet fattar beslut om tillstånd enligt § 7, § 10 första stycket, § 11, § 12, § 14 andra stycket, § 21 och § 22 bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Lastning av varor med mera

§ 5 Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill, buller eller dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläcknings-utrustningar, utrymningsvägar och gång eller cykeltrafik blockeras eller hindras eller att räddningstjänstens arbete hindras.

Schaktning, grävning med mera

§ 6 Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. Den ansvarige ska även ordna med tillstånd för påförande av nya massor.

Störande buller

§ 7 Arbete som orsakar störande buller, till exempelvis stenkrossning, pålning och nitning, mellan klockan 22.00 - 07.00, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.

Tillståndsplikten för arbeten under ovan angivna tider gäller dock inte snöröjnings- och halkbekämpningsarbeten, sandsopning och kollektivtrafiken.

Containrar och liknande behållare

§ 8 Ägaren till en container, återvinningsbehållare, säckar för byggmaterial eller liknande behållare, som ska ställas upp på offentlig plats, eller den som är i ägarens ställe, är skyldig att tydligt märka containern eller behållaren med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn och telefonnummer. Om en container, återvinningsbehållare eller liknande behållare ska vara uppställd mer än en månad ska den förses med erforderliga reflexer.

Tillstånd för containrar och liknande behållare kan krävas av polismyndigheten, se 3 kap. 1 § ordningslagen.

Markiser, flaggor och skyltar

§ 9 Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gång- och cykelbana på lägre höjd än 2,50 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,60 meter. Skyltar får inte heller placeras på gångbana på sätt som i övrigt försvårar framkomligheten för rörelsehindrade, synskadade och andra.

Skyltar, banderoller eller liknande får inte placeras så att de vetter mot offentlig plats där de kan utgöra en fara för trafik, gående eller på annat sätt ur allmän synpunkt utgör en fara för ordning och säkerhet.

Affischering

§ 10 Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar, träd eller liknande som vetter mot offentlig plats och därmed utgör en fara för skadegörelse, ordning och säkerhet.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Högtalarutsändning

§ 11 Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd från polismyndigheten.

Tillståndsplikten gäller inte för utförare av kollektivtrafik.

Insamling av pengar

§ 12 Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör ett led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

När insamling ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.

Skolklasser som samlar in pengar till hjälporganisationer behöver inte tillstånd.

Förtäring av alkohol

§ 13 Spritdrycker, vin, öl och andra jästa alkoholdrycker, vilka innehåller en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent får inte förtäras på offentlig plats inom områden och platser enligt bilaga 1 och 2.

Spritdrycker, vin, öl och andra jästa alkoholdrycker, vilka innehåller en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent får heller inte förtäras på förskole- och skolområden, lekplatser eller kommunala badplatser i kommunen. Förbudet är undantaget Vallentuna gymnasium den dag då gymnasiet har studentavslutning - så kallat utsläpp.

Det är inte heller tillåtet att förtära spritdrycker, vin, öl och andra jästa alkoholdrycker, vilka innehåller en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent på begravningsplatser, som i § 3 i dessa föreskrifter har jämställts med offentlig plats, och vid Össeby-Garn kyrkoruin samt ett område omfattande Kvarnbadet och Kvarnbacken annat än i samband med tillåten alkoholservering.

Ambulerande försäljning

§ 14 Ambulerande försäljning får inte ske på offentlig plats eller på plats som enligt § 3 i dessa föreskrifter jämställs med offentlig plats inom det område som är markerat i bilagda karta.

Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap. 1 § ordningslagen. Från vad som i första stycket anges äger polismyndigheten rätt att medge undantag.

Camping

§ 15 Camping är, inom offentliga platser eller platser som enligt § 3 i dessa föreskrifter jämställs med offentlig plats, endast tillåten på för ändamålet särskilt anordnade områden.

Hundar

§ 16 Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i §§ 17 och 18. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte ledarhund för synskadad person, service och signalhundar, assistanshundar försedda med tjänstetecken eller för polishund i tjänst.

§ 17 Hundar ska hållas kopplade på offentlig plats samt, i den mån hundar får vistas där, på de platser som enligt dessa föreskrifter i § 3 jämställs med offentlig plats. Exempel på offentlig plats är gång-, cykel- och bilvägar, gator, torg och parker. Kopplingstvång gäller även på begravningsplatser, motionsspår, inom naturreservat, lekplatser, allmän badplats och badanläggningar upplåtna för allmänheten.

Undantag från kopplingstvånget gäller endast inom hundrastgårdar eller där hundverksamhet bedrivs i kontrollerade former som vid tävling eller träning där det finns tävlingsledare, instruktör eller utsedd gruppledare.

Så kallad löshundsträning utanför tätbebyggt område kan bedrivas, under förutsättning att detta inte stör ordning och säkerhet för övriga grupper som nyttjar området. I övrigt gäller de dispenser som Naturvårdsverket utfärdar för löskopplade hundar.

§ 18 Föroreningar efter hundar, på offentlig plats inom hela kommunen samt även på plats som i § 3 i dessa föreskrifter jämställs med offentlig plats, ska plockas upp.

Övrigt om hundar och katter

§ 19 Om tillsyn över hundar och katter finns ytterligare bestämmelser i lagen om tillsyn över hundar och katter (2007:1150), jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905).

Cykling, ridning och skidåkning

§ 20 Cykling och ridning får inte ske på anlagda motionsspår förutom de som är ämnade för ändamålet. Ridning eller annat framförande av häst får inte heller ske på begravningsplatser, idrottsplatser, lekplatser, allmän badplats och badanläggningar upplåtna för allmänheten, om de inte är avsedda för ridning. Det är inte heller tillåtet att rida på gång- och cykelvägar enligt gällande trafikregler.

Skidspår som av kommunen är särskilt preparerade och märkta enligt bilaga 1, får endast användas för skidåkning.

Här kan du läsa bilaga 1.

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor

§ 21 Tillstånd av Polismyndigheten krävs för att använda pyrotekniska
varor inom de områden som enligt bilaga 1 och 2 jämställs med offentliga plats samt inom detaljplanelagt område, utom på nyårsafton från kl.18.00 till kl.02.00 därpå följande dag.

För information om vilka områden som är detaljplanelagda, se bilaga 3.

Här kan du läsa bilaga 3.

Sprängning och skjutning med eldvapen med mera

§ 22 Tillstånd av polismyndighet krävs för sprängning och skjutning, inom detaljplanelagt område, med eldvapen samt kolsyre-, luft-, fjädervapen eller motsvarande som avses i 2 kap. 1 § 2 stycket vapenlagen (1996:67). För information om vilka områden som är detaljplanelagda, se bilaga 3.

Här kan du läsa bilaga 3.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats