Start / Kommun och politik / Kommunfakta / Ekonomi och budget / Årsredovisning och uppföljning

Årsredovisning och uppföljning

Vallentuna kommunkoncerns årsredovsning handlar om hur Vallentuna har lyckats med sina uppsatta mål samt hur koncernen har hanterat sin ekonomi under året som gått. Vallentuna kommunkoncern utgörs av kommunens verksamheter, de helägda dotterbolagen AB Össebyhus och Vallentuna Förvaltnings AB samt ett delägande i Roslagsvatten AB.

Ta del av den senaste årsredovisningen här nedan. Vill du läsa årsredovisningen i sin helhet eller ta del av årsredovisningar för tidigare år hittar du dem längre ner på denna sida.

Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer.

Budget och resultat

Vallentuna kommun

Vallentuna kommuns resultat för 2023 blev positivt och uppgick till 313,1 miljoner kronor. Resultatet var budgeterat till 35,2 miljoner kronor och utfallet blev därmed 277,9 miljoner kronor bättre.

Avvikelsen mot budget beror till största delen på:
• + 145,0 miljoner kronor överskott i nämnderna, varav exploateringsintäkter om + 96,9 miljoner kronor
• + 74,5 miljoner kronor högre skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
• - 15,8 miljoner kronor årets nuvärdesberäkning inom Sverigeförhandlingen
Nämndernas avvikelse mot budget blev positiv med 145,0 miljoner kronor. Exploateringsintäkter som inte budgeteras stod för 96,9 miljoner kronor av avvikelsen. Det var främst kommunstyrelsen,barn-och ungdomsnämnden, utbildningsnämnden och skolpeng som bidrog med överskott till kommunens resultat.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning avvek tillsammans från budget med 74,5 miljoner kronor. Skatteintäkterna blev 37,5 miljoner kronor bättre än budget.

Avsättningen inom Sverigeförhandlingen är nuvärdesberäknad, det vill säga att kommunen uppskattar värdet av framtida utbetalningar. I år gjorde den stigande inflationen att uppräkningen blev 15,8 miljoner kronor högre än budgeterade 3 miljoner kronor.

Kommunallagen ställer krav på att Sveriges kommuner för varje enskilt år ska ha sin ekonomi i balans, det så kallade balanskravet. Kommunen hade ett positivt balanskravsresultat på 301,6 miljoner
kronor varför kravet uppfylldes.

Koncernens resultat för 2023 blev positivt med 306,4 miljoner kronor. Koncernbolagens kostnader utgör 3,6 procent av kommunkoncernens kostnader. Vallentuna kommuns mål för god ekonomisk hushållning för koncernen och kommunen är uppfyllda.Vallentuna kommuns sex kommungemensamma mål för verksamheten är uppfyllda.

Årets händelser 2023

Nya kommungemensamma mål i kommunplanen

Den 12 juni 2023 tog kommunfullmäktige beslut om Kommunplan för åren 2024-2026. Kommunplanens syfte är att sätta upp mål för verksamheterna och hur kommuninvånarnas skattepengar ska fördelas under de kommande åren. I den nya kommunplanen har tre nya kommungemensamma mål tagits fram och därmed avslutas de tidigare sex kommungemensamma målen.

De tre nya målen är Hög kvalitet, Hållbar tillväxt och Tryggt samhälle. De har formulerats utifrån visionen "Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer" och den politiska majoriteten.

Mötesplats Karbyskolan

Till sommaren 2023 påbörjades ombyggnationen av Karbyskolan. Det gör det möjligt att bjuda in andra kommunala verksamheter i skolans lokaler för en ökad social gemenskap, både för skolans elever och invånarna i området. Utbudet av fritids- och kulturaktiviteter förväntas också öka.

Barn och ungdomar kommer även i fortsättningen att erbjudas Vallentuna kulturskolas rika kursutbud samt en öppen ungdomsverksamhet, tidigare fritidsgården Haket. Det kommer också finnas ett fullt utrustat bibliotek för allmänheten. Även Träffpunkten Karby, för seniorer och daglediga, kommer att finnas i lokalerna.

Skolans ombyggnation kommer att påbörjas under sommarlovet och vara klar till höstterminens start. Samlokaliseringen i sin helhet förväntas vara klar under våren 2024.

Samlokalisering av Karbyskolan, som i dag har en lokalkapacitet som överskrider verksamhetens behov, är ett gränsöverskridande samarbete mellan barn- och ungdomsförvaltningen, fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen. Projektet avser att skapa förutsättningar för ett bredare utbud av kultur- och fritidsaktiviteter i området.

Dinosaurielekplats Tallhammarsvägen

Hösten 2023 invigdes ekplatsen på Tallhammarsvägen 58. Lekplatsen har tema dinosaurie. Lekplatsen var från början ett medborgarförslag. Det finns bland annat en dinosaurie att klättra på, en vulkan (kulle) med en rutschkana, studsmatta, karusell med mera.

Byggnation av nytt kommunkontor

År 2021 tog kommunstyrelsen beslut om att samlokalisera stora delar av kommens centrala verksamhet med Vallentuna gymnasium. Målet är att fräscha upp och modernisera gymnasieverksamhetens lokaler, och samtidigt skapa ett hållbart, trivsamt och ändamålsenligt kommunkontor med utgångspunkt i framtidens behov.

Arbetet framåt är uppdelat i två faser. Första fasen är projektering, vilket innebär att planera färdigt hur ombyggnationen ska gå till och hur det nya kommunkontoret och gymnasiet ska utformas. Detta har pågått under hösten 2022. Därefter börjar ombyggnationen. Gymnasiets lokaler rustas upp först och förväntas bli klara under 2023.

Inflyttningen i det nya kommunkontoret planeras till slutet av 2024.

Samhällsbetalda resor i egen regi

Från och med den 1 januari 2024 tar Vallentuna kommun över verksamheten för samhällsbetalda resor för att driva den i egen regi. Dessa resor omfattar skolskjuts – tidigare utförda med taxi, samt resor inom omsorg, äldreomsorg och vuxenvård.

Fördelarna är flera men mest handlar det om förbättrad kvalitet. Erfarenheter från andra kommuner som har infört liknande åtgärder visar på högre kundnöjdhet utan ökade kostnader. I längden förväntas detta initiativ även leda till lägre kostnader och ökad samhällsnytta.

Från och med årsskiftet utförs inbokade resor med kommunens egna fordon och förare.

Överflytt av privata hemtjänstkunder 

Camillas kompetens AB, som kommunen hade avtal med fram till sista september 2023, begärdes i konkurs den 31 juli 2023. Kunderna har flyttats över till den kommunala hemtjänsten sedan den 4 augusti 2023.

Invigning av Snapptunafältets spontanidrottsanläggning

Snapptunafältets spontanidrottsanläggning är Sveriges första utomhusanläggning grundad på principerna om Riskful Play och Physical Literacy. Dessa begrepp bygger på risktagande lek, som uppmuntrar till att utforska och upptäcka och på sikt även stärka den fysiska kompetensen, självförtroendet samt motivationen att röra på sig. 

Snapptunafältet är en plats som välkomnar och lockar till hälsa och rörelse för alla användare, oavsett ålder, kön eller funktionsvariation. Över 400 engagerade Vallentunabor har bidragit med sina idéer och tankar för att forma platsen till något unikt och i september 2023 invigdes den.

Delegation från Bosnien på besök

Syftet med besöket var att öka förståelsen för det kommunala styret i Sverige samt visa framstående exempel på medborgardialog vid utveckling av samhället.

Anledningen till att de har valt att besöka oss här i Vallentuna är för att de är nyfikna på hur vi har arbetat med att ta fram vår landsbygdsstrategi och hur vi arbetade med dialog och implementering av den.

Investeringar

Kommunen investerade för 359,8 miljoner kronor under 2023, jämfört med 137,1 miljoner kronor året innan. Utfallet består av färdiga projekt med 96,6 miljoner kronor och pågående projekt med 263,3 miljoner kronor.

Koncernens investeringar i materiella anläggningar var 451,2 miljoner kronor, jämfört med förra årets 200,0 miljoner kronor. I koncernen ingår förutom kommunen Össebyhus och kommunens del av Roslagsvatten.

Utmaningar

Nya kommungemensamma mål

Ett stort arbete med att utveckla Vallentuna kommuns målstyrningsmodell initierades av politiken 2021 i samband med ett målstyrningsseminarium. Arbetet med modellen och metoden har pågått intensivt under år 2023 och i samband med att kommunfullmäktige beslutade om den nya kommunplanen för år 2024 med plan 2025–2026 fastställdes även Vallentuna kommuns nya kommungemensamma mål Hög kvalitet, Hållbar tillväxt och Tryggt samhälle. Dessa tre mål tar sikte mot visionen "Med mod skapar vi ett Vallentuna, där människor och idéer växer".

Utredning om Arlanda

Vallentuna kommun har ordförandeskapet för Arlandaregionen under 2023 och 2024. Arlandaregionen är ett samarbete mellan kommunerna Knivsta, Sigtuna, Upplands Väsby och Vallentuna samt Swedavia. Samarbetet verkar för en utveckling av infrastrukturen.

Den 21 december beslutade Regeringen om att tillsätta en samordnare för Arlanda flygplats. Flygplatsen har stor betydelse för hela landet och samordnaren ska föreslå åtgärder som kan öka kapaciteten och förbättra tillgängligheten till och från Arlanda flygplats. Den statliga samordnaren får i
Page 23 of 212 Vallentuna, Årsredovisning 14(68)uppdrag att föra dialog med berörda aktörer för att identifiera och föreslå åtgärder som kan genomföras på såväl kort som lång sikt för ökad kapacitet och förbättrad tillgänglighet till och från Arlanda flygplats. Det handlar bland annat om åtgärder för väg- och spårinfrastrukturen och lösningar för transporter och kollektivtrafik till och från flygplatsen.

Konjunkturen

Svensk industri och export har utvecklats relativt starkt i år, trots en svag omvärldskonjunktur, och i kontrast till fallande inhemsk efterfrågan i Sverige. Världshandeln har sjunkit en tid och en fortsatt svag utveckling för global industri och handel är att vänta. Den konjunkturnedgång som de senaste
årens höga inflation och höga räntor har medfört syns nu i tjänstesektorn i flertalet länder samt på arbetsmarknaden, som hittills visat sig oväntat motståndskraftig på flera håll.

Många ekonomier uppvisar låg BNP-tillväxt och endast USA avviker tydligt bland utvecklade länder, med en relativt hög tillväxt i år. Även där väntas dock de senaste årens uppgång för inflation och räntor slutligen ge ett mer tydligt avtryck i ekonomin. Nästa år dämpas således konjunkturen också i USA. Fallet i inflationen beräknas fortsätta under 2024, såväl i USA som i Europa (och Sverige), vilket i sig ger en
viss lättnad. Men att centralbankerna, inklusive Riksbanken, nästa år sänker sina styrräntor blir en viktigare stimulans.

Redan nu syns betydande nedgångar för långräntorna. SKR räknar med en fortsatt försvagning av sysselsättningen 2024, där en svag utveckling för arbetade timmar bromsar tillväxten för lönesumman. Därigenom dämpas såväl hushållens konsumtionsefterfrågan som det kommunala skatteunderlaget. Skatteunderlaget ökar ovanligt svagt nästa år. Då väntar ett andra årpå rad av ett realt sett minskande skatteunderlag. Tappet 2024 beräknas nu bli än större än den minskning i reala termer för skatteunderlaget som beräknas ske i år. Såväl i Sverige som i vår omvärld antas en konjunkturuppgång vänta 2025.

Mål och uppföljning

Vallentuna kommun

I kommunplanen för 2023–2025 har sex kommungemensamma mål fastställts för perioden.

  1. Utvecklingen av Vallentuna kommun ska vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar
  2. Vallentuna kommun ska bedriva kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet
  3. Vallentuna kommun ska erbjuda god service och möjligheter till inflytande
  4. Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor och företag i gemenskap ska kunna växa
  5. Vallentuna kommun ska skapa trygghet där individen får möjlighet till valfrihet
  6. Vallentuna kommun ska aktivt bidra till en växande storstadsregion

Kommunens samlade bedömning är att alla sex kommungemensamma mål är uppfyllda för 2023.

Kortfakta om Vallentuna kommun

  • I december 2023 hade Vallentuna kommun 35 076 invånare.
  • Skattesatsen 2023 var 18:90 kronor, kommunal skatt. 
  • Vallentuna kommuns låneskuld låg i slutet av 2023 på 310 miljoner kronor.
  • Antal årsarbetare i Vallentuna kommun är 1604 medarbetare.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats