Start / Kommun och politik / Kommunfakta / Ekonomi och budget / Årsredovisning och uppföljning

Årsredovisning och uppföljning

Årsredovisningen är en uppföljning som visar hur verksamheterna under förra året arbetat med målen. Här kan du läsa om årets stora händelser, se en film om året 2018 samt hitta länkar till årsredovisningen i korthet och i sin helhet.

Årets händelser 2018

Ny vision

Kommunfullmäktige har antagit en ny vision för Vallentuna – Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer! Visionen utgör en tydlig bild av vart kommunen är på väg. Vallentuna ska ha modet att gå före, våga utmana och testa nytt. Det är ett förhållningssätt som ska känneteckna den kommunala ledningen och verksamheten.

Till visionen hör sex nycklar som beskriver hur visionen nås och vad som ska prioriteras:

  • Varaktighet
  • Inspiration
  • Samverkan
  • Innovation
  • Omtänksamhet
  • Nav

Översiktsplan och bostadsbyggande

En ny översiktsplan har antagits. Den är en vägvisare för kommunens fysiska utveckling med sikte på år 2040 och ger vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska nyttjas, utvecklas och bevaras. Kommunen arbetar för en hållbar utveckling där bebyggelseutveckling sker i kollektivtrafiknära lägen.

Vinnare av Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk

Vallentuna gymnasium fick 2018 Europeiska kvalitetsutmärkelsen för språk för sitt projekt "Text as an Expression of Identity". Projektet baserades på ett samarbete mellan Vallentuna gymnasium och Butler University College of Education, Indianapolis, USA. Syftet med projektet var att stärka elevernas identitet som självständiga individer i en global värld av digitala verktyg samt ge dem stora möjligheter till språk- och kommunikationsutveckling. Genom webbmöten med faktiska mottagare ökar elevernas motivation. Det utvecklar deras språkliga och interkulturella kompetens samt gör lärandet attraktivt för eleverna.

E-tjänst för bygglov

Kommunen har tagit fram en e-tjänst för ansökan om bygglov på kommunens webbplats. Där kan privatpersoner och företagare ansöka och anmäla olika typer av byggärenden, som bygglov, marklov och rivningslov. Det går också att anmäla de åtgärder som inte kräver lov, exempelvis installera en eldstad eller bygga ett Attefallshus. Sökande behöver ett digitalt bank-id och de aktuella bygglovshandlingarna ska finnas i digital form.

Kontaktcenter

Kommunens Kontaktcenter öppnade den 1 september 2018. Där arbetar kommunvägledare, med bred kunskap om kommunens verksamheter. De ska snabbt kunna svara på frågor och ge bra service. Samtidigt publicerades "Frågor och svar" på kommunens webbplats – en kunskapsbank för invånare, företagare och andra som söker snabba svar på olika frågor.

Lokalproducerat kött

Efter sommarens värme och brist på vatten beslutade kommunen att i möjligaste mån köpa in kött med ursprung Vallentuna till kommunens måltidsverksamheter. På så sätt stöttar kommunen de lokala lantbrukarna som i somras befann sig i en krissituation på grund av torkan. Inköp av lokalt kött görs inom ramen för kommunens upphandlade avtal.

Miljöcertifiering

Vallentuna kommun har blivit certifierade enligt ISO 14001. Miljöledningssystemet är integrerat i kommunens ordinarie styrmodell för att hjälpa chefer och medarbetare i miljöarbetet. ISO 14001 är en internationell standard för certifiering av miljöledningssystem i företag och andra organisationer. Certifikatet utfärdas av ett externt certifieringsorgan som regelbundet granskar att organisationen arbetar med miljöfrågorna enligt de krav som ingår i standarden. Vallentuna kommun har granskats och godkänts av Svensk Certifiering AB.

Laddstolpar

Under 2018 startade projektet Ladda Vallentuna. Arbetet med att bygga en laddinfrastruktur för elbilar driver kommunen tillsammans med Ellevio (tidigare Elverket). Vallentunas första laddstolpar för elbilar sattes upp under våren och finns nu på tio olika platser i kommunen, bland annat i centrala Vallentuna, Kragstalund, Lindholmen, Karby, Gillinge och Kårsta.

Återuppbyggnad av kvarnen

På en liten höjd mellan Vallentuna kyrka och Kvarnbadet finns återigen Vallentunas landmärke, Väsby kvarn. Kvarnen har återuppbyggts i ett projekt där kommunen, näringsliv och ideella krafter har bidragit och samarbetat. Ursprungligen hörde kvarnen till Väsby gård, uppförd omkring 1865, men 1959 fick Vallentuna hembygdsförening den i gåva. Hembygdsföreningen gjorde en omfattande yttre renovering 2005-2008, men kvarnen totalförstördes i en brand 2008.

Kvarnen var ett viktigt och uppskattat landmärke med ett stort symbolvärde för många vallentunabor. Kommunfullmäktige beslutade att avsätta medel för återuppbyggnaden vilket tillsammans med donationer från näringsliv och privatpersoner möjliggjort att landmärket åter finns på plats.

Årets jazzkommun

Riksförbundet Svensk Jazz utsåg Vallentuna till Sveriges Jazzkommun 2018. I motiveringen lyftes kommunens stöd och goda förutsättningar för föreningslivet fram tillsammans med konsertverksamheten och möjligheterna till musikutbildning för barn och unga.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats