Start / Kommun och politik / Kommunfakta / Ekonomi och budget / Årsredovisning och uppföljning

Årsredovisning och uppföljning

Vallentuna kommunkoncerns årsredovsning handlar om hur Vallentuna har lyckats med sina uppsatta mål samt hur koncernen har hanterat sin ekonomi under året som gått. Vallentuna kommunkoncern utgörs av kommunens verksamheter, de helägda dotterbolagen AB Össebyhus och Vallentuna Förvaltnings AB samt ett delägande i Roslagsvatten AB.

Ta del av den senaste årsredovisningen här nedan. Vill du läsa årsredovisningen i sin helhet eller ta del av årsredovisningar för tidigare år hittar du dem längre ner på denna sida.

Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer.

Budget och resultat

Vallentuna kommun

Vallentuna kommuns resultat blev 210,5 miljoner kronor för 2021, vilket var 140,7 miljoner kronor bättre än budget. Det positiva resultatet beror på ett överskott i nämnderna, högre skatteintäkter samt en förändring av riktlinjerna för avsättning av pensioner. Eftersom medellivslängden ökar som en konsekvens av att anställda inom kommuner och regioner förväntas leva längre, så satte kommunen av ett större belopp för framtida pensionsutbetalningar.

Vallentuna kommuns verksamhet är organiserad i kommunstyrelsen, sex nämnder, en valnämnd samt en krisledningsnämnd. Valnämnden träder i kraft när det är valår. För att stödja nämndernas arbete finns sex förvaltningar och ett kommunledningskontor. Under 2021-2022 är Vallentuna värd för kommunsamarbetet Stockholm Nordost där sex kommuner har enats om en gemensam vision för att utveckla regiondelen.

Kommunallagen ställer krav på att Sveriges kommuner varje enskilt år ska ha sin ekonomi i balans. Det innebär att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna. Vallentuna kommun har uppfyllt det kravet.

Kommuner får intäkter i form av kommunalskatt baserade på kommunens skatteunderlag. Intäkterna ska bekosta den kommunala verksamhet som politikerna har beslutat att bedriva. För att garantera att alla medborgare ska få samma välfärd oavsett var i landet de bor sker utjämning av skatteintäkterna mellan kommunerna. Utjämning görs bland annat för att kompensera för skillnader i beskattningsbar inkomst, antal barn, antal äldre och geografiska förutsättningar.

Kommunalskatten var 19:00 2021. Skatten i Vallentuna inklusive regionskatten var 31:08. 1 januari 2022 sänktes skatten med tio öre.

Vallentunas befolkning har under den senaste femårsperioden ökat med 4,5 procent eller 302 fler invånare. Befolkningsutvecklingen var svag 2020-2021 och följde den ökade försiktighet och det ändrade flyttmönster som uppstod under pandemin. Inflyttningen till kommunen och även mellan bostadstyper minskade samtidigt som utflyttningen till andra kommuner utanför Stockholmsområdet ökade. Invånarna var vid årets slut 34 246 personer, en ökning med 0,5 procent sedan året innan.

Sett till Vallentuna kommuns strategiska läge med närhet till stad, land och världen finns det potential för högre befolkningstillväxt.

Vallentuna kommunkoncern

Vallentuna kommunkoncerns resultat för 2021 blev positivt med 212,7 miljoner kronor.

I kommunkoncernen ingår Vallentuna kommun, helägda dotterbolagen AB Össebyhus och Vallentuna Förvaltnings AB samt ett delägande i Roslagsvatten AB. Koncernbolagens kostnader utgör 3,3 procent av koncernens kostnader. Vallentuna förvaltnings AB är ett vilande bolag.

Årets händelser 2022

Krisen i Ukraina

Rysslands invasion av Ukraina inleddes 24 februari 2022. EU har aktiverat massflyktsdirektivet. Vi är en del av samverkansorganet Samverkan Stockholmsregionen (SSR) som nu är i ett aktiverat läge. Vi ser över och säkerställer beredskap för att kunna hantera kommunens ansvar.

ExplorEat och Karbyskolan uppmärksammas på Sweden Innovation Days i Dubai

Vårt arbete i "Ett nytt recept för skolmåltider" väcker stort intresse internationellt! I projektet samarbetar myndigheter och kommuner för att alla elever ska få äta skolmat som är bra för både hälsan och planeten, och för att involvera barn och unga i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Vallentunas satsningar på fysisk aktivitet uppmärksammas av regeringen

Den 15 februari besöktes Hagaskolan i Vallentuna av socialminister Lena Hallengren och Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet. Enligt Kommittén är Vallentunas skolor ett gott exempel på hur man aktivt och medvetet kan arbeta för att ge förutsättningar för en god och jämlik hälsa.

Vallentuna klättrar till topp 50 i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat

Vallentuna kommun klättrar 50 placeringar i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat i Sveriges 290 kommuner. Detta innebär att Vallentuna nu ligger på plats 46.

Tryggare Vallentunadagen lockade besökare i alla åldrar

Lördag 24 september var det dags för årets Tryggare Vallentunadag. En dag med fokus på trygghet, säkerhet och krisberedskap.

Invigning av nya Fjärilsparken i Kårsta

Fredagen den 7 oktober invigdes den nya lekplatsen som byggts i Kårsta! Lekplatsen har fått namnet Fjärilsparken då lekplatsen är skapad med temat fjärilar och natur. Temat har inspirerats från medborgardialogen som hölls innan upphandlingen av lekplatsen.

Nu tar vi landsbygdsstrategin ett steg längre

Den 10 oktober fattade kommunfullmäktige i Vallentuna beslut om landsbygdsstrategin. Landsbygdsstrategin pekar ut sex prioriterade områden bland annat; Landsbygdsnäringar och lokalt företagande, Samverkan, dialog och delaktighet, Bo på landsbygd, Trygga och attraktiva livsmiljöer, Upplevelser och friluftsliv och Tillgänglighet och infrastruktur.

Busslinjer förändras på Vallentunas landsbygder

Region Stockholm beslutade nyligen att införa ett nytt sätt att resa på Vallentunas landsbygder från och med den 11 december. I vissa områden får fler tillgång till kollektivtrafik och resan kommer behöva beställas i förväg. 

Investeringar

Vallentuna kommunkoncern investerade 134,4 miljoner kronor i materiella anläggningar, jämfört med 174,4 miljoner kronor år 2020.

Vallentuna kommun investerade för 95,2 miljoner kronor under 2021, jämfört med 122,8 miljoner kronor år 2020. Investeringarna handlade om färdiga projekt för 56,7 miljoner kronor samt pågående projekt på 38,5 miljoner kronor.

Utmaningar

Coronapandemin

Verksamheterna har varit fortsatt ansträngda av de många utmaningar som följde i spåren av coronapandemin. Exempelvis har personalfrånvaron inom skola och omsorg varit exceptionellt hög på grund av sjukdom och karantänsbestämmelser.

Sverigeförhandlingen och riksintresset Arlanda flygplats

År 2017 gick Vallentuna kommun med i Sverigeförhandlingen tillsammans med Staten, Täby, Österåker kommuner, Stockholm stad och region Stockholm. Anledningen är att förlänga Roslagsbanan till Stockholm central. I avtalet har Vallentuna kommun lovat att bygga 5 650 nya bostäder nära kollektivtrafiken fram till år 2035.

Osäkerhet råder om i vilken omfattning Trafikverkets anspråk på ett lågfartsområde i Vallentuna, som en del av riksintresseprecisering för Stockholm Arlanda Airport, kommer att påverka planeringen och utvecklingen av området mellan Vallentuna tätort och Lindholmen. Där finns planer i
olika skeden på 5 000 nya bostäder varav cirka 1 250 bostäder ingår i bostadsåtagandet inom Sverigeförhandlingen. Osäkerheten förväntas klargöras de närmaste åren via beslut och tolkningar av anspråket av andra myndigheter.

Krig i Europa

Efter räkenskapsårets slut har Ryssland invaderat Ukraina. Vilka de ekonomiska konsekvenserna blir är osäkert. SKR skriver i mars 2022 att priset på olja och gas har rusat och att priset på livsmedel förväntas stiga. Inflationen kommer att pressas uppåt. Högre inflation gör att det blir dyrare att låna. Vallentuna har planerat för att inte utöka lånen varför den risken bedöms som liten. Skatteintäkterna väntas inte bli påverkade på kort sikt då Sveriges export till Ryssland är marginell. Det gör att ett handelsstopp inte påverkar arbetande timmar i så stor omfattning. Däremot kan skatteintäkterna öka långsammare beroende på hur andra ekonomier och världsekonomin påverkas.

Ingen vet hur många flyktingar som kommer till Sverige eller om det blir en fördelning EU-länderna emellan. Osäkerheterna är många – också kring var de kommer att bo och vilket ansvar som kommuner kommer att ha. Massflyktsdirektivet i EU är aktiverat. Flyktingar från Ukraina ges därmed ett tillfälligt uppehållstillstånd i minst ett år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. De har då bland annat rätt att gå i skola och arbeta. Migrationsverket säger att de ska finansiera kommuners kostnader även om de ukrainska flyktingarna inte är asylsökande. Vallentuna kommun följer upp ekonomiska transaktioner kopplade till Ukrainakrisen, både ur ett internt perspektiv, men också för att kunna söka bidrag för merkostnader som uppstår.

Mål och uppföljning

Vallentuna kommun

I kommunplanen för 2021-2023 har sex kommungemensamma mål fastställts för perioden.

 1. Utvecklingen av Vallentuna kommun ska vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar
 2. Vallentuna kommun ska bedriva kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet
 3. Vallentuna kommun ska erbjuda god service och möjligheter till inflytande
 4. Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor och företag i gemenskap ska kunna växa
 5. Vallentuna kommun ska skapa trygghet där individen får möjlighet till valfrihet
 6. Vallentuna kommun ska aktivt bidra till en växande storstadsregion

Kommunens samlade bedömning är att alla sex kommungemensamma mål är uppfyllda för 2021.

Vallentuna kommunkoncern

För koncernen finns det ett verksamhetsmål och ett finansiellt mål. Verksamhetsmålet är att Vallentuna kommun ska bedriva kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet inom koncern, kommun och verksamhet som bedrivs av andra juridiska personer. Det finansiella resultatmålet är ett årligt positivt resultat på tre procent. Kommunen bedömer att båda målen är uppfyllda för koncernen.

Kortfakta om Vallentuna kommun

 • I december 2021 hade Vallentuna kommun 34 246 invånare.
 • Skattesatsen 2021 var 31:08 kronor varav 19:00 kronor var kommunal skatt. För år 2022 är skatten 10 öre lägre.
 • Vallentuna kommun planerar för att bygga 500 bostäder per år fram till 2029.
 • Vallentuna kommuns låneskuld ligger på 503 miljoner kronor.
 • Antal årsarbetare i Vallentuna kommun är 1591 medarbetare.

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats