Start / Kommun och politik / Kommunfakta / Ekonomi och budget / Årsredovisning och uppföljning

Årsredovisning och uppföljning

Vallentuna kommunkoncerns årsredovsning handlar om hur Vallentuna har lyckats med sina uppsatta mål samt hur koncernen har hanterat sin ekonomi under året som gått. Vallentuna kommunkoncern utgörs av kommunens verksamheter, de helägda dotterbolagen AB Össebyhus och Vallentuna Förvaltnings AB samt ett delägande i Roslagsvatten AB.

Ta del av den senaste årsredovisningen här nedan. Vill du läsa årsredovisningen i sin helhet eller ta del av årsredovisningar för tidigare år hittar du dem längre ner på denna sida.

Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer.

Budget och resultat

Vallentuna kommun

Vallentuna kommuns resultat blev 215,6 miljoner kronor för 2022, vilket var 148,5 miljoner kronor bättre än budget. Det var främst kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden och skolpeng som bidrog med överskott till kommunens resultat. För att öka kommunens samlade prognossäkerhet behöver nämnderna säkerställa en ökad prognossäkerhet i kommande uppföljningar.

Vallentuna kommuns verksamhet är organiserad i kommunstyrelsen, sex nämnder, en valnämnd samt en krisledningsnämnd. Valnämnden träder i kraft när det är valår. För att stödja nämndernas arbete finns sex förvaltningar och ett kommunledningskontor. 

Kommunallagen ställer krav på att Sveriges kommuner varje enskilt år ska ha sin ekonomi i balans. Det innebär att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna. Vallentuna kommun har uppfyllt det kravet.

Kommuner får intäkter i form av kommunalskatt baserade på kommunens skatteunderlag. Intäkterna ska bekosta den kommunala verksamhet som politikerna har beslutat att bedriva. För att garantera att alla medborgare ska få samma välfärd oavsett var i landet de bor sker utjämning av skatteintäkterna mellan kommunerna. Utjämning görs bland annat för att kompensera för skillnader i beskattningsbar inkomst, antal barn, antal äldre och geografiska förutsättningar.

Kommunalskatten var 18:90 2022. Skatten i Vallentuna inklusive regionskatten var 30:98. 1 januari 2022 sänktes skatten med tio öre.

Under 2022 sågs en tydlig ökning av befolkningen och invånarna var vid årets slut 34 851 personer, en ökning från förra året med 605 personer eller 1,8 procent. Kommunen planerar för att ha 40 000 invånare år 2031.

Vallentuna kommunkoncern

Vallentuna kommunkoncerns resultat för 2022 blev positivt med 213,0 miljoner kronor.

Vallentuna kommunkoncern utgörs av kommunen, de helägda dotterbolagen AB Össebyhus och Vallentuna Förvaltnings AB samt ett delägande i Roslagsvatten AB. Vallentuna förvaltnings AB är ett vilande bolag.

Årets händelser 2022

Krisen i Ukraina

Rysslands invasion av Ukraina inleddes 24 februari 2022. EU har aktiverat massflyktsdirektivet. Vi är en del av samverkansorganet Samverkan Stockholmsregionen (SSR) som nu är i ett aktiverat läge. Vi ser över och säkerställer beredskap för att kunna hantera kommunens ansvar.

ExplorEat och Karbyskolan uppmärksammas på Sweden Innovation Days i Dubai

Vårt arbete i "Ett nytt recept för skolmåltider" väcker stort intresse internationellt! I projektet samarbetar myndigheter och kommuner för att alla elever ska få äta skolmat som är bra för både hälsan och planeten, och för att involvera barn och unga i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Vallentunas satsningar på fysisk aktivitet uppmärksammas av regeringen

Den 15 februari besöktes Hagaskolan i Vallentuna av socialminister Lena Hallengren och Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet. Enligt Kommittén är Vallentunas skolor ett gott exempel på hur man aktivt och medvetet kan arbeta för att ge förutsättningar för en god och jämlik hälsa.

Vallentuna klättrar till topp 50 i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat

Vallentuna kommun klättrar 50 placeringar i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat i Sveriges 290 kommuner. Detta innebär att Vallentuna nu ligger på plats 46.

Tryggare Vallentunadagen lockade besökare i alla åldrar

Lördag 24 september var det dags för årets Tryggare Vallentunadag. En dag med fokus på trygghet, säkerhet och krisberedskap.

Invigning av nya Fjärilsparken i Kårsta

Fredagen den 7 oktober invigdes den nya lekplatsen som byggts i Kårsta! Lekplatsen har fått namnet Fjärilsparken då lekplatsen är skapad med temat fjärilar och natur. Temat har inspirerats från medborgardialogen som hölls innan upphandlingen av lekplatsen.

Nu tar vi landsbygdsstrategin ett steg längre

Den 10 oktober fattade kommunfullmäktige i Vallentuna beslut om landsbygdsstrategin. Landsbygdsstrategin pekar ut sex prioriterade områden bland annat; Landsbygdsnäringar och lokalt företagande, Samverkan, dialog och delaktighet, Bo på landsbygd, Trygga och attraktiva livsmiljöer, Upplevelser och friluftsliv och Tillgänglighet och infrastruktur.

Busslinjer förändras på Vallentunas landsbygder

Region Stockholm beslutade nyligen att införa ett nytt sätt att resa på Vallentunas landsbygder från och med den 11 december. I vissa områden får fler tillgång till kollektivtrafik och resan kommer behöva beställas i förväg. 

Investeringar

Vallentuna kommun investerade för 137,1 miljoner kronor under 2022, jämfört med 95,2 miljoner kronor år 2021. Investeringarna handlade om färdiga projekt för 70,9 miljoner kronor samt pågående projekt på 66,3 miljoner kronor.

Vallentuna kommunkoncern investerade 200,0 miljoner kronor i materiella anläggningar, jämfört med 134,34 miljoner kronor år 2021. I koncernen ingår förutom kommunen Össebyhus och kommunens del av Roslagsvatten.

 

Utmaningar

Krig i Europa

I februari invaderade Ryssland Ukraina. Kriget har påverkat omvärlden och Sverige. EU har aktiverat massflyktsdirektivet. Vallentuna har tagit emot flyktingar från Ukraina och genomfört olika insatser som stöd. Priset på bland annat drivmedel och livsmedel har stigit. I Sverige har inflationen stigit till den högsta nivån på 30 år. I december var den 10,2 procent. Kommunen har framför allt påverkats av ökade entreprenadkostnader, ökade kostnader för drivmedel, livsmedel och energipriser.

Effekter av coronapandemin

Pandemin har under 2022 påverkat barn- och ungdomsnämndens verksamheter med perioder av omfattande personalfrånvaro och hög skolfrånvaro hos barn och elever. Nämnden har fortsatt att ha
en daglig uppföljning av frånvaro för barn, elever och personal för att säkerställa barn och elevers rätt till utbildning, stödja enheterna och få en överblick av läget för att kunna sätta in åtgärder vid behov.

Mål och uppföljning

Vallentuna kommun

I kommunplanen för 2022–2024 har sex kommungemensamma mål fastställts för perioden.

 1. Utvecklingen av Vallentuna kommun ska vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar
 2. Vallentuna kommun ska bedriva kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet
 3. Vallentuna kommun ska erbjuda god service och möjligheter till inflytande
 4. Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor och företag i gemenskap ska kunna växa
 5. Vallentuna kommun ska skapa trygghet där individen får möjlighet till valfrihet
 6. Vallentuna kommun ska aktivt bidra till en växande storstadsregion

Kommunens samlade bedömning är att alla sex kommungemensamma mål är uppfyllda för 2022.

Vallentuna kommunkoncern

För koncernen finns det ett verksamhetsmål och ett finansiellt mål. Verksamhetsmålet är att Vallentuna kommun ska bedriva kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet inom koncern, kommun och verksamhet som bedrivs av andra juridiska personer. Det finansiella resultatmålet är ett årligt positivt resultat på tre procent. Kommunen bedömer att båda målen är uppfyllda för koncernen.

Kortfakta om Vallentuna kommun

 • I december 2022 hade Vallentuna kommun 34 851 invånare.
 • Skattesatsen 2022 var 30:98 kronor varav 18:90 kronor var kommunal skatt. 
 • Vallentuna kommun planerar för att bygga 450 bostäder per år fram till 2029.
 • Vallentuna kommuns låneskuld låg i slutet av 2022 på 430 miljoner kronor.
 • Antal årsarbetare i Vallentuna kommun är 1575 medarbetare.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats