Start / Kommun och politik / Kommunfakta / Ekonomi och budget / Årsredovisning och uppföljning

Årsredovisning och uppföljning

Våren 2020 fick Vallentuna helt nya utmaningar i samband med covid-19-pandemin. Hur kommunen valde att hantera konsekvenserna av den blev tydligt högsta prioritet under året. Samtidigt kunde flera projekt fortsätta enligt plan. 

Vallentuna kommunkoncerns årsredovsning handlar om hur Vallentuna har lyckats med sina uppsatta mål samt hur koncernen har hanterat sin ekonomi under året som gått. Vallentuna kommunkoncern utgörs av kommunens verksamheter, de helägda dotterbolagen AB Össebyhus och Vallentuna Förvaltnings AB samt ett delägande i Roslagsvatten AB.

Ta del av den senaste årsredovisningen här nedan. Vill du läsa årsredovisningen i sin helhet eller ta del av årsredovisningar för tidigare år, samt se en film om årsredovisningen från 2018, hittar du information längre ner på denna sida.

Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer.

 

Kommunalrådet har ordet

Foto: Martin Skoog

År 2020 kommer utan tvekan att skrivas in i historieböckerna som året då vi alla fick ställa om, hålla i och hålla ut. När det stod klart för oss att coronapandemin hade nått Vallentuna var det viktigt för oss att tidigt uppmana kommunanställda att stanna hemma om de hade besökt riskzoner. För att skydda våra äldre och andra riskgrupper började vi också snabbt inventera hur mycket skyddsutrustning det fanns i våra verksamheter, för att sedan göra beställningar av skyddsutrustning efter behov. I det arbetet valde vi också att inkludera våra privata utförare, eftersom det var viktigt att skydda våra kommuninvånare oavsett utförare.

I samband med pandemin blev också arbetstillfällena färre i Vallentuna, och unga och utrikesfödda är de som drabbades mest. Det har vi stöttat upp genom att fortsätta erbjuda sommarjobb i kommunen, men också genom projektet "Ung på väg" och Vallentuna arbetscoachning. Dessa verksamheter har stöttat personer till att börja studera eller att komma ut på arbetsmarknaden. I slutet av året kunde vi se att Vallentuna hade lyckats med att hålla nere arbetslösheten bland utrikesfödda, till en nivå som var långt under genomsnittet i landet. Tack vare duktiga medarbetare, men också ett drivande lokalt näringsliv, har Vallentuna utmärkt sig genom att ha den lägsta arbetslösheten i hela Stockholms län.

Vårt lokala näringsliv drabbades hårt av pandemin. Som kommun försökte vi därför underlätta genom att stoppa samtliga avgiftsuttag för årliga kontroll- och tillsynsavgifter inom områdena miljötillsyn och livsmedelskontroll. Genom dialog har vi också informerat om nya restriktioner och tagit emot synpunkter och önskemål. Kommunen har tagit fram nya upphandlingsregler under året som innebär att lokala livsmedelsföretag lättare kan bli leverantörer till kommunen. Att stärka det lokala näringslivet har fortsatt vara ett viktigt mål även under coronapandemin.

Coronapandemin till trots, har vi ändå lyckats färdigställa alla de 196 bostäder som planerats 2020. Vi har också upprustat vägar och lekplatser, samt fortsatt planera för nya gång- och cykelvägar i kommunen. Infartsparkeringen vid Kragstalunds station har färdigställts och en utredning om en långsiktig VA-försörjning har påbörjats i Kårsta. Samtidigt har vi satsat mer på friluftslivet nu när så många har börjat besöka kommunens vackra naturområden, bland annat genom införandet av Friluftslivets år 2021. Vi har även fortsatt vår planering att minska barngrupperna i förskolan.

Vallentuna ska bli den kommun i Sverige som ger högst kvalitet där vi utgår ifrån den samlade effekten av verksamheternas resultat, kundernas upplevelse och kostnaden för skattebetalarna. Denna höga ambition har genomsyrat arbetet under året, och har resulterat i en lång rad tydliga förbättringar.

Att coronapandemin har påverkat oss alla råder det ingen tvekan om, och situationen påverkar också 2021 års arbete. Men tillsammans med er kommuninvånare, våra fantastiska föreningar och lokala näringsliv fortsätter vi att fatta mod trots stora utmaningar. Tillsammans ser vi till att Vallentuna får vara en plats där människor och idéer växer.

Parisa Liljestrand
Kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd

Årets resultat

Ekonomi

Vallentuna kommun

Vallentuna kommuns resultat blev 138,9 miljoner kronor för 2020, vilket var 114,1 miljoner kronor bättre än budget. En stor del av det positiva resultatet beror på att kommunen fick generella statsbidrag i samband med coronapandemin samt ett överskott i nämnderna och låga räntekostnader. Den största ekonomiska utmaningen var 35,6 miljoner lägre skatteintäkter, som blev en följd av coronapandemin. 

Kommunallagen ställer krav på att Sveriges kommuner varje enskilt år ska ha sin ekonomi i balans. Det innebär att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna. Vallentuna kommun har uppfyllt det kravet.

Vallentuna kommunkoncern

Vallentuna kommunkoncerns resultat för 2020 blev positivt med 128,7 miljoner kronor.

I kommunkoncernen ingår Vallentuna kommun, helägda dotterbolagen AB Össebyhus och Vallentuna Förvaltnings AB samt ett delägande i Roslagsvatten AB. Koncernbolagens kostnader utgör 3,5 procent av koncernens kostnader. Vallentuna förvaltnings AB är ett vilande bolag.

I och med införandet av Lag om kommunal redovisning och bokföring 2019 klargjordes att Roslagsvatten AB ska räknas med i koncernen.

Att kommunkoncernens resultat är lägre än resultatet i kommunen beror på att AB Össeby hus behövde utföra stambyte i 63 lägenheter och fick därför ett underskott i sin budget på 12,8 miljoner kronor. Roslagsvatten gjorde ett positivt resultat med 15,9 miljoner kronor och Vallentunas andel av vinsten uppgick till 2,7 miljoner kronor.

Mål och uppföljning

Vallentuna kommun

Vallentuna kommun har fem stycken mål att sträva mot på längre sikt.

 • Här växer människor och företag
 • Bästa kommunen att bo och leva i
 • Fler och växande företag
 • Närmare till allt
 • God ekonomisk hushållning

Vallentuna kommun har uppnått fyra av fem mål under 2020. Det mål som anses vara delvis uppnått är Fler och växande företag.

Vallentuna kommunkoncern

Vallentuna kommun har antagit koncerngemensamma mål från år 2021. Ägarkommunernas mål för Roslagsvatten är att inom fem år bli bland de fem bästa VA- och avfallsverksamheterna i landet. För att nå en robust ekonomi är målet att sträva mot en soliditet på tio procent i alla bolagen. Koncernens soliditet 2020 låg på 9,2 procent.

Investeringar

Vallentuna kommun investerade för 122,8 miljoner kronor under 2020, jämfört med 183,6 miljoner kronor år 2019. Investeringarna handlade om färdiga projekt för 57 miljoner kronor samt pågående projekt på 65,7 miljoner kronor.

Vallentuna kommunkoncern investerade 174,4 miljoner kronor i materiella anläggningar, jämfört med 225,8 miljoner kronor år 2019.

Årets händelser

I en kommun med många viktiga och olika typer av verksamheter händer och utvecklas det saker varje dag, året runt. Här kommer några av de främsta händelserna från 2020:

 • Vallentuna har Stockholms läns lägsta arbetslöshet. 
 • Handläggningstiden inom bygglov har minskat med 30 procent jämfört med 2019.
 • 196 bostäder runt om i kommunen har färdigställts.
 • En medarbetarprofil har tagits fram som handlar om ett antal beteenden som enligt forskning bidrar till organisationers och verksamheters effektivitet.
 • Kommunen har två föreningar som har kommit igång med regelbunden parasportverksamhet, innebandy och ishockey.
 • Ett samarbete med Täby och Sollentuna har inletts för att möjliggöra att elever kan delta i kulturskola över kommungränserna.
 • Kommunen har utvecklat arbetet med naturupplevelser och friluftsliv för att bidra till god fysisk och psykisk hälsa.

Ledarskap och medarbetarskap

Vallentuna kommun använder sig av verktyget Kommunkompassen för att systematiskt utveckla verksamheten. Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering som belyser styrning, ledarskap och samverkan i organisationen. Med utgångspunkt från utvärderingarna 2017 och 2019 har kommunen genomfört förbättringsinsatser inom utpekade områden. 

Att ha rätt och aktuell kompetens för sitt uppdrag är en av de viktigaste faktorerna för att medborgarna ska få en kommunal service i toppklass. Därför satsar Vallentuna kommun på kompetensutveckling av medarbetare, där behovet i rollen styr satsningen.

Under året har kommunen valt att utveckla medarbetarskapet och har tagit fram en medarbetarprofil för alla medarbetare. Profilen utgår ifrån beteenden som enligt forskning bidrar till verksamheternas effektivitet. Under hösten tog kommunen också fram en Medarbetarakademi som ska ge medarbetarna de verktyg de behöver i sina roller. Akademin innehåller kurser, föreläsningar och metodmaterial.

All verksamhet vilar på kommunens gemensamma värderingar; engagemang, samarbete och allas lika värde. Dessa ledord är resultat av en stor satsning som har inkluderat samtliga medarbetare i utvecklingen och genomförandet av kommunens nya vision "Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer".

Utmaningar

Under året har Vallentuna kommunkoncern hanterat ett antal utmaningar. Nedan kan du läsa om de större utmaningarna som kommunen och koncernen möttes av under år 2020.

Coronapandemin

 • Hög belastning inom vård och omsorg.
 • Svårt att ställa om till digital undervisning med god kvalitet.
 • Isolerade unga och äldre.

Behålla och attrahera medarbetare

Inom alla kommunens verksamheter pågår det ett arbete för att attrahera samt behålla och utveckla befintliga medarbetare. En stor utmaning både nationellt och regionalt är bristen på lärare och förskollärare, något som Vallentuna kommun också drabbas av.

Äldre befolkning

För att möta en växande äldre befolkning i Vallentuna arbetar kommunen med förebyggande arbete och uppmuntrar äldre till en hälsosam livsstil. Kommunen vill stötta äldre att klara sig själva längre. 

Sverigeförhandlingen och riksintresset Arlanda flygplats

År 2017 gick Vallentuna kommun med i Sverigeförhandlingen tillsammans med Täby, Österåker, Stockholm stad och region Stockholm. Anledningen är att förlänga Roslagsbanan till Stockholm central. I avtalet har Vallentuna kommun lovat att bygga 5 650 nya bostäder nära kollektivtrafiken fram till år 2035. Sedan dess har 659 bostäder byggts klart, 164 av dem byggdes under år 2020.

Trafikverket har dock börjat se över en riksintresseprecisering för Stockholm Arlanda Airport och hur marken runt Arlanda får användas. Det kan komma att påverka Vallentuna kommuns bostadsbyggande. Risken finns att Vallentuna kommun inte får bygga så många bostäder i kollektivtrafiknära lägen som Sverigeförhandlingen kräver. 

Roslagsvatten

Roslagsvatten har kommande utmaningar med ökade krav när delägarkommunerna expanderar, och det kräver nyinvesteringar i vatten- och avlopputbyggnader.

Kortfakta om Vallentuna kommun

 • Skattesatsen är 31:08 kronor varav 19:00 kronor är kommunal skatt.
 • Vallentuna har drygt 34 000 invånare. Till 2030 räknar kommunen med att ha nästan 39 000 invånare.
 • Kommunen planerar att bygga 9 000 nya bostäder fram till 2040.
 • Vallentuna kommuns låneskuld ligger på 683 miljoner kronor.
 • Antal årsarbetare i Vallentuna kommun är 1 625 medarbetare.
 • Vallentuna kommuns verksamhet är organiserad i åtta nämnder samt en krisledningsnämnd och en valnämnd som träder i kraft när det är valår. Varje nämnd är ansvarig för sin budget.
 • Nämndernas nettokostnader i förhållande till kommuninvånarna uppgick till 50 200 kronor under 2020. Det är en minskning med 0,3 procent jämfört med 2019.

 

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats