Start / Kommun och politik / Kommunfakta / Regler och styrande dokument / Definitioner på styrdokument

Definitioner på styrdokument

I Vallentuna kommun finns olika typer av styrdokument. Nedan förklaras vad de har funktion i verksamheten.

Vision

Vision rymmer en framtidssyn av hur vi ser på vår kommun och vart vi vill. Den beskriver ett önskvärt framtida tillstånd.

Strategi

Strategier anger långsiktiga avsikter i en fråga av större vikt. Den är vägledande för beslut och styrning. Strategier innehåller övergripande mål och inriktning inom ett avgränsat område i syfte att nå upp till en önskad nivå. Strategier som antas av nämnd ska stödja befintlig vision, strategi eller policy om sådan finns antagen av fullmäktige.

Policy

Policy beskriver en viljeinriktning, ett gemensamt förhållningssätt och ett rättesnöre inom ett visst område för kommunens verksamhet. Den anger principerna för kommunens agerande i olika frågor i syfte att vägleda till önskad nivå eller till ett önskat tillstånd.

Reglementen och lokala föreskrifter

Reglementen och lokala föreskrifter är en samling föreskrifter som grundar sig på lagar och förordningar, och som är bindande för myndigheter, kommunala bolag och enskilda. Reglementen reglerar uppgifter och arbetsformer för kommunstyrelsen och nämnderna. Varje nämnd och styrelse har ett eget reglemente.

Delegationsordning

Delegationsordningen redovisar de beslut som nämnden har överlåtit till någon annan att fatta på nämndens vägnar.

Taxor, ersättningar och bidrag

En prislista som ligger till grund för avgifter och ersättningar inom vissa områden. Bidragsregler, av principiell betydelse redovisar villkor, kriterier och förutsättningar för vad bidrag kan sökas för och vem som kan erhålla bidragen.

Riktlinjer

Riktlinjer ger övergripande vägledning i ärenden och frågor av verkställande art. De anger ramarna för vårt handlingsutrymme i en viss fråga.

Regler

Regler anger absoluta normer för vårt agerande. Reglernas roll är att sätta gränser och förbjuda vissa beteenden.

Planer

Planer beskriver hur ett önskat mål ska nås. Beslutas av politiken i både nämnd och fullmäktige.

Rutiner

Rutiner utgörs av arbetsrutiner för att följa de riktlinjer, regler och policys som fastställts av nämnden. Som stöd kan finnas handböcker, instruktioner, guider m.m.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats