Trehörningsskogen

Trehörningsskogen är till övervägande delen ett barrskogslandskap. Inom detta område finns sjöar, våtmarker, lodytor, hällmarker, örtrik gammal granskog och terrängsvackor med bäckar som omges av mark med ytligt, rörligt markvatten. 

Trehörningsskogen är 172 ha och ingår i ett större område som är klassat som riksintressant för friluftslivet. 

Skogen är till övervägande del opåverkad av skogsbruk. I den örtrika granskogen finns rikligt med liggande döda träd och på vissa håll är inslaget av grova aspar stort. Grön sköldmossa och liten punktlav förekommer relativt rikligt. Dessutom finner man flera arter av vedsvampar (blackticka, vågticka, rosenporing, harticka och gränsticka).

Exempel på fågelarter som förekommer i området

  • kattuggla
  • tofsmes
  • tjäder
  • järpe
  • tretåig hackspett

Syftet med naturreservatet

Ändamålet med reservatet är att bevara ett naturskogsliknande och våtmarksrikt område och dess skyddsvärda växt och djurliv.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats