Exerman Hersby

Naturreservatet ingår i Tärnanområdet och sträcker sig över både Vallentuna och Österåkers kommuner. Det är 7o hektar stort och hyser en mycket stor biologisk mångfald. För ca 7 000 år sedan steg området ur havet och var länge en skärgårdsmiljö. Landhöjningarna har nu fört de högsta delarna 75 meter över havet. 

Området är mycket kuperat och omfattar skogsmark, som domineras av 110-160-årig gammelskog, hällmarksskog, gransumpskog och klibbalkärr.

Stor biologisk mångfald

Inom reservatet har man påträffat ett fyrtiotal hotade arter. Många av de hotade arterna är beroende av tillgång på död ved i olika nedbrytningsstadier. Flera sällsynta vedinsekter har påträffats, exempelvis raggbock, som lever i gamla döda tallstockar.  Området har ett rikt fågelliv och där finns en stor tjäderspelplats, andra arter är järpe och flera hackspettsarter. I den västra delen av reservatet finns en artrik örtflora – exempelvis vättros, vårärt, trolldruva – och buskar som tibast.

Syftet med naturreservatet

Syftet med reservatet ska vara att bevara ett för naturvården och vetenskapen värdefullt urskogsliknande naturområde och dess skyddsvärda växt- och djurliv. Områdets värde för friluftslivet ska också tas tillvara. Om konflikt uppstår mellan friluftsliv och naturvård så har naturvårdens intresse företräde. Ett annat syfte med naturreservatet är också att visa och informera allmänheten om hur naturliga miljöer, strukturer och processer fungerar och ser ut i de variations- och biologiskt rika skogsmiljöerna inom Exerman–Hersby.

Det första av flera nya tätortsnära naturreservat

Exerman-Hersby är det första reservat som bildats av de 71 områden, som Länsstyrelsen 2003 föreslog skulle skyddas, som tätortsnära natur i Stockholmsregionen. Länsstyrelsen i Stockholms län fick sommaren 2002 regeringens uppdrag, att ta fram ett program för varaktigt skydd av de mest värdefulla tätortsnära naturområdena.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats