Start / Fritid och kultur / Kulturskola / Kulturskola Nyheter / Hur trivs eleverna på Vallentuna Kulturskola?

Hur trivs eleverna på Vallentuna Kulturskola?

Vallentuna Kulturskola genomförde under november 2020 två enkäter. En enkät ställdes direkt till våra elever, från och med årskurs 4 till och med gymnasiet, och en ställdes till vårdnadshavare för våra befintliga elever, i alla åldrar. Båda enkäterna bestod av frågor inom följande områden:

Trygghet och trivsel
Innehåll och utbud
Kontakt och kommunikation

Varför gör vi undersökningen?
Undersökningen görs som en del i kulturskolans löpande kvalitetsarbete. Att ta del av våra elevers och deras vårdnadshavares tankar om verksamheten är en förutsättning för att kunna utveckla och förbättra verksamheten. Att genomföra brukarundersökningar finns även i kulturnämndens verksamhetsplan och vi avser att göra detta återkommande vart annat år med start hösten 2020.

I enkätsvaren kan vi bland annat utläsa att Vallentuna Kulturskola är en trygg plats att vara på och eleverna upplever att de blir väl bemötta av lärarna på skolan. Vidare trivs eleverna i hög grad och anledningarna är framför allt att lärarna är bra och att man har bra kompisar.

Resultatet av enkäterna kan du se här.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats