Bidrag speciella ändamål

Ibland behövs ekonomiska medel för speciella ändamål. Det kan exempelvis vara vid en oförutsedd utgift, eller vid en speciell satsning i ett projekt eller någon form av underhållning som behöver göras. För detta finns bidraget för speciella ändamål att söka. 

Frågor och svar

Vem kan söka bidraget? 

Samtliga föreningar med barn- och ungdomsverksamhet som är berettigade enligt kommunens andra bidragsnormer kan söka bidraget. Huvudreglerna är att: 

  • Verksamheten är uppbyggd på demokratiska grunder där medlemmarna har insyn i föreningens verksamhet och skötsel.
  • Ledarna är goda förebilder och bedriver sin verksamhet utifrån ett hälso-, kvalitets- och rättviseperspektiv.
  • Föreningen stöder kommunens förebyggande arbete mot alkohol, droger, våld och rasism.

För vad kan vi söka bidrag?

Beslutet om vad det går att söka för är upp till varje enskilt fall. Det är fritidsnämnden som beslutar om beviljandet av detta medel. 

Som vägledning för sin bedömning av inkomna ansökningar, har nämnden beslutat om särskilda riktlinjer för bidrag speciella ändamål. Dessa är dock inte bindande för nämnden, som alltså kan välja att göra avsteg från desamma. De grundläggande kraven i de av kommunfullmäktige beslutade bidragsnormerna måste dock alltid vara uppfyllda för att nämnden ska kunna lämna bidrag, även för speciella ändamål.

När kan vi söka?

Ansökan om bidrag för speciella ändamål görs löpande. Du kan alltså söka året runt. Men vill du ha beslutet innan årets slut måste ansökan inkomma innan senast den 31 oktober det året ansökan gäller. 

Vad ska ansökan innehålla?

En ansökan om bidrag för speciella ändamål bör innehålla information om

  • Föreningens storlek, kärnverksamhet och ekonomi.
  • Antal medlemmar 7-20 år och kort information om hur verksamheten bedrivs för dessa. Detta är den grupp som fritidsnämnden ger bidrag till (se undantag nedan).
  • Antal medlemmar med funktionsnedsättning, boende i Vallentuna (gäller verksamhet för personer med funktionsnedsättning, vilken är berättigad till bidrag oavsett medlemmarnas ålder).
  • En beskrivning av den insats som bidrag söks för. Ange även målgrupp, tidsplan och kostnadskalkyl, inklusive information om föreningens planerade egeninsats (tid och pengar) samt hur stort bidrag föreningen söker för ändamålet.
  • En motivering till varför insatsen är viktigt, i förhållande till de bedömningsgrunder som anges i riktlinjerna för bidrag speciella ändamål.

Dessutom ska den sökande föreningen säkerställa att samtliga de föreningens kontaktuppgifter som finns registrerade i kommunens föreningsregister är korrekta och godkända efter föreningens senaste årsmöte. 

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats