Start / Fritid och kultur / Föreningar och föreningsliv / Bidrag och stöd / Bidrag till övriga kulturstödjande åtgärder

Bidrag till övriga kulturstödjande åtgärder

Föreningar, organisationer och enskilda personer kan ansöka om bidrag till speciella projekt till exempel dokumentation, arkivforskning, bokutgivning, filminspelning med mera.

En förutsättning är att arrangemanget har lokal anknytning och/eller kan bedömas vara av allmänt intresse för kommuninvånarna. Stöd beviljas inte till projekt som kan befaras medföra störning av ordningen eller befaras innebära olaglig verksamhet.

Bidraget är till för att öka utbudet av kulturprojekt som kan bedömas vara av värde för kommuninvånarna från allmän och kulturell synpunkt.

Kulturnämnden prioriterar arrangemang med utgångspunkt från målsättningen för nämndens programverksamhet:

  • att ge ett kulturutbud som är allsidigt och av god kvalitet
  • att nå människor inom olika åldersgrupper och kommundelar
  • att genomföra nyskapande projekt

Avvägning sker mot tillgängliga medel i kulturnämndens budget. Ansökan skall om möjligt inlämnas en gång per år, den 1 november, för projekt nästkommande år. Bidraget utbetalas efter beslut.

Allmänna bestämmelser 

  1. Arrangören är en ideell förening, organisation eller enskild person. Ansökan skall om möjligt inlämnas en gång per år, den 1 november, för projekt nästkommande år. Bidraget utbetalas efter beslut. Bidrag utgår i princip inte till projekt där bidrag ansöks om i efterhand.
  2. Om kulturnämnden bidrar ekonomiskt, ska det i marknadsföringen stå "med stöd av kulturnämnden" eller så ska "Kultur Vallentuna" anges som medarrangör.
  3. Bidragsansökan görs på en särskild blankett och ska innehålla en realistisk ekonomisk och tidsmässig planering. Ansökan lämnas in senast den 1 november för verksamhet nästkommande år. Kulturnämnden fördelar huvuddelen av anslaget i december eller januari, men möjlighet finns att söka om bidrag under hela året då avvägning sker mot kvarstående medel i kulturnämndens bidragsbudget.
  4. Redovisning ska lämnas till Vallentuna kulturförvaltning efter avslutat projekt och ska innehålla en dokumentation av det ni gjort på ett enkelt sätt, lite förklarande text och gärna bild. Ni måste redovisa era kostnader och förvaltningen kan bara godkänna kostnader som godkänts i er ansökan. 

När fattas beslut om bidraget?

Kulturnämnden beslutar i december eller i januari, med utgångspunkt från inkomna ansökningar, om fördelning av bidrag till de olika arrangemangen.

Hur söker du bidraget?

Du söker genom att fylla i blanketten nedan och posta den till adressen:

Kulturförvaltningen
186 86 Vallentuna

Ansök om kulturbidrag

Här hittar du ansökningsblanketten.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats