Start / Fritid och kultur / Föreningar och föreningsliv / Bidrag och stöd / Bidrag till övriga kulturstödjande åtgärder

Bidrag till övriga kulturstödjande åtgärder

Föreningar kan ansöka om bidrag till speciella projekt; t ex dokumentation, arkivforskning, bokutgivning. 

Regler för bidrag till offentliga arrangemang (beslutat 2013-01-23)

Ändamål

Bidraget avser att stimulera föreningars och organisationers utbud av arrangemang, som kan bedömas vara av värde för kommuninvånarna från allmän och kulturell synpunkt.

Kulturnämnden prioriterar arrangemang med utgångspunkt från målsättningen för nämndens programverksamhet

- att ge ett kulturutbud som är allsidigt och av god kvalitet

- att därvid söka nå människor inom olika åldersgrupper och kommundelar

Avvägning sker mot kvarstående för ändamålet disponibla medel i kulturnämndens budget.

Allmänna bestämmelser 

 1. Arrangören är en ideell förening med ansvarig styrelse och egen ekonomisk förvaltning, vilket skall kunna styrkas med sedvanliga handlingar (årsberättelse, ekonomisk redogörelse, revisionsberättelse, stadgar).
 2. Föreningen är verksam i kommunen.
 3. Arrangemanget genomföres inom kommunen eller för kommuninvånarna även utanför kommunen, t ex studiebesök, hembygdsutflykter.
 4. Bidrag utgår endast till offentliga arrangemang. Med offentlig avses - att allmänheten har tillträde - att allmänheten som minimikrav informeras dels genom Vallentuna kulturkalender, dels genom affischering/flygblad i den kommundel där programmet äger rum.
 5. Bidrag utgår i princip ej till program i efterhand.
 6. En riktlinje för att kulturnämnden skall ge fullständig kostnadstäckning för uppkommet underskott av ett offentligt program, är att biljettpriset sätts så att publiken bär en med hänsyn till arrangemangets art rimlig del av kostnaderna, alternativt att föreningen själv svarar för dessa. Vid avgiftssättningen skall särskild hänsyn tas vid barnprogram.
 7. Hyreskostnad för hyra av kommunala lokaler är ej bidragsgrundad kostnad. Endast undantagsvis kan bidrag beviljas för lokalhyra. Lokalbokningen svarar för uthyrning av kommunala lokaler och taxor fastställs av kommunfullmäktige.
 8. Om kulturnämnden bidrar ekonomiskt till ett offentligt program, skall i annonsen och annan information medtas:" med stöd av kulturnämnden" eller, då så är motiverat, kulturnämnden anges som medarrangör.
 9. Varje arrangör skall tillvarataga och redovisa möjligheten att få bidrag antingen genom det studieförbund föreningen tillhör eller direkt från Stockholms läns bildningsförbund.
 10. Framställan om bidrag skall ske på fastställd blankett och skall innehålla en realistisk ekonomisk och tidsmässig planering. Ansökan för verksamhet nästkommande år skall inlämnas senast den 1 november. Kulturnämnden fördelar huvuddelen av anslaget i december eller januari, men möjlighet finns att för oförutsedd programverksamhet även söka om bidrag under hela året.
 11. Redovisning, uppställd på samma sätt som kalkylen i ansökan och med uppgift om publikantal, bidrag från annan arrangör etc samt med vederbörliga verifikationer, skall lämnas till Vallentuna kulturkansli senast inom 6 veckor efter arrangemanget. Därefter kan bidrag ej påräknas. Bidrag beviljas som regel ej för andra kostnader än som uppgivits i kalkylen.

 

Charlotta Burlin

Kultursekreterare

Telefon: 08-587 853 30

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats