Start / Fritid och kultur / Föreningar och föreningsliv / Bidrag och stöd / Barnkonventionen och er förening

Barnkonventionen och er förening

Barnkonventionen som lag kommer att stärka barns mänskliga rättigheter i praktiken. Lagen träder i kraft 1 januari 2020.

Men vad innebär det egentligen för er som förening?

På den här sidan har vi samlat fakta och annat material om barnkonventionen som lag. Tanken är att det ska vara ett stöd för er som förening att säkerställa att er verksamhet går i linje med barnkonventionen.

Vad är Barnkonventionen?

Barn­konven­tionen är ett rätts­ligt bindande inter­nationellt avtal som slår fast att barn är indi­vider med egna rättig­heter, inte för­äldrars eller andra vuxnas ägo­delar. Sverige antog barnkonventionen 1990. Barnkonventionen inne­håller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grund­läggande prin­ciper som alltid ska be­aktas när det handlar om frågor som rör barn:

Alla barn har samma rättigheter och lika värde
Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
Alla barn har rätt till liv och utveckling
Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad


Om Barnkonventionen på UNICEF:s webbplats

Barnkonventionen blir svensk lag

Den 13 juni 2018 röstade Sveriges riksdag ja till att göra barnkonventionen till lag. Barnkonventionen kommer att bli inkorporerad i svensk lag och börjar gälla från 1 januari 2020. Dessutom har man även beslutat om fortsatt transformering av barnkonventionen i andra lagar, så att relevanta lagar ändras och anpassas till konventionens bestämmelser.

Misstanke om att ett barn far illa

I vårt samhälle finns det barn som far illa. Alla människor har ett ansvar för att uppmärksamma dessa barn så att de och deras familj får hjälp. Genom att våga berätta det du ser kan många barn få en bättre tillvaro.

Länk till Barn- och familjeenhetens sida

Flicka som tittar på solnedgången över havet
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats