Bidrag för föreningars gemensamhetslokaler

För att göra det möjligt för ideella organisationer att bedriva sin verksamhet i ändamålsenliga, hälsosamma och säkra lokaler har Vallentuna kommun instiftat ett särskilt bidrag till gemensamhetslokaler drivna av föreningar eller stiftelser. Lokalerna som söks bidrag för ska hyras eller lånas ut till allmänheten för dess varierande behov.

Genom att ge ekonomiskt stöd vill kommunen också stödja mervärdet och mångfalden av det breda föreningsliv som finns i Vallentuna.

 

Betalas ut en gång om året

Bidraget, som innebär en engångsutbetalning vid varje beslut, kan sökas dels som ett extra driftsstöd och dels som ett bidrag för lokalinvesteringar som föreningen eller stiftelsen gör.

Bidraget beslutas om i maj av kommunstyrelsen och betalas därefter ut i juni om det beviljas.

De här föreningarna får söka

 • För att en förening eller stiftelse (i punktlistan kallad organisation) ska kunna
 • söka bidraget från Vallentuna kommun ska följande villkor uppfyllas:
 • Föreningen eller stiftelsen har sitt säte i Vallentuna kommun, eller merparten av sin verksamhet och sina lokaler inom kommungränsen.
 • Föreningen eller stiftelsen genomför verksamhet som är till nytta för Vallentunas kommuninvånare.
 • Föreningen eller stiftelsens verksamhet är öppen för alla som vill delta i eller stödja föreningens verksamhet.
 • Föreningen eller stiftelsen präglas av demokratiska värderingar samt är uppbyggd och fungerar enligt demokratiska principer.
 • Föreningen eller stiftelsen har under det år som man söker bidrag för ha minst 15 registrerade medlemmar och genomfört minst 20 aktiviteter/sammankomster.
 • Föreningen eller stiftelsen har haft ett årsmöte eller konstituerande möte där en styrelse valts och beslut om verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse och verksamhetsplan har fattats.
 • Föreningen eller stiftelsen har ett officiellt organisationsnummer.
 • Föreningen eller stiftelsen ska finnas med i kommunens föreningsregister och själva säkerställa att aktuella kontaktuppgifter till styrelse lämnats för att finns angivna där.
 • Föreningen eller stiftelsen ska årligen uppdatera sina föreningsuppgifter inklusive medlemmar i registret.

Särskilda regler för barn- och ungdomsverksamheter

 • Föreningar eller stiftelser som bedriver barn- och ungdomsverksamhet ska på begäran kunna påvisa att de efterlever barnkonventionen (Barnkonventionen är en del av den svenska lagen från och med 1 januari 2020). Om Vallentuna Kommun upptäcker brister i detta avseende kan föreningen eller stiftelsen bli återbetalningsskyldiga av bidraget.
 • Barn- och ungdomsverksamhet ska vara drog- och alkoholfri.
 • Föreningar eller stiftelser som bedriver barn- och ungdomsverksamhet ska vara anslutna till en riksorganisation. I de fall föreningen eller stiftelser ej är ansluten till en riksorganisation ska Vallentuna kommun särskilt godkänna föreningens stadgar för att bidraget ska kunna ges.

Bidrag för både ägda och hyrda lokaler

Bidrag kan ges för egen ägd lokal eller lokaler som hyrs årsvis och som inte ägs av kommunen. Bidraget kan erhållas av alla föreningar eller stiftelser oavsett verksamhet, förutsatt att alla kriterier är uppfyllda.

Ansök senast 31 mars

Ansökan för varje år ska vara kommunen tillhanda senast 31 mars. Beslut tas i maj, utbetalningen sker i juni.

Problem med e-legitimationen?

Om du har problem med e-legitimationen/Bank-ID ska du kontakta utfärdaren av ditt BankID. 

Ansökningsblankett istället för e-tjänst

Om du inte har möjlighet att ansöka via e-tjänsten kan du använda en pappersblankett istället. Blanketten får du via kommunens Kontaktcenter.

Mer information och regler

I dokumentet "Riktlinjer för bidrag till gemensamhetslokaler drivna av föreningar eller stiftelser" som du når via länken nedan, hittar du all information och regler för att ansöka om bidraget.

Ansök om bidraget

Du kan ansöka om bidraget mellan den 1 januari 2024 och 31 mars 2024.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats