Start / Fritid och kultur / Föreningar och föreningsliv / Bidrag och stöd / Garantibidrag till offentliga kulturprogram

Garantibidrag till offentliga kulturprogram

Kulturnämnden i Vallentuna beviljar föreningar och organisationer bidrag för anordnande av kulturella arrangemang. Enskilda personer kan få stöd för genomförandet av ett arrangemang. En förutsättning är att arrangemanget har lokal anknytning och/eller kan bedömas vara av allmänt intresse för kommuninvånarna. Bidrag beviljas inte till någon arrangör vars verksamhet kan medföra störning av ordningen eller befaras innebära olaglig verksamhet.

Bidraget är till för att öka utbudet av arrangemang, som kan bedömas vara av värde för kommuninvånarna från allmän och kulturell synpunkt. Kulturnämnden prioriterar arrangemang med utgångspunkt från målsättningen för nämndens programverksamhet:

 • att ge ett kulturutbud som är allsidigt och av god kvalitet
 • att nå människor inom olika åldersgrupper och kommundelar
 • att genomföra nyskapande program

Avvägning sker mot tillgängliga medel i kulturnämndens budget.

Ansökan skickas in en gång per år och lämnas in senast den 1 november för verksamhet nästkommande verksamhetsår. Bidraget kan även sökas under pågående år, av till exempel föreningar som anordnar kulturprogram sporadiskt eller till spontana arrangemang.

Regler för bidrag till offentliga arrangemang 

Ändamål

Bidraget avser att stimulera föreningars och organisationers utbud av arrangemang, som kan bedömas vara av värde för kommuninvånarna från allmän och kulturell synpunkt.

Kulturnämnden prioriterar arrangemang med utgångspunkt från målsättningen för nämndens programverksamhet

- att ge ett kulturutbud som är allsidigt och av god kvalitet

- att därvid söka nå människor inom olika åldersgrupper och kommundelar

Avvägning sker mot kvarstående för ändamålet disponibla medel i kulturnämndens budget.

Allmänna bestämmelser 

 1. Arrangören är en ideell förening, organisation eller enskild person.
 2. Arrangemanget ska genomföras inom kommunen eller för kommuninvånarna även utanför kommunen, t ex studiebesök, hembygdsutflykter.
 3. Bidrag utgår endast till offentliga arrangemang. Med offentlig avses att allmänheten har tillträde och att allmänheten som minimikrav informeras dels genom Vallentuna kulturkalender, dels genom affischering/flygblad i den kommundel där programmet äger rum.
 4. Bidrag utgår i princip inte till program där bidrag ansöks om i efterhand.
 5. För att få kostnadstäckning för ett underskott av ett offentligt program ska publiken genom biljettintäkter bära en rimlig del av kostnaderna beroende på vilken typ av program som arrangeras. Särskild hänsyn av prissättning ska göras vid barnprogram.
 6. Föreningens, organisationens eller den enskilde arrangörens egna insats är inte bidragsberättigad. Inte heller måltider för arrangören.
 7. Om kulturnämnden bidrar ekonomiskt till ett offentligt program, ska det i marknadsföringen stå "med stöd av kulturnämnden" eller, då så är motiverat, ”Kultur Vallentuna” anges som medarrangör.
 8. Varje arrangör ska tillvarata möjligheten att också få andra bidrag. Som förening finns möjligheten att få bidrag antingen genom det studieförbund föreningen tillhör eller direkt från Stockholms läns bildningsförbund. Bidraget ska i så fall redovisas i blanketten.
 9. Bidragsansökan görs på en särskild blankett och ska innehålla en realistisk ekonomisk och tidsmässig planering. Ansökan för arrangemangsstöd lämnas in senast den 1 november för verksamhet nästkommande år. Kulturnämnden fördelar huvuddelen av anslaget i december eller januari, men möjlighet finns att för oförutsedd programverksamhet även söka om bidrag under hela året.
 10. Redovisning ska lämnas till Vallentuna kulturförvaltning inom 6 veckor efter att arrangemanget har ägt rum. Därefter betalas inte bidraget ut. Redovisning görs på en särskild blankett och ekonomiska underlag så som kvitton ska skickas med. Bidrag beviljas som regel endast för kostnader som beskrivits i ansökan.

 

När fattas beslut om bidraget?

Kulturnämnden beslutar i december eller i januari, med utgångspunkt från inkomna ansökningar, om fördelning av bidrag till de olika arrangemangen.

Hur söker du bidraget?

Du söker genom att fylla i blanketten och mejla den till kommun@vallentuna.se eller skriv ut den och posta den till Vallentuna kommun, 186 86 Vallentuna.

 

 

Ansök om kulturbidrag

Här hittar du ansökningsblanketten.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats