Start / Förskola och skola / Anmälan om förändring i enskild verksamhet

Anmälan om förändring i enskild verksamhet

Vad innebär en ägar- och ledningsprövning enligt skollagen?

När det gäller fristående huvudmän är det hemkommunen som tillståndsprövar och har tillsynsansvar. Informationen på den här sidan avser Vallentuna kommuns ägar- och ledningsprövning av huvudmän för förskolor.
Alla huvudmän/ägare är skyldiga att anmäla förändringar inom ägar- och ledningskretsen till Vallentuna kommun inom en månad efter förändringen, 2 kap. 5 a och b §§ skollagen.

Sedan den 1 januari 2019 innehåller skollagen bestämmelser om ägar- och ledningsprövning av fristående huvudmän som bedriver verksamhet inom förskola och skola. Från den 1 januari 2023 omfattas även pedagogisk omsorg av bestämmelserna.

Ägar- och ledningsprövningen omfattar såväl ekonomiska förutsättningar som erfarenhet och lämplighet. Från och med 2 januari 2023 har Vallentuna kommun också möjligheten att pröva om demokrativillkoret är uppfyllt vid förändringar i ägar- och ledningskretsen. Detta innebär att kommunen kan undersöka om de involverade uppfyller de krav som ställs för att säkerställa demokratiska principer, 2 kap. 5b § skollagen (2010:800).

Skolinspektionen genomför ägar- och ledningsprövning av huvudmän inom skola. Personkretsen som ska leva upp till de skärpta kraven är exempelvis:

VD och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten, styrelseledamot, styrelsesuppleant, bolagsman eller person som genom ett direkt eller indirekt ägande har väsentligt inflytande över verksamheten. 

Uppgifter om rektor ska endast uppges om rektor ingår i huvudmannakretsen, till exempel i styrelsen.

Vallentuna kommun samlar in uppgifter från andra myndigheter

Vid bedömning av ekonomiska förutsättningar samt vid ägar- och ledningsprövning kan Vallentuna kommun komma att hämta in uppgifter från bland annat Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogden, Skatteverket och företag som erbjuder kreditupplysningar.

Ekonomiska förutsättningar

Skollagen ställer krav på att huvudmannen ska ha ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Kraven på ekonomiska förutsättningar ska vara uppfyllda både vid tillståndsprövning och under fortlöpande verksamhet. Om huvudmannen ingår i en koncern beaktas även koncernens ekonomi. Vid bedömning av ekonomiska förutsättningar samt vid ägar- och ledningsprövning kan Vallentuna kommun komma att hämta in uppgifter från bland annat Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogden, Skatteverket och företag som erbjuder kreditupplysningar.

Krav på erfarenhet av/på annat sätt förvärvad insikt

Skollagens bestämmelser omfattar krav på erfarenhet av/på annat sätt förvärvad insikt i de föreskrifter som gäller för förskola samt lämplighet att bedriva denna. Kraven omfattar ägare med ett väsentligt inflytande, ledning och även andra som har ett bestämmande inflytande i huvudmannens verksamhet: Kraven på erfarenhet och lämplighet kontrolleras vid tillståndsgivning samt vid anmälan om förändring inom ägar- och ledningskretsen.

Krav på erfarenhet eller insikt innebär att det inom den krets av personer som omfattas av ägar- och ledningsprövning ska finnas kompetens gällande de föreskrifter som finns för att bedriva förskola, till exempel skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljörätt samt ekonomi.
Det räcker med en samlad kompetens inom ägar- och ledningskretsen, varje enskild person behöver alltså inte ha den erfarenhet eller insikt som krävs. Det är emellertid inte tillräckligt att det finns tillgång till kompetent administrativ och ekonomisk förvaltning i form av personal. Det är huvudmannen (och dess ägare och ledning) som ska ha den samlade kompetensen.

Lämplighetsbedömning

Personer som ingår i ägar- och ledningskretsen ska även i övrigt bedömas lämpliga. De omständigheter som enligt förarbetena till skollagen bör läggas till grund vid prövningen är framför allt tidigare brottslighet och ekonomisk misskötsamhet men också vilja/förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas. Var och en i ägar- och ledningskretsen måste bedömas lämplig. Det räcker alltså med att en person bedöms olämplig för att kraven inte ska anses vara uppfyllda.

Sedan 2 januari 2023 ska även demokrativillkoret prövas. Enligt förarbetena ska de personer som ingår i ägar- och ledningskretsen kontrolleras huruvida det förekommit uttalanden som talar för starka positiva åsikter om våldsanvändning, diskriminering, motarbetande av grundläggande fri- och rättigheter eller det demokratiska styrelseskicket.

Så behandlar vi dina personuppgifter:

• De personuppgifter du lämnar behövs för att vi ska kunna uppfylla skollagens nya bestämmelser om ägar- och ledningsprövning.

• De uppgifter som du lämnar kommer också att kontrolleras mot bland annat Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogden, Skatteverket och företag som erbjuder kreditupplysningar.

• Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är skollagen (2010:800) 2 kap 5 § och 26 kap 4 §. Dina personuppgifter kommer att sparas enligt Barn- och ungdomsnämndens informationshanteringsplan.

Val av blankett beror på vilken förändring den fristående huvudmannen gör. När det gäller förändring av personer i exempelvis styrelsen, och ägarskapet kvarstår densamma, så är det "anmälan om förändring av personer som ingår i ägar- och ledningskretsen" som ska fyllas i. Om man däremot gör förändringar av ägarskapet, så ska "anmälan om förändring i ägarskapet hos fristående huvudman belägen i Vallentuna kommun" fyllas i.

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats