Start / Förskola och skola / Kvalitet och utveckling / Samverkan för bästa skola

Samverkan för bästa skola

På uppdrag av Regeringen arbetar Skolverket med riktade insatser för att stärka förskolor, skolor och huvudmän i arbetet med att planera, följa upp och utveckla utbildningen efter deras unika mål och behov. Vallentuna kommun har nu fått möjlighet att delta i projektet tillsammans med tio andra kommuner.

Samverkan för bästa skola löper under totalt tre år och sker parallellt med ett större kvalitetsarbete där barn- och ungdomsförvaltningen arbetar systematiserat med att identifiera och åtgärda mindre brister i det systematiska kvalitetsarbetet. I Samverkan för bästa skola deltar Karbyskolan, Bällstabergsskolan, Vallentuna gymnasium, Sjöhästens förskola, Ormsta förskola samt barn- och ungdomsförvaltningen (huvudman). Sammantaget ger insatserna en stor skjuts framåt i arbetet med att stärka och utveckla såväl Vallentunas skolor och förskolor som förvaltningens egna kvalitetsarbete. Målet är inställt på att höja kunskapsresultaten och likvärdigheten inom hela skolkommunen.

Metodstödjare coachar och stöttar

Den första etappen startade under våren 2019. Då påbörjades en nulägesanalys där syftet var att identifiera olika problemområden och orsaken till dessa. Det kan till exempel handla om hur verksamheterna är organiserade, hur undervisningen ser ut eller hur olika beslutsnivåer följer upp och analyserar data.

Arbetet sker med hjälp av metodstödjare från Skolverket som coachar och stöttar de deltagande verksamheterna. Projektet bygger på en tydlig och beprövad metod som anpassas efter respektive organisation. Metodstödjarna träffar regelbundet verksamheterna som mellan tillfällena arbetar med konkreta uppgifter. En viktig del är att skapa bred delaktighet i sin egen verksamhet. Under maj månad påbörjas arbetet med att tillsammans med forskare från Uppsala universitet gå igenom de utvecklingsområden som prioriterats, för att tillsammans identifiera olika insatser och vilka olika lärosäten som ska genomföra dessa. Från och med hösten 2019 kommer sedan dessa insatser att påbörjas tillsammans med valda lärosäten. Perioden med insatser kommer att pågå under en tvåårsperiod.

Viktigt med förankring

Natalie Louis är lärare på Karbyskolan och tycker det är oerhört lärorikt att få vara med i projektet. Hon betonar hur viktigt det är med förankringen på skolan.

– Det är väldigt viktigt att det inte bara är rektorn och skolledaren som deltar i projektet utan att det även finns med representanter från pedagogerna. Alla på skolan behöver involveras för att på så sätt få en gemensam bild av vad skolan faktiskt behöver förbättra, säger hon och ser fram emot att arbeta vidare med projektet och att få möjlighet att fortsätta utveckla skolans verksamhet.

Resultatet av insatserna följs upp

Utifrån arbetet med nulägesanalysen kommer en plan med identifierade åtgärder tas fram. I den finns förslag på hur verksamheterna ska arbeta vidare med sina utvecklingsområden under hösten 2019 samt hur de ska följa upp resultatet av insatserna.

– Det är bra att få prata om de problem som finns och att göra något åt dem. Det är även viktigt att kunna få rätt förutsättningar för att lyckas med det uppdrag vi har, avslutar Mari Tranefalk och Hillevi Lindström, förskollärare och barnskötare på Ormsta förskola, som båda är positivt inställda till förskolans medverkan i projektet.

Vi kommer löpande att rapportera om projektet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats