Start / Förskola och skola / Kvalitet och utveckling / Förskola och pedagogisk omsorg

Kvalitet och utveckling inom förskola och pedagogisk omsorg

Vallentuna kommun följer, enligt skollagen, regelbundet upp och utvärderar kvaliteten i förskolor och pedagogisk omsorg. Syftet är att följa upp målen för förskolan och att ge stöd och underlag för att utveckla och förbättra verksamheten.

Våra kommunala verksamheter följs upp och utvärderas genom bland annat:

  • Sammanställning av statistik om barn och personal
  • Enkäter till vårdnadshavare
  • Verksamheternas egna utvärderingar och läsårsplaner

Även hemkommunens tillsyn av förskola och pedagogisk omsorg samt Skolinspektionens tillsyn och kvalitetsgranskningar är underlag för vårt utvecklingsarbete.

Enkätresultat

Barn- och ungdomsförvaltningen i Vallentuna kommun genomför varje vår enkätundersökningar till elever och vårdnadshavare i våra kommunala och fristående verksamheter. Syftet är att få underlag för att utveckla kvaliteten. Varje enhet får sitt eget resultat och kan använda det i sitt eget utvecklingsarbete.

Vallentuna kommun deltar sedan 2011 i ett utvärderingssamarbete, VÅGA VISA. Vi deltar tillsammans med ett flertal kommuner i Stockholms län. Inom detta samarbete deltar vi i enkäterna som genomförs under samma tidsperiod. Det gör det möjligt att jämföra kommunens resultat med andra kommuner.

Vi genomför även egna enkäter för att komplettera resultaten från VÅGA VISA.

Resultat 2022

Kommentar på resultatet

Vallentuna kommun deltar i enkätundersökningen Våga visa tillsammans med ett flertal andra kommuner i Stockholms län. Enkäterna genomförs årligen digitalt eller via pappersenkäter. De riktar sig mot föräldrar i förskola och pedagogisk omsorg, förskoleklass, årskurs 3 och årskurs 6 samt elever i årskurs 3, 6 och 8.

Enkätundersökningen VÅGA VISA mäter föräldrars och elevers upplevelse av kvalitet i förskola och skola. Enkäterna berör både trygghet, insyn och inflytande samt utbildningens kvalitet. Resultatet analyseras på enhets- och central nivå och ingår i verksamhetens och förvaltningens systematiska kvalitetsarbete.

Enkätresultatet för 2022 visar att vårdnadshavare i förskola och pedagogisk omsorg fortsatt upplever en hög grad av trygghet och trivsel i kommunens förskolor och att verksamheterna medvetet arbetar mot kränkande behandling. Vårdnadshavare upplever i stor utsträckning att de har förtroende för personalens kompetens. De upplever att förskoleverksamheten arbetar aktivt med att utveckla barns språk och förståelse för matematik och naturvetenskap.

Utifrån årets enkätresultat fortsätter utvecklingsarbete kopplat till hur vårdnadshavare får information om barnets utveckling och möjlighet att som vårdnadshavare vara delaktig i att diskutera hur barnet stöds på bästa sätt.

För att öka transparensen i hur barns tankar och idéer tas tillvara har förskolorna löpande sedan 2020 förtydligat detta i sin information till vårdnadshavarna bland annat via förskolans digitala plattform Schoolsoft. För att öka vårdnadshavarnas upplevelse av att få information om barnens utveckling ytterligare ska former utvecklas för när och hur förskolan har dialog med vårdnadshavare kring deras barns utveckling utöver utvecklingssamtalet. Vidare utveckling av förskolans digitala plattform med målsättning att öka vårdnadshavarnas tillgänglighet till dokumentation om det enskilda barnets utveckling och lärande är ett viktigt utvecklingsområde som fortsätter även under 2022.

Ett annat utvecklingsområde för förskolan är hur verksamheten arbetar med att utveckla barns digitala kompetens. Hur undervisningen kan utvecklas för att skapa goda och likvärdiga förutsättningar för att utveckla barns digitala kompetens på alla förskolor i Vallentuna kommun kommer vara ett fokusområde i det systematiska kvalitetsarbetet under 2022.

– Susanna Falk, utbildningschef, tillika skolchef.

Resultat övergripande nyckeltal

Resultat för förskola i kommunal regi

Resultat för förskola i fristående regi

 

Självservice

Här kan du jämföra alla förskolor och pedagogisk omsorg i Vallentuna.

Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg

Vallentuna kommun är ansvarig för tillsynen i fristående förskolor och pedagogisk omsorg. De kommunala förskolorna granskas av Skolinspektionen.

Tillsynen genomförs regelbundet, vartannat år, genom planerade besök. Syftet är att kontrollera om förskolan och den pedagogiska omsorgen arbetar efter de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Om tillsynen visar att det finns brister i verksamheten beslutar vi om åtgärder som förskolan eller den pedagogiska omsorgen måste rätta till.

Det är alltid med syfte att kvaliteten i verksamheten ska höjas som vi påtalar brister. Ett viktigt uppdrag för oss är också att genom råd och vägledning stötta de fristående verksamheterna så att ett positivt utvecklingsarbete sker.

Vi kan också genomföra en riktad tillsyn. Det gör vi om det via en anmälan eller på annat sätt framkommer misstanke om att det råder missförhållanden i en verksamhet.

Undantag från vårt tillsynsansvar

Om ditt barn utsätts för kränkande behandling eller diskriminering har Vallentuna kommun ingen laglig möjlighet att utreda händelsen. En anmälan om kränkande behandling utreds av Skolinspektionen och en anmälan om diskriminering utreds av Diskrimineringsombudsmannen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats