Start / Förskola och skola / Kvalitet och utveckling / Förskola och pedagogisk omsorg

Förskola och pedagogisk omsorg

Vallentuna kommun följer, enligt skollagen, regelbundet upp och utvärderar kvaliteten i förskolor och pedagogisk omsorg. Syftet är att följa upp målen för förskolan och att ge stöd och underlag för att utveckla och förbättra verksamheten.

Våra kommunala verksamheter följs upp och utvärderas genom bland annat:

  • sammanställning av statistik om barn och personal
  • enkäter till vårdnadshavare
  • verksamheternas egna utvärderingar och läsårsplaner

Även Skolinspektionens tillsyn och kvalitetsgranskningar är underlag för vårt utvecklingsarbete.

Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg

Vallentuna kommun är ansvarig för tillsynen i fristående förskolor och pedagogisk omsorg. De kommunala förskolorna granskas av Skolinspektionen.

Tillsynen genomförs regelbundet, vartannat år, genom planerade besök. Syftet är att kontrollera om förskolan och den pedagogiska omsorgen arbetar efter de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Om tillsynen visar att det finns brister i verksamheten beslutar vi om åtgärder som förskolan eller den pedagogiska omsorgen måste rätta till.

Det är alltid med syfte att kvaliteten i verksamheten ska höjas som vi påtalar brister. Ett viktigt uppdrag för oss är också att genom råd och vägledning stötta de fristående verksamheterna så att ett positivt utvecklingsarbete sker.

Vi kan också genomföra en riktad tillsyn om det via en anmälan eller på annat sätt framkommer misstanke om att det råder missförhållanden i en verksamhet.

Undantag från vårt tillsynsansvar

Om ditt barn utsätts för kränkande behandling eller diskriminering har Vallentuna kommun ingen laglig möjlighet att utreda händelsen. En anmälan om kränkande behandling utreds av Skolinspektionen och en anmälan om diskriminering utreds av Diskrimineringsombudsmannen.

Enkätresultat

Barn- och ungdomsförvaltningen i Vallentuna kommun genomför varje vår enkätundersökningar till elever och vårdnadshavare i våra kommunala och fristående verksamheter. Syftet är att få underlag för att utveckla kvaliteten. Varje enhet får sitt eget resultat och kan använda det i sitt eget utvecklingsarbete.

Vallentuna kommun deltar sedan 2011 i ett utvärderingssamarbete, VÅGA VISA, tillsammans med ett flertal kommuner i Stockholms län. Inom detta samarbete deltar vi i enkäterna som genomförs under samma tidsperiod, vilket gör det möjligt att jämföra kommunens resultat med andra kommuner.

Vi genomför även egna enkäter för att komplettera resultaten från VÅGA VISA.

Resultat 2020

Du kan ta del av Vallentuna kommuns totala resultat nedan. Förskolornas egna resultat hittar du på deras webbplats.

Förskola (pdf, 167 kB)

Pedagogisk omsorg (pdf, 163 kB)

Självservice

Här kan du jämföra alla förskolor och pedagogisk omsorg i Vallentuna.

Kontaktcenter

E-postadress
kommun@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 00

Besök
Kulturhuset, Allévägen 1

Post
Vallentuna kommun
186 86 Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats