Likabehandling

Arbetet för likabehandling är en stor del av skolans värdegrundsarbete. Alla barn och elever har rätt att vara sig själva och bli behandlade med respekt. Utbildningen ska ta hänsyn till barns och elevers olika behov och förutsättningar.

Respekten för alla människors lika värde är en viktig grund i de mänskliga rättigheterna. Denna ska främjas i förskolan och skolan.

Alla är vi olika och alla elever ska därför behandlas utifrån just sina förutsättningar och behov. Likabehandling innebär därför inte att alla ska behandlas på samma sätt. Till exempel behöver vissa barn stöd i vissa ämnen, andra kan behöva tekniska hjälpmedel. En strävan ska vara att väga upp de skillnader som kan finnas i barnens och elevernas förutsättningar att ta till sig utbildningen.

Arbetet med likabehandling ska omfatta alla barn och elever oavsett deras:

  • kön
  • etniska tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuella läggning
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats