Kvalitet och utveckling - Gymnasium

Vallentuna kommun följer, enligt skollagen, regelbundet upp och utvärderar kvaliteten i Vallentuna gymnasium. Syftet är att följa upp verksamhetens mål och att ge stöd och underlag för att utveckla och förbättra verksamheten och dess resultat.

Vallentuna gymnasium följs upp och utvärderas genom bland annat:

  • sammanställning av betyg och provresultat
  • sammanställning av statistik om elever och personal
  • enkäter till elever
  • utvärderingar och läsårsplaner

Även Skolinspektionens tillsyn och kvalitetsgranskningar är underlag för utvecklingsarbetet.

Planering och utvärdering för Vallentuna gymnasium

Enligt skollagen ska varje skola planera, följa upp och utveckla utbildningen och det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras.

Vallentuna gymnasium ska ta fram en egen verksamhetsplan för läsåret. Där ska målen samt insatserna som kommer att genomföras för att nå målen framgå. Målen följs upp och utvärderas vid läsårets slut.

Enkätresultat

Barn- och ungdomsförvaltningen i Vallentuna kommun genomför varje vår enkätundersökningar till elever och vårdnadshavare i våra kommunala och fristående verksamheter. Syftet är att få underlag för att utveckla kvaliteten. Varje enhet får sitt eget resultat och kan använda det i sitt eget utvecklingsarbete.

Vallentuna deltar sedan 2011 i ett utvärderingssamarbete, VÅGA VISA, tillsammans med ett flertal kommuner i Stockholms län. Inom detta samarbete deltar vi i enkäterna som genomförs under samma tidsperiod, vilket gör det möjligt att jämföra vårt resultat med andra kommuner.

Vallentuna kommun genomför även egna enkäter för att komplettera resultaten från VÅGA VISA.

Resultat 2022

Du kan ta del av Vallentuna kommuns totala resultat nedan. 

Samtliga program exklusive introduktionsprogram

Introduktionsprogrammet exklusive språkintroduktion

Språkintroduktion åk 1-4

Kommentar på resultatet

Gymnasieantagningen Storsthlm genomför årligen en totalundersökning för elever i årskurs 2 på gymnasiet genom digitala enkäter. Enkätundersökningen mäter elevers upplevelse av kvalitet i gymnasieskolan och berör områden som trygghet, delaktighet samt utbildningens kvalitet. Resultatet analyseras på enhets och central nivå och ingår i verksamhetens och förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Svarsfrekvensen för elever på introduktionsprogrammet är fortsatt lägre än önskat och åtgärder görs på Vallentuna gymnasium inför 2023 för att skapa bättre förutsättningarna för en högre svarsfrekvens.

Enkätresultatet för 2022 visar på en ökad upplevelse av trygghet och studiero på Vallentuna gymnasium. Det upplevs vara en positiv stämning på skolan och lärarna upplevs vara kunniga i sina ämnen. Elever inom introduktionsprogrammen är mer nöjda än elever i de nationella programmen och pojkar har en mer positiv upplevelse än flickor. Vallentuna gymnasium planerar att genomföra djupintervjuer med fokusgrupper för att fördjupa förståelsen kring elevernas trygghet och vilka insatser som behöver genomföras framåt för att öka tryggheten framför allt hos flickor.

Enkätresultaten för 2022 visar att det pågående utvecklingsarbetet för att utveckla elevers studiero och delaktighet i skolan behöver fortsätta och kommer att vara prioriterat i det systematiska kvalitetsarbetet under läsår 2022-2023. Under läsåret pågår ett fortsatt utvecklingsarbete kring gymnasiets elevråd och att utveckla inflytande och varierande arbetssätt i undervisningen.

- Susanna Falk, utbildningschef, tillika skolchef.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats