Gymnasium

Vallentuna kommun följer, enligt skollagen, regelbundet upp och utvärderar kvaliteten i Vallentuna gymnasium. Syftet är att följa upp verksamhetens mål och att ge stöd och underlag för att utveckla och förbättra verksamheten och dess resultat.

Vallentuna gymnasium följs upp och utvärderas genom bland annat:

  • sammanställning av betyg och provresultat
  • sammanställning av statistik om elever och personal
  • enkäter till elever
  • utvärderingar och läsårsplaner

Även Skolinspektionens tillsyn och kvalitetsgranskningar är underlag för utvecklingsarbetet.

Planering och utvärdering för Vallentuna gymnasium

Enligt skollagen ska varje skola planera, följa upp och utveckla utbildningen och det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras.

Vallentuna gymnasium ska ta fram en egen verksamhetsplan för läsåret. Där ska målen samt insatserna som kommer att genomföras för att nå målen framgå. Målen följs upp och utvärderas vid läsårets slut.

Enkätresultat

Barn- och ungdomsförvaltningen i Vallentuna kommun genomför varje vår enkätundersökningar till elever och vårdnadshavare i våra kommunala och fristående verksamheter. Syftet är att få underlag för att utveckla kvaliteten. Varje enhet får sitt eget resultat och kan använda det i sitt eget utvecklingsarbete.

Vallentuna deltar sedan 2011 i ett utvärderingssamarbete, VÅGA VISA, tillsammans med ett flertal kommuner i Stockholms län. Inom detta samarbete deltar vi i enkäterna som genomförs under samma tidsperiod, vilket gör det möjligt att jämföra vårt resultat med andra kommuner.

Vallentuna kommun genomför även egna enkäter för att komplettera resultaten från VÅGA VISA.

Resultat 2020

Du kan ta del av Vallentuna kommuns totala resultat nedan. 

Vallentuna gymnasium, årskurs 2 historik

Kontaktcenter

E-postadress
kommun@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 00

Besök
Kulturhuset, Allévägen 1

Post
Vallentuna kommun
186 86 Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats