Gymnasium

Vallentuna kommun följer, enligt skollagen, regelbundet upp och utvärderar kvaliteten i Vallentuna gymnasium. Syftet är att följa upp verksamhetens mål och att ge stöd och underlag för att utveckla och förbättra verksamheten och dess resultat.

Vallentuna gymnasium följs upp och utvärderas genom bland annat:

  • sammanställning av betyg och provresultat
  • sammanställning av statistik om elever och personal
  • enkäter till elever
  • utvärderingar och läsårsplaner

Även Skolinspektionens tillsyn och kvalitetsgranskningar är underlag för utvecklingsarbetet.

Planering och utvärdering för Vallentuna gymnasium

Enligt skollagen ska varje skola planera, följa upp och utveckla utbildningen och det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras.

Vallentuna gymnasium ska ta fram en egen verksamhetsplan för läsåret. Där ska målen samt insatserna som kommer att genomföras för att nå målen framgå. Målen följs upp och utvärderas vid läsårets slut.

Enkätresultat

Barn- och ungdomsförvaltningen i Vallentuna kommun genomför varje vår enkätundersökningar till elever och vårdnadshavare i våra kommunala och fristående verksamheter. Syftet är att få underlag för att utveckla kvaliteten. Varje enhet får sitt eget resultat och kan använda det i sitt eget utvecklingsarbete.

Vallentuna deltar sedan 2011 i ett utvärderingssamarbete, VÅGA VISA, tillsammans med ett flertal kommuner i Stockholms län. Inom detta samarbete deltar vi i enkäterna som genomförs under samma tidsperiod, vilket gör det möjligt att jämföra vårt resultat med andra kommuner.

Vallentuna kommun genomför även egna enkäter för att komplettera resultaten från VÅGA VISA.

Resultat 2021

Du kan ta del av Vallentuna kommuns totala resultat nedan. 

Vallentuna gymnasium, årskurs 2:  

Samtliga program exklusive språkintroduktion och intro

Introduktionsprogrammet exklusive språkintroduktion

Kommentar på resultatet

Gymnasieantagningen Storsthlm genomför årligen en totalundersökning för elever i årskurs 2 på gymnasiet genom digitala enkäter. Enkätundersökningen mäter elevers upplevelse av kvalitet i gymnasieskolan och berör områden som trygghet, delaktighet samt utbildningens kvalitet. Resultatet analyseras på enhets och central nivå och ingår i verksamhetens och förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Svarsfrekvensen för elever på introduktionsprogrammet är 2021 lägre än önskat och åtgärder görs på Vallentuna gymnasium inför 2022 för att skapa bättre förutsättningarna för en högre svarsfrekvens.

Enkätresultatet för 2021 visar på en ökad upplevelse av trygghet och trivsel på Vallentuna gymnasium. Fler elever upplever att det är en positiv stämning, känner sig trygga i skolan och är nöjda med skolans arbete mot mobbning och kränkande behandling jämfört med tidigare år. Elever inom introduktionsprogrammen är mer nöjda än elever i de nationella programmen och pojkar har en mer positiv upplevelse än flickor. Vallentuna gymnasium planerar att genomföra djupintervjuer med fokusgrupper för att fördjupa förståelsen kring elevernas trygghet och vilka insatser som behöver genomföras framåt för att öka tryggheten framför allt hos flickor.

Enkätresultaten för 2021 visar att det pågående utvecklingsarbetet för att utveckla elevers studiero och delaktighet i skolan behöver fortsätta och kommer att vara prioriterat i det systematiska kvalitetsarbetet under läsår 2021-2022. Under läsåret pågår ett utvecklingsarbete kring gymnasiets elevråd och att utveckla varierande arbetssätt i undervisningen.

- Susanna Falk, utbildningschef, tillika skolchef

Kontaktcenter

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Vallentuna kontaktcenter

E-postadress
kommun@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 00

Besök
Kulturhuset, Allévägen 1

Post
Vallentuna kommun
186 86 Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats