Start / Förskola och skola / Kvalitet och utveckling / Grundskola och grundsärskola

Kvalitet och utveckling inom grundskola och grundsärskola

Vallentuna kommun följer, enligt skollagen, regelbundet upp och utvärderar kvaliteten i våra kommunala grundskolor, grundsärskolor och fritidshem. Syftet är att följa upp verksamheternas mål och att ge stöd och underlag för att utveckla och förbättra verksamheten och dess resultat. Friskolorna står under tillsyn av Skolverket och Skolinspektionen.

Våra kommunala grundskolor följs upp och utvärderas genom bland annat:

  • sammanställning av betyg och provresultat
  • sammanställning av statistik om elever och personal
  • enkäter till elever och vårdnadshavare
  • enheternas egna utvärderingar och läsårsplaner

Även Skolinspektionens tillsyn och kvalitetsgranskningar är underlag för vårt utvecklingsarbete.

Planering och utvärdering för grundskolor och fritidshem

Enligt skollagen ska varje skola planera, följa upp och utveckla utbildningen och det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras.

I Vallentuna kommun ska de kommunala grundskolorna, grundsärskolorna och fritidshemmen ta fram en egen verksamhetsplan för läsåret. Där ska målen samt insatserna som kommer att genomföras för att nå målen framgå. Målen följs upp och utvärderas vid läsårets slut.

Så bra är vi!

Kunskapsresultaten ökar och våra resultat ligger högre än någonsin. 83 % av alla elever uppnådde kunskapskraven i alla ämnen år 2021. 94 % av vårdnadshavare till elever i förskoleklass, åk 3 och åk 6 anser att deras barn är trygga i skolan och Vallentuna skolor har låg personalomsättning och bra resultat i medarbetarenkäter som visar att personalen trivs.

Läs mer..

Barn som leker på skolgård

Enkätresultat

Barn- och ungdomsförvaltningen i Vallentuna kommun genomför varje vår enkätundersökningar till elever och vårdnadshavare i våra kommunala och fristående verksamheter. Syftet är att få underlag för att utveckla kvaliteten. Varje enhet får sitt eget resultat och kan använda det i sitt eget utvecklingsarbete.

Vallentuna deltar sedan 2011 i ett utvärderingssamarbete, VÅGA VISA, tillsammans med ett flertal kommuner i Stockholms län. Inom detta samarbete deltar vi i enkäterna som genomförs under samma tidsperiod, vilket gör det möjligt att jämföra vårt resultat med andra kommuner.

Vallentuna kommun genomför även egna enkäter för att komplettera resultaten från VÅGA VISA.

Resultat 2022

Du kan ta del av Vallentuna kommuns totala resultat nedan. 

Vårdnadshavare

Förskoleklass (vårdnadshavare)

Årskurs 3 (vårdnadshavare)

Årskurs 6 (vårdnadshavare)

Elever

Årskurs 3 (elever)

Årskurs 6 (elever)

Årskurs 8 (elever)

 

Kommentar på resultatet

Vallentuna kommun deltar i enkätundersökningen Våga visa tillsammans med ett flertal andra kommuner i Stockholms län. Enkäterna som genomförs årligen digitalt eller via pappersenkäter riktar sig mot föräldrar i förskola och pedagogisk omsorg, förskoleklass, årskurs 3 och årskurs 6 samt elever i årskurs 3, 6 och 8.

Enkätundersökningen VÅGA VISA mäter föräldrars och elevers upplevelse av kvalitet i förskola och skola. Enkäterna berör både trygghet, insyn och inflytande samt utbildningens kvalitet. Resultatet analyseras på enhets och central nivå och ingår i verksamhetens och förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Svarsfrekvensen för vårdnadshavare i grund- och grundsärskolan är för 2022 lägre än önskat.

Elever och vårdnadshavare i Vallentuna kommuns grund- och grundsärskola är generellt sett nöjda med verksamheten och upplever att man går på den skola man önskar samt att man har bra lärare och förtroende till rektor.Enkätresultatet för 2022 visar att en stor andel av vårdnadshavare och elever fortsatt upplever en hög grad av trygghet och trivsel i kommunens grundskolor och grundsärskola men att upplevd trygghet har minskat något i flera målgrupper.

Trygghet och studiero har varit ett pågående prioriterat fokusområde för grund- och grundsärskolan och årets resultat visar att trygghetsfrågor behöver fångas upp och vara fortsatt prioriterat framåt för att säkerställa att tryggheten och studieron fortsätter vara hög och systematiskt utvecklas utifrån identifierade förbättringsbehov på respektive skolenhet.

Enkätresultaten för 2022 visar att det pågående utvecklingsarbetet för att utveckla elevers och vårdnadshavares delaktighet och inflytande i skolan behöver fortsätta och kommer att vara prioriterat i det systematiska kvalitetsarbetet under läsår 2022-2023.

- Susanna Falk, utbildningschef, tillika skolchef.

Resultat övergripande nyckeltal

Resultat för kommunala grundskolor

Resultat för fristående grundskolor

 

Självservice

Här kan du jämföra Vallentunas grundskolor och hitta mer information.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats