Start / Förskola och skola / Kvalitet och utveckling / Grundskola och anpassad grundskola

Kvalitet och utveckling inom grundskola och anpassad grundskola

Vallentuna kommun följer, enligt skollagen, regelbundet upp och utvärderar kvaliteten i våra kommunala grundskolor, vår anpassade grundskola och fritidshem. Syftet är att följa upp verksamheternas mål och att ge stöd och underlag för att utveckla och förbättra verksamheten och dess resultat. Friskolorna står under tillsyn av Skolverket och Skolinspektionen.

Våra kommunala grundskolor följs upp och utvärderas genom bland annat:

  • sammanställning av betyg och provresultat
  • sammanställning av statistik om elever och personal
  • enkäter till elever och vårdnadshavare
  • enheternas egna utvärderingar och läsårsplaner

Även Skolinspektionens tillsyn och kvalitetsgranskningar är underlag för vårt utvecklingsarbete.

Planering och utvärdering för grundskolor och fritidshem

Enligt skollagen ska varje skola planera, följa upp och utveckla utbildningen och det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras.

I Vallentuna kommun ska de kommunala grundskolorna, den anpassade grundskolan och fritidshemmen ta fram en egen verksamhetsplan för läsåret. Där ska målen samt insatserna som kommer att genomföras för att nå målen framgå. Målen följs upp och utvärderas vid läsårets slut.

Så bra är vi!

77 % av alla elever uppnådde kunskapskraven i alla ämnen år 2023. 90 % av vårdnadshavare till elever i förskoleklass, åk 3 och åk 6 anser att deras barn är trygga i skolan och Vallentuna skolor har låg personalomsättning och bra resultat i medarbetarenkäter som visar att personalen trivs.

Läs mer..

Barn som leker på skolgård

Enkätresultat

Barn- och ungdomsförvaltningen i Vallentuna kommun genomför varje vår enkätundersökningar till elever och vårdnadshavare i våra kommunala och fristående verksamheter. Syftet är att få underlag för att utveckla kvaliteten. Varje enhet får sitt eget resultat och kan använda det i sitt eget utvecklingsarbete.

Vallentuna deltar sedan 2011 i ett utvärderingssamarbete, VÅGA VISA, tillsammans med ett flertal kommuner i Stockholms län. Inom detta samarbete deltar vi i enkäterna som genomförs under samma tidsperiod, vilket gör det möjligt att jämföra vårt resultat med andra kommuner.

Vallentuna kommun genomför även egna enkäter för att komplettera resultaten från VÅGA VISA.

Resultat 2023

Du kan ta del av Vallentuna kommuns totala resultat nedan. 

Vårdnadshavare

Förskoleklass (vårdnadshavare)

Årskurs 3 (vårdnadshavare)

Årskurs 6 (vårdnadshavare)

Elever

Årskurs 3 (elever)

Årskurs 6 (elever)

Årskurs 8 (elever)

 

Kommentar på resultatet

Vallentuna kommun deltar i enkätundersökningen Våga visa tillsammans med ett flertal andra kommuner i Stockholms län. Enkäterna som genomförs årligen digitalt eller via pappersenkäter riktar sig mot föräldrar i förskola, förskoleklass, årskurs 3 och årskurs 6 samt elever i årskurs 3, 6 och 8.


Enkätundersökningen VÅGA VISA mäter föräldrars och elevers upplevelse av kvalitet i förskola och skola. Enkäterna berör både trygghet, insyn och inflytande samt utbildningens kvalitet. Resultatet analyseras på enhets och central nivå och ingår i verksamhetens och förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Svarsfrekvensen för vårdnadshavare i grund- och grundsärskolan är för 2023 lägre än önskat.


Elever och vårdnadshavare i Vallentuna kommuns grund- och grundsärskola är generellt sett nöjda med verksamheten och upplever att man går på den skola man önskar samt att man har engagerade och kompetenta lärare. Fritidshemmets verksamhet upplevs mer positivt än tidigare årens resultat. Enkätresultatet för 2023 visar vidare att en stor andel av vårdnadshavare och elever fortsatt upplever en hög grad av trygghet och trivsel i kommunens grundskolor och grundsärskola.


Eleverna upplever även att studiero är något bättre jämfört med förra året. Trygghet och studiero har varit ett pågående prioriterat fokusområde för grund- och grundsärskolan och insatser för att stödja verksamheterna i att systematiskt följa upp arbetet med kränkande behandling påbörjades förra året och enkätresultatet visar på en positiv utveckling gällande hur elever och vårdnadshavare upplever att verksamheten arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och kränkande behandling.


Den pågående insatsen att kartlägga och utveckla det främjande och förebyggande barn- och elevhälsoarbetet i syfte att utveckla en tillgänglig lärmiljö fortsätter under läsåret 2022-2023.


Resultatet för årets enkäter visar även att upplevd delaktighet och inflytande i verksamheten ökat i kommunens förskolor och skolor jämfört med föregående år, framför allt gällande vårdnadshavares upplevelse. Insatser för att utveckla elevers delaktighet inom pågående projekt fortsätter under året.

- Susanna Falk, utbildningschef, tillika skolchef.

Resultat övergripande nyckeltal

Resultat för kommunala grundskolor

Resultat för fristående grundskolor

 

Självservice

Här kan du jämföra Vallentunas grundskolor och hitta mer information.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats