Start / Förskola och skola / Kvalitet och utveckling / Grundskola och grundsärskola

Grundskola och grundsärskola

Vallentuna kommun följer, enligt skollagen, regelbundet upp och utvärderar kvaliteten i våra kommunala grundskolor, grundsärskolor och fritidshem. Syftet är att följa upp verksamheternas mål och att ge stöd och underlag för att utveckla och förbättra verksamheten och dess resultat. Friskolorna står under tillsyn av Skolverket och Skolinspektionen.

Våra kommunala grundskolor följs upp och utvärderas genom bland annat:

  • sammanställning av betyg och provresultat
  • sammanställning av statistik om elever och personal
  • enkäter till elever och vårdnadshavare
  • enheternas egna utvärderingar och läsårsplaner

Även Skolinspektionens tillsyn och kvalitetsgranskningar är underlag för vårt utvecklingsarbete.

Planering och utvärdering för grundskolor och fritidshem

Enligt skollagen ska varje skola planera, följa upp och utveckla utbildningen och det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras.

I Vallentuna kommun ska de kommunala grundskolorna, grundsärskolorna och fritidshemmen ta fram en egen verksamhetsplan för läsåret. Där ska målen samt insatserna som kommer att genomföras för att nå målen framgå. Målen följs upp och utvärderas vid läsårets slut.

Enkätresultat

Barn- och ungdomsförvaltningen i Vallentuna kommun genomför varje vår enkätundersökningar till elever och vårdnadshavare i våra kommunala och fristående verksamheter. Syftet är att få underlag för att utveckla kvaliteten. Varje enhet får sitt eget resultat och kan använda det i sitt eget utvecklingsarbete.

Vallentuna deltar sedan 2011 i ett utvärderingssamarbete, VÅGA VISA, tillsammans med ett flertal kommuner i Stockholms län. Inom detta samarbete deltar vi i enkäterna som genomförs under samma tidsperiod, vilket gör det möjligt att jämföra vårt resultat med andra kommuner.

Vallentuna kommun genomför även egna enkäter för att komplettera resultaten från VÅGA VISA.

Resultat 2020

Du kan ta del av Vallentuna kommuns totala resultat nedan. 

Vårdnadshavare

Förskoleklass (vårdnadshavare)

Årskurs 3 (vårdnadshavare)

Årskurs 6 (vårdnadshavare)

Elever

Årskurs 3 (elever)

Årskurs 6 (elever)

Årskurs 8 (elever)

Kommentar på resultatet

Vallentuna kommuns deltar i enkätundersökningen Våga visa tillsammans med ett flertal andra kommuner i Stockholms län. Enkäterna som genomförs årligen digitalt eller via pappersenkäter riktar sig mot föräldrar i förskola och pedagogisk omsorg, förskoleklass, årskurs 3 och årskurs 6 samt elever i årskurs 3, 6 och 8.

Enkätundersökningen VÅGA VISA mäter föräldrars och elevers upplevelse av kvalitet i förskola och skola. Enkäterna berör både trygghet, insyn och inflytande samt utbildningens kvalitet. Resultatet analyseras på enhets och central nivå och ingår i verksamhetens och förvaltningens systematiska kvalitetsarbete.

Enkätresultatet för 2020 visar att en stor andel av vårdnadshavare och elever upplever en hög grad av trygghet och trivsel i kommunens grundskolor och grundsärskola och resultatet är för flera av målgrupperna över snittet för deltagande kommuner. Trygghet har varit ett frågeområde som visat på högre resultat i undersökningen jämfört över tid vilket indikerar att trygghetsfrågor prioriteras och arbetas med kontinuerligt i verksamheterna.
De senaste åren har enkäten visat på ett förbättrat resultat vad gäller fritidshemmets kvalitet i grund- och grundsärskola där framför allt elevernas upplevelse av fritidshemmet har förbättrats. Fritidshemmet har varit ett fokusområde för kommunen, med kompetensutvecklande insatser och fokus på fritidshemmets uppdrag för att utveckla och öka kvaliteten i verksamheten.

I enkätresultaten för 2020 har det identifierats utvecklingsområden kring delaktighet och undervisning som väcker lust och intresse att lära sig mer vilket kommer fokuseras i utvecklingsarbetet framåt. Studiero som grund för att skapa god lärmiljö och stimulerande undervisning i skolan har varit ett fokus för verksamheten under flera år. Enkätresultatet visar att upplevelsen av studiero i skolan har ökat jämfört med tidigare år men resultatet är ännu inte på önskad nivå. Studiero och delaktighet behöver därför fortsätta utvecklas tillsammans med arbetet att utveckla former och förutsättningar för delaktighet i undervisningen för eleverna.

- Susanna Falk, utbildningschef, tillika skolchef gy/vux

Självservice

Här kan du jämföra Vallentunas grundskolor och hitta mer information.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats