Avgifter och regler

I Vallentuna kommun gäller maxtaxa för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Detta gäller både kommunal och fristående verksamhet. Taxan är inkomstrelaterad och beräknas i procent av vårdnadshavarnas sammanlagda bruttoinkomst. 

Du som har en plats för ditt barn är skyldig att lämna inkomstuppgift för dig själv och maka, make eller sambo. 

Barnets vårdnadshavare har gemensamt betalningsansvar för platsen. Vid förändring av inkomst ska du anmäla detta snarast. Det är viktigt att vi har korrekta uppgifter för att du ska få rätt faktura. Logga in på webbplatsen Skolvalssidan för att registrera eller ändra dina inkomstuppgifter.

Ditt barns tid på förskolan ska motsvara din arbetstid/studietid och restid.

I Vallentuna erbjuds barn till arbetslösa och föräldralediga vårdnadshavare 30 timmar per vecka. När du övergår till arbete igen har du möjlighet att öka närvarotiden på en gång.

Vad räknas som inkomst?

Som inkomst räknas till exempel:

 • Lön och andra ersättningar
 • Överskott av näringsverksamhet
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta
 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning/sjukbidrag
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning (ej CSN)
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetionsutbildning för värnpliktiga med mera
 • Vårdbidrag för barn (arvodesdelen)

Inkomstuppgifter

Om hushållets gemensamma inkomst är mindre än 47 490 per månad före skatt är det viktigt att du registrerar dina inkomstuppgifter, så att du inte betalar för mycket i avgift. Om du inte registrerar dina inkomstuppgifter kommer vi att fakturera dig maxavgift för barnomsorg.

Om hushållets gemensamma inkomst är mer än 47 490 kr per månad före skatt behöver du inte registrera dina inkomstuppgifter. Avgiften för barnomsorg blir då maxavgift.

Delad faktura

Har ni gemensam vårdnad men bor på olika håll kan ni få en delad faktura. Ansökningsblankett finns under Självservice längst ned på den här sidan. Båda vårdnadshavarna skriver ett avtal var för varje barn.

Maxtaxa gäller även vid delad faktura. Varje hushåll betalar en procentuell del av avgiften i förhållande till den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll. I avgiftsberäkningen har vi samma beräkningsgrund oavsett delad eller gemensam faktura.

Vad gör jag om jag betalat fel avgift?

Registrera den inkomst du har nu och kontakta sedan oss. Förbered dig gärna genom att ta fram underlag som styrker din inkomst. Om du har betalat för lite eller för mycket i avgift justerar vi mellanskillnaden på nästkommande faktura.

Avgift under sommar eller semester

Avgiften för förskola och pedagogisk omsorg är fördelade på årets 12 månader. Det innebär att en avgift betalas även under ledigheter, till exempel sommarsemester och jullov.

När du som vårdnadshavare har semester rekommenderas att ditt barn får ledigt från förskolan.

Omsorg vid obekväm arbetstid

Vallentuna kommun kan erbjuda barnomsorg vid obekväm arbetstid för barn som fyllt ett år till och med den 30 juni det år barnet fyller 13 år. Barnet ska även vara folkbokförd i Vallentuna kommun.

Omsorg under obekväm arbetstid beviljas inte vardagar kl. 06.00-18.30 då de ordinarie förskolorna har skyldighet att hålla öppet vid behov.

Omsorg under obekväm arbetstid vänder sig till familjer som inom familjen inte kan ordna omsorg under kvällar, nätter och helger. Omsorgen ges i barnets egna hem, vårdnadshavaren föreslår själv en lämplig person som tar hand om barnet i dess invanda och trygga miljö.

Uppsägning och påbörja ny plats

I de fall platsen återtas inom tre månader från sista debiteringsdag tas avgift ut som om platsen inte har varit uppsagd. Detta gäller även vid övergång från förskola till fritidshem.

Självservice

Här hittar du riktlinjer och taxa. Du kan även ändra inkomstuppgifter och ändra ditt barns schema på webbplatsen Skolvalssidan.

Kontaktcenter

E-postadress
kommun@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 00

Besök
Kulturhuset, Allévägen 1

Post
Vallentuna kommun
186 86 Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats