Avgifter och regler

I Vallentuna kommun gäller maxtaxa för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Detta gäller både kommunal och fristående verksamhet. Taxan är inkomstrelaterad och beräknas i procent av vårdnadshavarnas sammanlagda bruttoinkomst. 

Du som har en plats för ditt barn är skyldig att lämna inkomstuppgift för dig själv och maka, make eller sambo. 

Barnets vårdnadshavare har gemensamt betalningsansvar för platsen. Vid förändring av inkomst ska du anmäla detta snarast. Det är viktigt att vi har korrekta uppgifter för att du ska få rätt faktura. Logga in på webbplatsen Skolvalssidan för att registrera eller ändra dina inkomstuppgifter.

Ditt barns tid på förskolan ska motsvara din arbetstid/studietid och restid.

Förskola för barn till arbetslösa och föräldralediga vårdnadshavare regleras av riklinjer för förskola och pedagogisk omsorg, vilka återfinns nedan. Nya riktlinjer är antagna, vilka gäller från den 1 juni 2020.

Vad räknas som inkomst?

Som inkomst räknas till exempel:

 • Lön och andra ersättningar
 • Överskott av näringsverksamhet
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta
 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning/sjukbidrag
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning (ej CSN)
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetionsutbildning för värnpliktiga med mera
 • Vårdbidrag för barn (arvodesdelen)

Inkomstuppgifter

Om hushållets gemensamma inkomst är mindre än 50 340 kr per månad före skatt är det viktigt att du registrerar dina inkomstuppgifter, så att du inte betalar för mycket i avgift. Om du inte registrerar dina inkomstuppgifter kommer vi att fakturera dig maxavgift för barnomsorg.

Om hushållets gemensamma inkomst är mer än 50 340 kr per månad före skatt behöver du inte registrera dina inkomstuppgifter. Avgiften för barnomsorg blir då maxavgift.

Delad faktura

Har ni gemensam vårdnad men bor på olika håll kan ni få en delad faktura. Ansökningsblankett finns under Självservice längst ned på den här sidan. Båda vårdnadshavarna skriver ett avtal var för varje barn.

Maxtaxa gäller även vid delad faktura. Varje hushåll betalar en procentuell del av avgiften i förhållande till den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll. I avgiftsberäkningen har vi samma beräkningsgrund oavsett delad eller gemensam faktura.

Vad gör jag om jag har betalat fel avgift?

Registrera den inkomst du har nu och kontakta sedan oss. Förbered dig gärna genom att ta fram underlag som styrker din inkomst. Om du har betalat för lite eller för mycket i avgift justerar vi mellanskillnaden på nästkommande faktura.

Avgift under sommar eller semester

Avgiften för förskola och pedagogisk omsorg är fördelade på årets 12 månader. Det innebär att en avgift betalas även under ledigheter, till exempel sommarsemester och jullov.

När du som vårdnadshavare har semester rekommenderas att ditt barn får ledigt från förskolan.

Utökad vistelsetid utöver förskolans ordinarie öppettider

För att erhålla förskola eller pedagogisk omsorg utöver ordinarie öppettid krävs det att det rör sig om ett regelbundet och kontinuerligt omsorgsbehov. Ansökan lämnas till rektor på förskolan som fattar beslut. Till ansökan ska bifogas arbetsgivarintyg samt arbetsschema.

Förskolan har, om behov kan styrkas, skyldighet att hålla öppet mellan kl. 06.00 - 18.30.

Föräldraledig eller arbetslös

Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga kan välja vistelsetid mellan:

 1. 15 timmar per vecka
 2. 25 timmar per vecka under 4 dagar. Barnet är ledigt på skolans lov.

Väljer man 25 timmar skrivs ett avtal med förskolan. Blankett hittar du längre ner på sidan. Avtalet är bindande under ett år. Om föräldraledighet eller arbetslöshet upphör kan avtalet avslutas.

Vistelsetid på förskola vid permittering

Barnets vistelsetid på förskola påverkas om barnets ena eller båda vårdnadshavare har blivit permitterade från sina arbeten. Permittering innebär att en person är tillfälligt arbetsbefriad av sin arbetsgivare, men fortfarande har kvar sin anställning. Det räcker med att en av barnets vårdnadshavare är permitterad för att detta ska gälla. Detta gäller från och med 6 april 2020.

 • Innebär permitteringen att du är helt arbetsbefriad har barnet rätt till en vistelsetid på max 25 timmar i veckan under fyra dagar. Barnet är ledigt på skolans lov.
 • Innebär permitteringen att du är arbetsbefriad på deltid har barnet rätt till en vistelsetid som motsvarar din nya arbetstid + resväg (per vecka), men minst 25 timmar i veckan.

Förändring av vistelsetid registreras under Självservice nedan, genom att välja "Ändra schema".

Då du som är korttidspermitterade ska stå till din arbetsgivares förfogande, kan omsorgsbehovet komma att förändras med kort varsel. Det är därför viktigt att du meddelar ändring av och registrerar ny vistelsetid så snart du vet att du ska återgå helt eller delvis i arbete.

Avtalet är bindande under ett år. Om föräldraledighet eller arbetslöshet upphör kan avtalet avslutas.

Uppsägning och påbörja ny plats

I de fall platsen återtas inom tre månader från sista debiteringsdag tas avgift ut som om platsen inte har varit uppsagd. Detta gäller även vid övergång från förskola till fritidshem.

Självservice

Här hittar du riktlinjer och taxa. Du kan även ändra inkomstuppgifter och ändra ditt barns schema på webbplatsen Skolvalssidan.

Kontaktcenter

E-postadress
kommun@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 00

Besök
Kulturhuset, Allévägen 1

Post
Vallentuna kommun
186 86 Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats