Avgifter och regler

I Vallentuna kommun gäller maxtaxa för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Detta gäller både kommunal och fristående verksamhet. Maxtaxan är inkomstrelaterad och beräknas i procent av vårdnadshavarnas sammanlagda bruttoinkomst. 

Du som har en plats för ditt barn är skyldig att lämna inkomstuppgift för dig själv och maka, make eller sambo. 

Vid förändring av inkomst ska du anmäla detta snarast. Det är viktigt att vi har korrekta uppgifter för att du ska få rätt faktura. Logga in på webbplatsen Skolvalssidan för att registrera eller ändra dina inkomstuppgifter.

Ditt barns tid på förskolan ska motsvara din arbetstid/studietid och restid.

Förskola för barn till arbetslösa och föräldralediga vårdnadshavare regleras av riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg, vilka återfinns nedan. Nya riktlinjer är antagna, vilka gäller från den 1 juni 2020.

Vanliga frågor och svar

Vad räknas som inkomst?

Som inkomst räknas till exempel:

 • Lön och andra ersättningar
 • Överskott av näringsverksamhet
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta
 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning/sjukbidrag
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning (ej CSN)
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga med mera
 • Vårdbidrag för barn (arvodesdelen)

Inkomstuppgifter

Om hushållets gemensamma inkomst är mindre än 56 250 kr per månad före skatt är det viktigt att du registrerar dina inkomstuppgifter, så att du inte betalar för mycket i avgift. Om du inte registrerar dina inkomstuppgifter kommer vi att fakturera dig maxtaxa för barnomsorg.

Om hushållets gemensamma inkomst är mer än 56 250 kr per månad före skatt behöver du inte registrera dina inkomstuppgifter. Avgiften för barnomsorg blir då maxtaxa.

Delad faktura

Har ni gemensam vårdnad men bor på olika håll kan ni få en delad faktura. Ansökningsblankett finns under Självservice längst ned på den här sidan. Båda vårdnadshavarna behöver ansöka om delad faktura och en ansökan behöver göras för varje barn. Båda vårdnadshavarna skriver ett avtal var för varje barn.

Maxtaxa gäller även vid delad faktura. Varje hushåll betalar en procentuell del av avgiften i förhållande till den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll. I avgiftsberäkningen har vi samma beräkningsgrund oavsett delad eller gemensam faktura.

Förklaring av inkomstgrundare 1 och 2

I de fall barnets vårdnadshavare har gemensam vårdnad, bor växelvis hos båda vårdnadshavaren och båda har behov av barnomsorg, ska båda vårdnadshavarna vara platsinnehavare. I dessa fall grundar sig avgiften på den sammanlagda inkomsten i respektive hushåll. De sammanlagda avgifterna får dock inte överstiga avgiften för en och samma plats. I ett hushåll kan finnas en inkomstgrundare 1 och inkomstgrundare 2.

Inkomstgrundare 1 och 2 är skyldig att skyndsamt lämna inkomstuppgift på Vallentuna kommuns hemsida. Lämnas ingen inkomstuppgift debiteras hushållet maxtaxa.

Vad gör jag om jag har betalat fel avgift?

Registrera den inkomst du har nu och kontakta sedan oss. Förbered dig gärna genom att ta fram underlag som styrker din inkomst. 

Avgift under sommar eller semester

Avgiften för förskola och pedagogisk omsorg är fördelade på årets 12 månader. Det innebär att en avgift betalas även under ledigheter, till exempel sommarsemester och jullov.

När du som vårdnadshavare har semester rekommenderas att ditt barn får ledigt från förskolan.

Har du inte möjlighet att vara hemma och ta emot pappersfakturan finns följande alternativa sätt för betalning:

 1. Anmäla autogiro. Se mer information på https://www.vallentuna.se/kommun-och-politik/kommunfakta/ekonomi/fakturor-och-autogiro/
 2. Gå in på din banks webbsida och gör en anmälan för e-faktura.

Var uppmärksam på att alla dina fakturor dras vi autogiro. Är det någon faktura som ej dragits är du välkommen att ringa eller mejla Kontaktcenter för att få betalningsuppgifter.

Vistelsetid vid föräldraledighet eller arbetslöshet

Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga med yngre syskon som ej börjat på förskola, erbjuds vistelsetid mellan 15- 25 timmar per vecka under fyra dagar/vecka. Barn som går 15 timmar/vecka erbjuds vistelsetid på förskola under skolans lov. Barn som går 25 timmar/vecka är lediga på skolans lov.

Väljer man 25 timmar skrivs ett avtal med förskolan. Blankett hittar du längre ner på sidan. Avtalet är bindande och giltigt under ett år från det att avtalet skrivs. Om föräldraledighet upphör eller vårdnadshavaren börjar arbeta inom detta år avslutas avtalet.

Vallentuna kommun har riktlinjen att så snart vårdnadshavaren tar ut föräldraledighet går barnet ner i vistelsetid på förskolan. Om vårdnadshavaren arbetar hela tiden fram till förlossningen, ska barnets tider på förskolan ändras i samband med syskonets födelse. Detta kan se olika ut i olika kommuner runt om Stockholm.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats