Start / Förskola och skola / Arbetsmiljö i skolan

Miljö i skolan

Förskolan och skolan är barnens och elevernas arbetsmiljö. En god miljö skapar förutsättningar för att barnen och eleverna ska kunna utvecklas och lära sig.

Buller

Buller uppfattas olika av olika barn och elever. Alltför höga ljudnivåer kan skada deras hörsel men även skapa stress samt sömn- och koncentrationssvårigheter.

Vi arbetar kontinuerligt med att få ned ljudnivåerna i våra lokaler, bland annat med ett flertal bullerdämpande åtgärder. Detta för att skapa bra miljöer med en god akustik.

Upplever du som vårdnadshavare att ditt barn störs av buller i skolan kan du kontakta personalen.

Luft och ventilation

Alla förskolor och skolor ska ha bra luft inomhus. Både ventilation och städning är viktigt för luftkvaliteten. Ventilationssystemet ska föra in tillräcklig mängd frisk uteluft och föra bort föroreningar och hälsofarliga ämnen.

Vi utför kontinuerligt kontroller av inomhusluften och protokoll på detta finns upprättade i samtliga lokaler. Ventilationskontrollerna säkerställer att mängden luft och antal personer som vistas i lokalerna överensstämmer.

Tillgänglighet

Tillgänglighet innebär att skapa möjligheter för alla, oavsett funktionsförmåga, att kunna delta i samhället på jämlika villkor. Alla barn, elever och personal på förskola och skola ska kunna delta på lika villkor. Lagen om enkelt avhjälpta hinder, HIN, innebär att förskolor och skolor ska anpassas för ökad tillgänglighet gällande framkomlighet, ljud- och ljusmiljö och kommunikationskanaler. Tillgänglighet kan delas upp i tillgängliga lokaler, tillgänglig kommunikation och information och att ha ett bemötande som respekterar alla människors lika värde.

Du hittar mer information om tillgänglighet på Boverkets webbplats.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats