Avgiftskontroll

Avgiftskontroll visade att de flesta gör rätt

Vallentuna kommun har genomfört avgiftskontroll för barnomsorgsfaktureringen år 2021. Detta för att kontrollera om de inkomstuppgifter som vårdnadshavare lämnat till kommunen stämmer med Skatteverkets uppgifter. Resultatet visar att de allra flesta vårdnadshavare har lämnat korrekta uppgifter.

Men några har betalat in för lite

Avgiftskontrollen visade också att en del hushåll har betalat in för lite barnomsorgsavgift. Vallentuna kommun kommer därför att fakturera mellanskillnaden. En separat faktura kommer att skickas ut senast december 2023.

... och några har betalat för mycket

Det fanns också hushåll som har betalat in för mycket avgift i förhållande till taxerad inkomst hos Skatteverket. Vallentuna kommun kommer att återbetala mellanskillnaden.

Hur vet man om man berörs?

De hushåll som berörs kommer senast i december 2023 att få ett brev med antingen med en faktura eller med information om hur återbetalningen ska ske. De som inte får något brev har betalat rätt och kommer inte att debiteras eller få några pengar tillbaka..

Uppdatera ändrade inkomstuppgifter

Säkerställ att era inkomstuppgifter stämmer och uppdatera på skolvalssidan om förändringar i hushållets inkomst sker så slipper ni risken att få en extra faktura i framtiden:

Logga in på skolvalssidan

Ändra dina inkomstuppgifter och registrera anmälan för återbetalning

I skolvalsportalen ändrar du dina inkomstuppgifter. När du loggat in med ditt BankID, klickar du på menyn och sedan Startsida/Mina uppgifter.

Här nedan hittar ni vanliga frågor och svar om avgiftskontrollen. 

Vad är en avgiftskontroll?

I Vallentuna kommun är den avgift som vårdnadshavare betalar för förskola, fritidshem och/eller pedagogisk omsorg baserad på hushållets gemensamma inkomst. Den inkomst som hushållet uppgivit på skolvalssidan ligger sedan till grund för avgiften. Avgiftskontrollen som Vallentuna kommun gjort under våren går ut på att kontrollera att den inkomstuppgift som hushållen lämnat på skolvalssidan stämmer med den inkomst som hushållen deklarerat till Skatteverket. Om beloppen inte är lika betyder det att avgiften har varit antingen för hög eller för låg. Avgiftskontrollen görs med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare. Den nu genomförda kontrollen har därför gällt år 2021.

Information om hushållets gemensamma inkomst

Varför genomför ni den här kontrollen?

Vallentuna kommun vill med kontrollen följa upp att hushåll betalar rätt avgift. Vårdnadshavare har ansvar för att meddela vilken inkomst familjen har och också meddela när det blir förändringar. Det är en rättvisefråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Det är många kommuner som har utfört avgiftskontroller under många år.

Hur vet jag om jag berörs?

De hushåll som berörs kommer senast december 2023 att få ett brev med antingen med en faktura eller med information om hur återbetalningen ska ske. De som inte får något brev har betalat rätt och kommer inte att debiteras eller få några pengar tillbaka.

Kommer avgiftskontrollerna fortsätta göras?

Vallentuna kommun strävar efter att alla hushåll ska betala rätt avgift för barnomsorg och kommer fortsättningsvis att genomföra avgiftskontroll årligen. Kontrollen görs för det år som ligger två år tillbaka i tiden eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.

Varför kontrollerar ni mot 2021, så långt bakåt i tiden?

Skatteverkets taxering för 2021 är inte klar förrän i december 2022 och kontrollen har genomförts under våren 2023. Kommunen har rätt att efterdebitera tre år tillbaka i tiden. Vallentuna kommun kommer att genomföra avgiftskontroll varje år framöver och de kommer alltså ske med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.

Vem har beslutat att avgiftskontrollen ska genomföras?

Det är barn- och ungdomsnämnden som beslutat om avgiftskontrollen. Skälet till beslutet är att det är viktigt att vårdnadshavare betalar rätt avgift i Vallentuna kommun. Ingen ska betala för mycket eller för lite utifrån sin deklarerade inkomst.

Det är den samlade bruttoinkomsten (inkomst före skatt) för varje hushåll som ligger till grund för avgiftens storlek.

Vårdnadshavare är skyldig att skyndsamt lämna inkomstuppgift på skolvalsportalen. Lämnas ingen inkomstuppgift debiteras hushållet den högsta avgiften. Det är viktigt att redan från början lämna rätt inkomstuppgift för att få korrekt avgift – i annat fall kommer den korrekta avgiften att efterdebiteras hushållet genom avgiftskontroll.

Hur har avgiftskontrollen gått till?

Vallentuna kommun har fått uppgifter om hushållets deklarerade årsinkomst från Skatteverket. Vallentuna kommun jämför hushållets deklarerade årsinkomst med den inkomst som hushållet meddelat Vallentuna kommun. Hushållets totala deklarerade inkomst delas med 12 och på så vis får Vallentuna kommun fram en genomsnittlig månadsinkomst för hushållet. Månadsinkomsten jämförs sedan med den inkomstuppgift som hushållet lämnat och som registrerats på skolvalssidan. Om beloppen inte är lika betyder det att avgiften har varit antingen för hög eller för låg.

Vad blev resultatet av kontrollen?

De allra flesta vårdnadshavare i Vallentuna kommun har lämnat rätt inkomstuppgifter på skolvalssidan. Det betyder att de allra flesta inte kommer att få någon faktura eller återbetalning.

Jag har inte fått information om att avgiftskontrollen ska göras, hur har ni informerat?

Vallentuna kommun har informerat om avgiftskontrollen på hemsidan och på verksamheternas olika informationsportaler. Det har även stått i lokaltidning.

Vad räknas som inkomst?

Med inkomst menas alla pengar som ni betalar skatt på, exempelvis inkomst av tjänst (inklusive OB-tillägg och övertid), föräldrapenning och sjukpenning.

Vad räknas inte som inkomst?

Till er inkomst räknas inte exempelvis studiestöd, försörjningsstöd, bidrag, ersättning enligt lagen om bistånd till asylsökande:

Information om avgifter och regler förskola och pedagogisk omsorg

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande på skolvalssidan så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt.

Kommer alla att få en faktura?

Nej, endast de som är berörda av en efterdebitering kommer att få en faktura. Det finns de som har haft en för hög inkomst registrerad i vårt system, de kommer att få pengar tillbaka.

Kommer jag också att få den ordinarie fakturan?

Ja. Avgiftskontrollen är en separat faktura som gäller för året som granskats.

Vi har separerat, vem av oss ska betala fakturan?

Fakturan kommer att skickas till den som var fakturamottagare under det kontrollerade året. Vårdnadshavarna har ett solidariskt betalningsansvar.

När får jag min faktura?

Fakturorna kommer att skickas ut senast i december 2023.
Hur snabbt ska jag betala fakturan om jag betalat för lite avgift?
När ni fått fakturan ska den betalas inom 30 dagar.

Jag kan inte betala min faktura, vad gör jag?

Varmt välkomna att kontakta Kontaktcenter på kommun@vallentuna.se eller 08-587 850 00.

Vad händer om jag inte betalar min faktura?

Om avgiften inte betalas i rätt tid skickas först en betalningspåminnelse och därefter ett inkassokrav med dröjsmålsränta och påminnelseavgift.

Jag ska få pengar tillbaka, men kan ni inte dra av det på nästa vanliga räkning?

Vallentuna kommun kan tyvärr inte koppla ihop belopp från avgiftskontrollen med den vanliga barnomsorgsavgiften på grund av tekniska skäl.

Är det möjligt att få ett mer detaljerat underlag?

Du kan beställa hem ett mer detaljerat underlag. Varmt välkomna att kontakta Kontaktcenter på kommun@vallentuna.se eller 08-587 850 00.

Jag tycker inte att fakturan stämmer, hur gör jag för att bestrida den?

Vid ett bestridande av en faktura ska ni mejla till Kontaktcenter på kommun@vallentuna.se och meddela att ni bestrider fakturan och vad skälen till bestridandet är.

Har ni övriga frågor?

Har ni övriga frågor är ni välkomna att kontakta Kontaktcenter på  kommun@vallentuna.se eller 08-587 850 00.

Barnomsorgsavgift

Barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat i någon utbildning för fullgörande av skolplikten har rätt till och ska erbjudas förskola. Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem. Det kan vara verksamhet där personal tar hand om barnen i sitt eget hem eller där omsorg sker i särskild lokal.

Läs mer om avgifter och regler...

Flicka som sitter vid bord på förskola och klipper i papper
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats