Start / Förskola och skola / Särskilda behov, extra stöd / Tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola

Tilläggsbelopp för lovskola

Riksdagen beslutade den 7 juni 2017 om en skyldighet för kommuner - och fristående skolhuvudmän - att erbjuda lovskola för vissa elever. Skyldigheten regleras i skollagen och började gälla den 1 augusti 2017.

Fristående huvudmän har rätt till tilläggsbelopp för lovskola från hemkommunen för elever som deltar i lovskola. En kommun som har tagit emot en elev från en annan kommun i sin lovskola har också rätt till ersättning i form av ett tilläggsbelopp från elevens hemkommun.

Bakgrund

Skyldigheten att erbjuda lovskola gäller elever som avslutat årskurs 8 och riskerar att i nästa årskurs inte nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen och därmed ligger i riskzonen för att inte bli behöriga till ett nationellt program (nationellt yrkesprogram) i gymnasieskolan. Skyldigheten gäller även elever som avslutat årskurs 9 utan att ha uppnått sådan behörighet.

Lovskola är en del av grundskolan men ingår inte i den minsta garanterade undervisningstiden. I skollagen definieras lovskola som undervisning som anordnas under lov under en termin eller utanför terminstid och inte är obligatorisk för eleverna. Eleven kan alltså tacka nej till lovskola, men har eleven tackat ja så ska den också delta i undervisningen. Om en elev utan giltigt skäl uteblir från lovskolan ska elevens vårdnadshavare informeras om att eleven varit frånvarande.

Lovskolan ska uppgå till minst 50 timmar för båda de aktuella årskurserna. Det kan innebära att en och samma elev ska erbjudas 50 timmar lovskola i årskurs 8 samt 50 timmar i årskurs 9, förutsatt att eleven tillhör målgruppen för lovskola både när den går i årskurs 8 och 9. Lovskolan får omfatta högst 8 timmar/dag och ej infalla på lördag/söndag eller helgdag.

De nya reglerna i skollagen anger att lovskola ska erbjudas i juni samma år som eleven avslutat årskurs 8 respektive 9. Utgångspunkten är således att lovskola ska anordnas under sommarlovet. Men om huvudmannen hellre vill anordna lovskola under andra lov är det möjligt att göra det. Om så sker kan huvudmannen avräkna den tid som eleven deltagit i sådan lovskola.

För att huvudmannen ska kunna göra en avräkning krävs att två förutsättningar är uppfyllda. För det första måste lovskolan ha anordnats från och med augusti det år eleven började årskurs 8 respektive 9 till och med vårterminen samma årskurs. Det är alltså inte möjligt att avräkna tid för lovskola som anordnats under tidigare årskurser. För det andra är det bara sådan tid som elever faktiskt deltagit i lovskola som får räknas av.

Elever som gått ur årskurs 9 och fått undervisning i lovskola ska erbjudas att i anslutning till denna genomgå prövning för betyg i de ämnen som undervisningen avsett.

Ansökan

Barn- och ungdomsnämnden i Vallentuna kommun beslutade den 10 april 2018 om nedanstående kriterier för utbetalning av tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola:

  • Tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola utbetalas för max 50 timmar/elev och läsår för såväl fristående som kommunala huvudmän.
  • Tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola utbetalas med 3 000 kr/elev och läsår.

Ansökan sker på särskild ansökningsblankett, kontakta handläggare på barn- och ungdomsförvaltningen. Den ska vara förvaltningen tillhanda senast den 30 juni, utbetalning sker senast den 30 september. 

Handläggare

Aleksandra Persson
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats