Särskilda undervisningsgrupper

Alla elever ska ha rätt till en fullgod skolgång. Elever med stora hjälpbehov kan få placering i någon av kommunens särskilda undervisningsgrupper. Placeringens längd i dessa verksamheter varierar, men målet är att eleven ska återgå till sin ordinarie grundskola om så är möjligt.

Undervisningsgrupperna följer grundskolans kursplan och i förekommande fall även grundsärskolans kursplan. De finns som ett stöd och komplement till kommunens grundskolor i deras arbete med att nå målet att alla elever ska ha rätt till en fullgod skolgång.

Placering för en elev i någon av de särskilda undervisningsgrupperna ska föregås av Resurscentrums samråd med elevens ordinarie hemskola.

Atlas

Atlas är en särskild undervisningsgrupp för elever i Vallentuna kommun som läser enligt grundskolans läroplan. 

Verksamheten vänder sig till elever som är i behov av att undervisas i ett mindre sammanhang. Elever kan ha psykiska och/eller neuropsykiatriska funktionshinder av den grad att de inte kan tillgodogöra sig skolgång i en större klass. Vi tar även emot elever som ej är diagnostiserade, men bedöms vara hjälpta av verksamheten.

Vi erbjuder även fritids.

Clavis

I Clavis särskilda undervisningsgrupp går grundskoleelever som bor i Vallentuna kommun med diagnoser inom autism med behov av en anpassad pedagogik. 

Clavis erbjuder en anpassad pedagogik och tillrättalagd undervisning. Undervisningen följer grundskolans läroplan, men sker i mindre grupper i en strukturerad och lugn miljö som i hög grad utgår ifrån den enskilda elevens behov av stöd.

Vi erbjuder även fritids.

Vallen

Vallen är en särskild undervisningsgrupp anpassad för elever med generell språkstörning. Vallen tar emot grundskoleelever i Vallentuna kommun och är för många elever en naturlig fortsättning på språkförskolans verksamhet. 

Vallen vänder sig till elever med en avvikande eller bristande språkutveckling. Dessa svårigheter följs ofta av stora inlärningssvårigheter och påverkar därför elevens hela skolsituation. Diagnosen språkstörning graderas utifrån hur många språkliga domäner som är påverkade samt hur individens tillvaro påverkas. För att få så goda förutsättningar som möjligt att lyckas i skolan behöver dessa elever en anpassad pedagogisk undervisningssituation som bygger på att omgivningen förstår och har kunskaper om språkstörningens konsekvenser vid inlärning.

Vi erbjuder även fritids.

Verksamhetschef särskilda undervisningsgrupper

Maria Rosshagen

Telefon
08-587 861 80

E-post
maria.rosshagen@vallentuna.se

 

Atlas

Besök
Företagsbyn, Hjälmstavägen 6, nedanför Hjälmstaskolan

Clavis

Besök
Hjälmstaskolan, Skolvägen 7

Vallen

Besök
Hjälmstaskolan, Skolvägen 7

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats