Särskilda undervisningsgrupper

Alla elever ska ha rätt till en fullgod skolgång. Elever med stora hjälpbehov kan få placering i någon av kommunens särskilda undervisningsgrupper, så kallade SU- grupper. Placeringens längd i dessa verksamheter varierar, men målet är att eleven ska återgå till sin ordinarie grundskola om så är möjligt.

Undervisningsgrupperna följer grundskolans kursplan och i förekommande fall även den anpassade grundskolans kursplan. De finns som ett stöd och komplement till kommunens grundskolor i deras arbete med att nå målet att alla elever ska ha rätt till en fullgod skolgång.

Placering för en elev i någon av de särskilda undervisningsgrupperna ska föregås av Barn- och elevhälsans samråd med elevens ordinarie hemskola.

Clavis

I Clavis särskilda undervisningsgrupp går grundskoleelever som bor i Vallentuna kommun med diagnoser inom autism med behov av en anpassad pedagogik. 

Clavis erbjuder en anpassad pedagogik och tillrättalagd undervisning. Undervisningen följer grundskolans läroplan, men sker i mindre grupper i en strukturerad och lugn miljö som i hög grad utgår ifrån den enskilda elevens behov av stöd.

Vi erbjuder även fritids.

Om Clavis

Atlas

Atlas är en särskild undervisningsgrupp i kommunal regi som tillhör Rosendalsskolan norra.

Atlas utbildar elever i årskurs 4-9 enligt grundskolans läroplan. Elever som går på Atlas har ofta olika psykiska och neuropsykiatriska utmaningar. Atlas erbjuder eleverna en undervisning i en trygg miljö och i små grupper som är anpassade efter elevernas behov. En extra stor personalgrupp arbetar med att ge eleverna lugn, trygghet och stabilitet. Eleverna har de teoretiska lektionerna på Atlas och de praktiska i ämnessalar.

När en elev börjar på Atlas sker alla lektionspass inom Atlas regi. I takt med att Atlaselevens skolgång fungerar bättre och bättre så kommer personalen successivt öka kontakten med övriga klasser på Rosendalsskolan norra, för om det är möjligt återintegrera eleven i ordinarie årskurs när eleven är redo för detta.

Atlas erbjuder även fritids.

Topasen

Topasen är en särskild undervisningsgrupp som i huvudsak riktar sig till barn med grav språkstörning.Topasen, före detta Vallen, tillhör från och med läsåret 2019/2020 Hagaskolan. Hagaskolan är elevernas hemskola och varje elev har sin egen klasstillhörighet. Personalen på Topasen tillhör skolans arbetslag och leds av biträdande rektor för respektive stadium samt fritidsverksamhet.

Topasens elever undervisas i mindre grupper i de teoretiska ämnena. I de praktiskestetiska ämnena undervisas de yngre eleverna, årskurs F–6, inom Topasens verksamhet medan de äldre eleverna, årskurs 7–9, är integrerade med sin klass.

Lokalerna är anpassade och byggda utifrån verksamhetens behov. De är placerade centralt på skolan i anslutning till huvudentré, centralhall, bibliotek samt matsal. Det gör att Topasens elever kan känna delaktighet och umgås i gemensamma miljöer samtidigt som de också kan vistas i sina egna lokaler.

Verksamhetschef Clavis

Rektor Mattias Lingeskog

Telefon
08-587 861 52

E-post
mattias.lingeskog@vallentuna.se

Besök
Karlslundsskolan
Hjälmstavägen 5A, 186 41 Vallentuna

 

Verksamhetschef Atlas

Rektor Erik Byström

Telefon
08-587 852 80

E-post
erik.bystrom@vallentuna.se

Besök
Rosendalsskolan Södra
Teknikvägen 25, 186 32 Vallentuna

Verksamhetschef Topasen

Rektor Anna Andréasson

Telefon
08-587 852 90

E-post
anna.andreasson@vallentuna.se

Besök
Hagaskolan
Lingsbergsvägen 14, 186 46 Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats