Särskilda undervisningsgrupper

Alla elever ska ha rätt till en fullgod skolgång. Elever med stora hjälpbehov kan få placering i någon av kommunens särskilda undervisningsgrupper. Placeringens längd i dessa verksamheter varierar, men målet är att eleven ska återgå till sin ordinarie grundskola om så är möjligt.

Undervisningsgrupperna följer grundskolans kursplan och i förekommande fall även grundsärskolans kursplan. De finns som ett stöd och komplement till kommunens grundskolor i deras arbete med att nå målet att alla elever ska ha rätt till en fullgod skolgång.

Placering för en elev i någon av de särskilda undervisningsgrupperna ska föregås av Resurscentrums samråd med elevens ordinarie hemskola.

Atlas

Atlas är en särskild undervisningsgrupp för elever i Vallentuna kommun som läser enligt grundskolans läroplan. 

Verksamheten vänder sig till elever som är i behov av att undervisas i ett mindre sammanhang. Elever kan ha psykiska och/eller neuropsykiatriska funktionshinder av den grad att de inte kan tillgodogöra sig skolgång i en större klass. Vi tar även emot elever som ej är diagnostiserade, men bedöms vara hjälpta av verksamheten.

Vi erbjuder även fritids.

Clavis

I Clavis särskilda undervisningsgrupp går grundskoleelever som bor i Vallentuna kommun med diagnoser inom autism med behov av en anpassad pedagogik. 

Clavis erbjuder en anpassad pedagogik och tillrättalagd undervisning. Undervisningen följer grundskolans läroplan, men sker i mindre grupper i en strukturerad och lugn miljö som i hög grad utgår ifrån den enskilda elevens behov av stöd.

Vi erbjuder även fritids.

Verksamhetschef särskilda undervisningsgrupper

Maria Rosshagen

Telefon
08-587 861 80

E-post
maria.rosshagen@vallentuna.se

 

Atlas

Besök
Företagsbyn, Hjälmstavägen 6, nedanför Hjälmstaskolan

Clavis

Besök
Hjälmstaskolan, Skolvägen 7

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats