Särskilda undervisningsgrupper

Alla elever ska ha rätt till en fullgod skolgång. Elever med stora hjälpbehov kan få placering i någon av kommunens särskilda undervisningsgrupper, så kallade SU- grupper. Placeringens längd i dessa verksamheter varierar, men målet är att eleven ska återgå till sin ordinarie grundskola om så är möjligt.

Undervisningsgrupperna följer grundskolans kursplan och i förekommande fall även grundsärskolans kursplan. De finns som ett stöd och komplement till kommunens grundskolor i deras arbete med att nå målet att alla elever ska ha rätt till en fullgod skolgång.

Placering för en elev i någon av de särskilda undervisningsgrupperna ska föregås av Barn- och elevhälsans samråd med elevens ordinarie hemskola.

Atlas

Atlas är en särskild undervisningsgrupp för elever i Vallentuna kommun som läser enligt grundskolans läroplan. 

Verksamheten vänder sig till elever som är i behov av att undervisas i ett mindre sammanhang. Elever kan ha psykiska och/eller neuropsykiatriska funktionshinder av den grad att de inte kan tillgodogöra sig skolgång i en större klass. Vi tar även emot elever som ej är diagnostiserade, men bedöms vara hjälpta av verksamheten.

Vi erbjuder även fritids.

Clavis

I Clavis särskilda undervisningsgrupp går grundskoleelever som bor i Vallentuna kommun med diagnoser inom autism med behov av en anpassad pedagogik. 

Clavis erbjuder en anpassad pedagogik och tillrättalagd undervisning. Undervisningen följer grundskolans läroplan, men sker i mindre grupper i en strukturerad och lugn miljö som i hög grad utgår ifrån den enskilda elevens behov av stöd.

Vi erbjuder även fritids.

Topasen

Topasen är en särskild undervisningsgrupp som i huvudsak riktar sig till barn med grav språkstörning.Topasen, före detta Vallen, tillhör från och med läsåret 2019/2020 Hagaskolan. Hagaskolan är elevernas hemskola och varje elev har sin egen klasstillhörighet. Personalen på Topasen tillhör skolans arbetslag och leds av biträdande rektor för respektive stadium samt fritidsverksamhet.

Topasens elever undervisas i mindre grupper i de teoretiska ämnena. I de praktiskestetiska ämnena undervisas de yngre eleverna, årskurs F–6, inom Topasens verksamhet medan de äldre eleverna, årskurs 7–9, är integrerade med sin klass.

Lokalerna är anpassade och byggda utifrån verksamhetens behov. De är placerade centralt på skolan i anslutning till huvudentré, centralhall, bibliotek samt matsal. Det gör att Topasens elever kan känna delaktighet och umgås i gemensamma miljöer samtidigt som de också kan vistas i sina egna lokaler.

Verksamhetschef särskilda undervisningsgrupper

Mattias Lingeskog

Telefon
08-587 861 52

E-post
mattias.lingeskog@vallentuna.se

 

Atlas

Besök
Hjälmstavägen 5A, 186 41 Vallentuna

Clavis

Besök
Hjälmstavägen 5A, 186 41 Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats