Bedömning och betyg

I grundskolan är det ditt barns lärare som följer och bedömer kunskapsutvecklingen. För att kunna utvecklas och nå goda resultat är det viktigt att utvärdera hur arbetet i skolan går.

Skriftliga omdömen

Från årskurs 1 till och med årskurs 5 kommer ditt barn att få skriftliga omdömen en gång per läsår. De skriftliga omdömena sammanfattar vilka kunskaper ditt barn har och vad som behöver utvecklas.

Utvecklingssamtal

Varje termin bjuds du som vårdnadshavare och ditt barn in till utvecklingssamtal tillsammans med barnets klasslärare eller mentor. Vid samtalet diskuterar ni tillsammans vilka insatser som skolan ansvarar för så att ditt barn har möjlighet att utvecklas och nå framgång i sitt skolarbete. Vid ett av utvecklingssamtalen presenterar läraren en individuell utvecklingsplan med skriftligt omdöme.

Individuell utvecklingsplan IUP

En gång per läsår får ditt barn en skriftlig, individuell utvecklingsplan. Den visar på hur ditt barn utvecklas i förhållande till kunskapskraven i de ämnen som barnet undervisas i. Planen ska också innehålla en sammanfattning av de insatser som behövs för att ditt barn ska nå kunskapskraven och kunna utvecklas så långt som möjligt inom ramen för skolans läroplan.

Betyg från årskurs 6

Från och med årskurs 6 till och med årskurs 9 ges skriftliga betyg. Betygen är en sammanställning av ditt barns kunskaper och resultat. Betyg sätts på samma sätt, efter samma skala och samma kriterier i alla landets skolor. På Skolverkets webbplats hittar du mer information om betygsättning.

Betygsskola

Betygsskalan har sex steg: A, B, C, D, E och F. A är det högsta betyget och E är det lägsta betyget. F betyder icke godkänd.

Ogiltig frånvaro på terminsbetygen

Enligt skolförordningen ska terminsbetyget innehålla uppgift om hur stor frånvaro ditt barn har haft utan giltigt skäl under terminen.


Skolan sammanställer uppgifter om ogiltig frånvaro, sen ankomst och om ditt barn har avvikit från lektionen och redovisar detta som ogiltig frånvaro i antal timmar på terminsbetyget från och med årskurs 6. Det är endast den aktuella frånvaron under terminen som förs in i terminsbetyget, inte frånvaro som ditt barn haft tidigare.

Den ogiltiga frånvaron visas inte på slutbetyget.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats