Anpassade grundskolan

Anpassade grundskolan är en alternativ skolform till grundskolan för elever med diagnosen intellektuell funktionsnedsättning (minst lindrig mental retardation/psykisk utvecklingsstörning) och som inte bedöms kunna nå kunskapskraven i grundskolan. För att kunna bli mottagen till anpassade grundskolan krävs en ansökan till elevens hemkommun om mottagande.

Anpassad grundskoleutbildning ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov och består av nio årskurser. I anpassade grundskolan kan elever läsa enligt kursplanerna för ämnen eller ämnesområden.

En elev som mottagits i anpassade grundskolan kan fullgöra sin skolgång antingen i den anpassade grundskolan eller i en grundskola där en anpassad grundskoleklass finns. Som vårdnadshavare kan du även önska att ditt barn ska vara integrerat i en grundskoleklass. Det innebär att hela eller delar av ditt barns undervisning bedrivs i en grundskoleklass, men att ditt barn bedöms utifrån kunskapskraven för anpassade grundskolans kursplaner. Det är grundskolan och den anpassade grundskolans huvudmän som beslutar om det är möjligt.

Ansökan om mottagande till anpassade grundskolan

För barn/elev som är folkbokförd i Vallentuna kommun

Du ansöker om mottagande för ditt barn till anpassade grundskolan genom att skicka en ansökan till:

Enheten för kvalitet och utveckling
Barn- och ungdomsförvaltningen
Box 29
186 21 Vallentuna

Tillsammans med blanketten "Ansökan om prövning inför mottagande i anpassade grundskolan", som är undertecknad av samtliga vårdnadshavare, bifogar du nedanstående aktuella dokument:

  • en psykologisk bedömning
  • en pedagogisk bedömning
  • en social bedömning
  • en medicinsk bedömning

Kommunens beslut delges skriftligen till elevens vårdnadshavare och går att överklaga till Skolväsendets överklagandenämnd.

För nyinflyttad elev

Om ditt barn redan mottagits i anpassade grundskolan av tidigare hemkommun, ska du inför flytt till Vallentuna, kontakta Vallentuna kommun via Kontaktcenter.

För elev som är folkbokförd i en annan kommun och önskar söka en plats i Vallentunas kommunala anpassade grundskolan

Om ditt barn redan mottagits i anpassade grundskolan av hemkommunen, ska du inför ansökan till Vallentunas kommunala anpassade grundskola ta kontakt med Vallentuna kommun via Kontaktcenter.

Om ditt barn inte är mottaget i den anpassade grundskolan och du önskar ansöka om ett mottagande, ska du vända dig till din hemkommun.

Anpassade grundskolan, ämnen och betyg

I den anpassade grundskolan finns alla ämnen motsvarande grundskolans, förutom språkval/moderna språk. För anpassade grundskolan har man anpassat innehållet i alla kursplaner, framför allt när det gäller de teoretiska ämnena. I anpassade grundskolan sätts betyg som grundar sig på anpassade grundskolans kunskapskrav. Det finns fem betygssteg i anpassad grundskola; A, B, C, D eller E. Dessa betyg kan inte jämföras med betyg från grundskolan. För att en elev i  den anpassade grundskolan ska få betyg i ett, flera eller alla ämnen måste elevens vårdnadshavare begära det. Om skolan bedömer att en elev har förutsättningar att läsa en kombination av anpassade grundskolans ämnen och grundskolans ämnen kan rektor besluta om detta.

Anpassade grundskolan inriktning ämnesområden

Eleverna läser ämnesområden. I ämnesområdena sätts inga betyg och bedömningen görs med hänsyn till elevens individuella förutsättningar. För den anpassade grundskolans inriktning av ämnesområden finns det två nivåer på kunskapskrav i slutet av årskurs nio; grundläggande kunskaper och fördjupade kunskaper. Om skolan bedömer att en elev har förutsättningar att läsa en kombination av anpassade grundskolans ämnesområden och anpassade grundskolans ämnen kan rektor besluta om detta.

Självservice

Här kan du göra en ansökan om prövning inför mottagande i anpassade grundskolan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats