Start / Förskola och skola / Kvalitet och utveckling / Synpunkter och klagomål mot utbildning

Synpunkter och klagomål mot utbildning

Du som har ett klagomål mot utbildning inom kommunal förskola, grundskola och gymnasium kan vända dig direkt till verksamheten eller huvudmannen (kommunen).

Inkomna synpunkter och klagomål ger Vallentuna kommun möjlighet att förbättra verksamheten. Det är viktigt att vi får kännedom om synpunkter och klagomål för att vi ska kunna fortsätta arbetet med att utveckla våra förskolor och skolor. De är även viktiga i vårt arbete med att ta tillvara barn och elevers rättigheter.

En synpunkt är en viktig återkoppling från vårdnadshavare och från allmänheten. De bidrar till att förstärka det som fungerar bra och kan innebära att goda exempel sprids. Barn- och ungdomsförvaltningen sammanställer synpunkter och dessa används som en del i kvalitetsarbetet för kommunala och fristående förskolor och skolor inom Vallentuna kommun.

Klagomål innebär att någon klagar på att verksamheten inte uppfyller de krav som anges i lag och vill att eventuella brister ska rättas till. Enligt skollagen ska kommunen som huvudman ta emot och utreda klagomål för de kommunala verksamheterna.

Följande gäller för hanteringen av synpunkter och klagomål

  • Alla synpunkter och klagomål tas om hand
  • Ett gott bemötande
  • En snabb handläggning och återkoppling
  • En likvärdig handläggning som följer gällande lag och kommunens servicepolicy

Så här lämnar du klagomål mot kommunal utbildning

1. Kontakta förskolan eller skolan

Om du har ett klagomål mot utbildningen ska du vända dig direkt till den det berör. Det kan till exempel vara dina barns lärare, förskolelärare eller annan personal på förskolan, skolan eller fritidshemmet.

2. Kontakta rektor

Om du efter en tid tycker att problemet som du har framfört klagomål på kvarstår – kontakta rektor på förskolan eller skolan.

Kontaktuppgifter till Vallentunas kommunala förskolor och skolor hittar ni här:

Förskolor och familjedaghem

Grundskolor

Gymnasium

3. Kontakta huvudman för förskolan eller skolan

Om du inte är nöjd med rektorns återkoppling eller om du inte kan prata direkt med personalen i verksamheten kan du istället lämna din synpunkt eller ditt klagomål direkt till huvudmannen. Huvudmannen är Vallentuna kommun.

Huvudmannen är den som har det yttersta ansvaret för förskolan eller skolan.

Vallentuna kommun ansvarar för att ta emot, utreda och återkoppla gällande inkomna synpunkter och klagomål mot utbildningen. Du lämnar din synpunkt eller ditt klagomål via vår e-tjänst. 

Inne i e-tjänsten, under "Ärendets kategori" väljer du Förskola och skola och sedan Utbildning/pedagogisk verksamhet.

Till e-tjänsten för Synpunkter och klagomål

 

4. Kontakta Skolinspektionen

Om du inte är nöjd med Vallentuna kommuns svar kan du vända dig till Skolinspektionen med ditt ärende.

Du hittar och gör din anmälan till Skolinspektionen här:

Anmälan till Skolinspektionen

Så här lämnar du klagomål mot fristående utbildning

Lämna synpunkt eller klagomål på fristående verksamhet

1. Kontakta förskolan eller skolan

Har du synpunkter eller klagomål på en fristående förskola, grundskola eller fritidshem ska du i första hand vända dig direkt till den det berör. Det kan till exempel vara dina barns lärare, förskolelärare eller annan personal på förskolan, skolan eller fritidshemmet. Det gäller även om det handlar om kränkande behandling eller diskriminering.

2. Kontakta rektor

Om du efter en tid tycker att problemet som du har framfört klagomål på kvarstår – kontakta rektor på förskolan eller skolan.

Kontaktuppgifter till Vallentunas fristående förskolor och skolor hittar ni här:

Förskolor och familjedaghem

Grundskolor

3. Kontakta huvudman för verksamheten

Om du inte är nöjd med rektorns återkoppling eller om du inte kan prata direkt med personalen i verksamheten kan du istället lämna din synpunkt eller ditt klagomål direkt till huvudmannen. Huvudmannen är verksamhetens ägare.

Huvudmannen är den som har det yttersta ansvaret för förskolan eller skolan.

Vallentuna kommun har tillsynsansvar för fristående förskoleverksamheter. Det innebär att Vallentuna kommun är ansvariga för att utföra tillsyn om misstanke finns om missförhållanden i verksamheten. Detta gäller dock ej om ärendet innefattar kränkande behandling eller diskriminering.

Du kan också vända dig till Skolinspektionen som är tillsynsmyndighet.

4. Kontakta Skolinspektionen

Om du inte är nöjd med verksamhetens  svar kan du vända dig till Skolinspektionen med ditt ärende.

Du hittar och gör din anmälan till Skolinspektionen här:

Anmälan till Skolinspektionen

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats