Tilläggsbelopp

Vad är tilläggsbelopp?

Det är en ersättning för extraordinära insatser för barn och elever med omfattande stödbehov i fristående verksamhet i förskolan, i skolan, på fritidshemmet och i gymnasiet.

För ett barn/en elev som har omfattande behov av extraordinärt stöd kan fristående förskolor/skolor/gymnasieskolor utöver att de erhåller ett grundbelopp, ansöka om tilläggsbelopp. Med tilläggsbelopp avses ersättning för assistenthjälp och stöd till elever med stora inlärningssvårigheter. I vissa fall kan tilläggsbelopp även ges för anpassning av lokaler.

En ansökan om tilläggsbelopp ska vara omedelbart kopplad till ett enskilt barn eller elev och ha samband med dennes särskilda behov och förutsättningar för att kunna delta i den pedagogiska verksamheten eller fullgöra sin skolgång. Behovet ska vara väl dokumenterat och ansökan beskriva det individuella stödbehov som det framträder i den pedagogiska verksamheten. Det är alltså inte barnets eller elevens diagnos som är underlag för bedömning av tilläggsbelopp. Behovet av stöd och insatser ska vara frekvent och varaktigt.

Vad ingår i grundbeloppet?

Grundbelopp är det bidrag som förskolan och skolan får för varje barn eller elev från hemkommunen. Enligt skollagens bestämmelser (2010:800) samt skolförordningen (2011:85) ska alla förskolor/skolors grundbelopp innefatta ersättning för undervisning eller omsorg och pedagogisk verksamhet. Alla verksamheter ska anpassa sin organisation och undervisning så hänsyn tas till barnets/elevens behov och förutsättningar. Förskolan eller skolan är skyldig att utreda barnens eller elevernas eventuella stödbehov och att ge det stöd som behövs genom ledning, stimulans och extra anpassningar. Kostnaden för att utreda en eller flera elevers eventuella behov av särskilt stöd i syfte att nå utbildningens mål, upprättande av handlingsplan/åtgärdsprogram och stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd, är kopplat till undervisning och ingår i grundbeloppet. Här inräknas även läromedel och utrustning för särskilt stöd.


På Skolverkets hemsida finns information om särskilt stöd, åtgärdsprogram och exempelmallar för de olika utredningarna:

Besök Skolverkets sida för regler och ansvar om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Frågor och svar

När behöver ansökan göras?

För att kunna ha en rimlig handläggningstid behöver rektor på skolan förhålla sig till följande datum:

22 januari – Ansökan om tilläggsbelopp inför vårterminen skickas in senast den 22 januari.

15 april – Inför höstterminen alternativt kommande läsår för barn/elev som redan går i er verksamhet behöver ansökan lämnas in senast den 15 april.

Ansökningsperiod 1 – 31 oktober – Eftersom ansökan ska göras först när ett barn/elev har tagits emot i verksamheten och huvudmannen har gjort en egen utredning av behovet av särskilt stöd är denna ansökningsperiod avsedd för barn/elev som är ny i er verksamhet till höstterminen. Det finns då möjlighet till retroaktiv utbetalning från den 1 september.

Vad ska ansökan innehålla?

Det framgår av skollagen, dess förarbeten samt praxis, att tilläggsbelopp ska grunda sig på en individuell bedömning. Det innebär att Vallentuna kommun ställer höga krav på individanpassade ansökningar som bör omfatta:

• En pedagogisk utredning av barnet/elevens behov.

• Information om vilka insatser som har gjorts inom ramen för särskilt stöd för barnet/eleven (som omfattas av grundbeloppet).

• Information om vilket pågående särskilt stöd som ges just nu.

• En utvärdering av hur det gått med de insatser som gjorts hittills inom särskilt stöd.

• I de fall tilläggsbelopp tidigare erhållits för barnet/eleven, en utvärdering av hur det använts.

• En redogörelse för behovet av extraordinära stödåtgärder samt vad de innebär för skillnad för barnet/eleven.

• En beräknad kostnad för de planerade extraordinära stödåtgärderna.

• En redogörelse för vilka mål som barnet/eleven ska uppnå.

Hur ser beslutsprocessen ut?

När en ansökan om tilläggsbelopp har kommit in till kommunen granskas ärendet av handläggare som gör en första bedömning om ärendet är komplett för beslut eller ej. Om ansökan är så pass bristfällig att den inte är möjlig att bedöma, kommer ett beslut om avslag att fattas. Besluten fattas på delegation från barn- och ungdomsnämnden alternativt utbildningsnämnden. Om bristerna inte är så omfattande kommer handläggaren istället att begära in kompletteringar från sökande. Detta görs digitalt i ärendesystemet och sökande får e-post om detta.


Ett beslut om att helt eller delvis bevilja alternativt avslå en ansökan om tilläggsbelopp kommer därefter att fattas. Besluten är individuella för varje barn/elev och innehåller en motivering till kommunens skäl för besluten. Start- och slutdatum för utbetalning av beslutat tilläggsbelopp meddelas skriftligt i beslutet.

Beslut om tilläggsbelopp är tidsbegränsade.

Ansökningsförfarande

Rektorn på fristående förskolor och skolor ska lämna ansökan om tilläggsbelopp för respektive barn/elev via nedan e-tjänst. Ansökan tas emot av barn- och ungdomsförvaltningen som handlägger ärendet. Beslut fattas sedan av delegat för barn- och ungdomsnämnden alt. för gymnasiet delegat för utbildningsnämnden.

Ju fler oklarheter det finns i ansökan och bilagorna, desto längre blir handläggningstiden om handläggaren behöver begära in kompletterande uppgifter från sökande. Om ansökan är så bristfällig att någon bedömning inte blir möjlig, kommer barn- och ungdomsnämnden besluta att avslå ansökan. Se därför till att alla uppgifter som lämnas är tydliga och på ett tveklöst sätt påvisar vilka barnets/elevens extraordinära stödbehov är och varför de inte täcks in av grundbeloppet.

Bedömning

Stödåtgärderna ska vara extraordinära och väsentligt skilja sig från det som normalt ryms inom vanlig undervisning. Eftersom tilläggsbelopp endast ska lämnas i undantagsfall är kravet för att ersättning ska utgå högt ställt. Tilläggsbelopp utgår inte om processen särskilt stöd inte är uttömd. Det framgår av skollagen, dess förarbeten samt praxis, att tilläggsbelopp ska grunda sig på en individuell bedömning. Det innebär att Vallentuna kommun ställer höga krav på individanpassade ansökningar.

Självservice

Här hittar du riktlinjer för tilläggsbelopp samt ansöknings- och utvärderingsblankett. 

Tänk på att din ansökan och eventuella bilagor som kommer in till myndigheten hör till allmänna handlingar. De uppgifter som kommer fram i handlingarna kan omfattas av tystnadsplikt, fundera alltid på vilka känsliga uppgifter som är väsentliga för ansökan innan ni lämnar in dem.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats