Tilläggsbelopp

Fristående huvudmän kan ansöka om tilläggsbelopp för barn/elever som är folkbokförda i Vallentuna kommun och är i behov av extraordinära stödåtgärder. Kommunala förskolor, skolor och gymnasieskolor som ligger utanför Vallentuna kommun, kan på motsvarande sätt ansöka om utökad interkommunal ersättning.

Från och med den 1 januari 2021 sker ansökan om tilläggsbelopp för barn/elev folkbokförd i Vallentuna kommun, genom en länk nedan. Ansökan som avses är tilläggsbelopp för barn/elever med omfattande behov av särskilt stöd där stödåtgärderna är av extraordinärt slag. I samband med digitalisering av ansökningsförfarandet har barn- och ungdomsförvaltningen uppdaterat rutiner för prövning av tilläggsbeloppsansökningar. Det har skett i syfte att tydliggöra skollagens bestämmelser om tilläggsbelopp, bedömningsgrunder samt praxis på området.

Vad omfattas av grundbelopp respektive tilläggsbelopp?
Följande vägledning har hämtats från bestämmelser till skollagen (2010:800) och skolförordningen (2011:185) samt förarbetena till aktuell lagstiftning och praxis inom området:

Grundbelopp

 • På samma sätt som för kommunala förskolor/skolor ska en fristående huvudman – inom ramen för sina normala resurser (inklusive grundbelopp) - kunna anpassa sin organisation och sin undervisning så att hänsyn tas till barnets/elevens behov och förutsättningar.
 • Kostnaden för att utreda en eller flera elevers eventuella behov av särskilt stöd i syfte att nå utbildningens mål, upprättande av handlingsplan/åtgärdsprogram och stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd, är kopplat till undervisning och ingår i grundbeloppet. Här inräknas även läromedel och utrustning för särskilt stöd.

Tilläggsbelopp

 • Tilläggsbeloppet är endast avsett att ge möjlighet till särskild ersättning för enskilda barn/elever som har omfattande behov av särskilt stöd och där stödåtgärderna är av extraordinärt slag. Med tilläggsbelopp avses ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler och stöd till elever med stora inlärningssvårigheter.
 • En förutsättning för att tilläggsbelopp ska kunna lämnas är att barnet/eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd som inte är förknippat med undervisningssituationen och att stödåtgärderna ska vara extraordinära. Det innebär att stödåtgärden leder till att mer betydande resurser måste avsättas för en enskild individs räkning. Stödet bör således väsentligt avvika från de resurser som normalt kan hänföras till de anpassningar och det särskilda stödet som förskolan/skolan är skyldig att tillhandahålla.
 • Möjligheterna att begära extra resurser för barn/elever i behov av extraordinärt stöd är mycket begränsade.
 • Kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplade till ett enskilt barn eller enskild elev och ha samband med hans eller hennes extraordinära behov och förutsättningar.
 • Det krävs att barnets/elevens stödbehov klarläggs och bedöms, exempelvis inom ramen för den utredning och det åtgärdsprogram/handlingsplan som skolans rektor ansvarar för.

Bedömning

Stödåtgärderna ska vara extraordinära och väsentligt skilja sig från det som normalt ryms inom vanlig undervisning. Eftersom tilläggsbelopp endast ska lämnas i undantagsfall är kravet för att ersättning ska utgå högt ställt. Tilläggsbelopp utgår ej om processen särskilt stöd inte är uttömd.
Det framgår av skollagen, dess förarbeten samt praxis, att tilläggsbelopp ska grunda sig på en individuell bedömning. Det innebär att Vallentuna kommun ställer höga krav på individanpassade ansökningar.

Ansökan

För att kunna ha en rimlig handläggningstid av ansökningarna ser vi gärna att ansökan inför vårterminen 2022 inkommer senast den 21 januari 2022 och inför höstterminen 2022 alt. läsåret 2022-23 senast den 14 april 2022. Det framgår av skollagen, dess förarbeten samt praxis, att tilläggsbelopp ska grunda sig på en individuell bedömning. Det innebär att Vallentuna kommun ställer höga krav på individanpassade ansökningar som bör omfatta:

 • Pedagogisk utredning av barnet/elevens behov.
 • Tidigare särskilt stöd.
 • Nuvarande särskilt stöd.
 • Utvärdering av processen särskilt stöd.
 • Redogörelse för behovet av extraordinära stödåtgärder samt vad de innebär för skillnad för barnet/eleven.
 • Beräknad kostnad för de planerade extraordinära stödåtgärderna
 • Redogörelse för mål som barnet/eleven ska uppnå.

Beslutsprocessen

Ett beslut om att tillstyrka eller avslå en ansökan om tilläggsbelopp fattas individuellt för varje barn/elev utifrån en komplett ansökan, som innehåller den efterfrågade informationen. I de fall som en ansökan inte skulle vara komplett kommer den att automatiskt att avslås, såvida det inte bara behövs en mindre komplettering. Start- och slutdatum för utbetalning av beslutat tilläggsbelopp meddelas skriftligt i beslutet.

Fattat beslut om tilläggsbelopp är tidsbegränsat. En förnyad ansökan om fortsatt tilläggsbelopp ska, förutom en komplett ansökan, innehålla en utvärdering av tidigare extraordinära åtgärder som förskolan/skolan beviljats tilläggsbelopp för.

Självservice

Här hittar du riktlinjer för tilläggsbelopp samt ansöknings- och utvärderingsblankett.

Kontaktcenter

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Vallentuna kontaktcenter

E-postadress
kommun@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 00

Besök
Kulturhuset, Allévägen 1

Post
Vallentuna kommun
186 86 Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats