Start / Förskola och skola / Särskilda behov, extra stöd / Tilläggsbelopp för barn i behov av extraordinära stödåtgärder

Tilläggsbelopp/utökad interkommunal ersättning för barn i behov av extraordinära stödåtgärder

Förskolechef och rektor för förskolor och skolor med fristående huvudmän kan ansöka om tilläggsbelopp. Kommunala förskolor och skolor som ligger utanför Vallentuna kommun, med barn och elever folkbokförda i Vallentuna kommun kan ansöka om utökad interkommunal ersättning (tilläggsbelopp). Även grundsärskola och gymnasiesärskola med fristående huvudman eller som ligger utanför Vallentuna kommun kan ansöka.

Elev med omfattande behov av särskilt stöd

I Vallentuna kommuns grundbelopp ingår en generell ersättning för skolans stöd till barn i behov av särskilt stöd. Skolan ansvarar för att anpassa sin verksamhet så att varje elev kan delta och att de elever som är i behov av särskilt stöd får detta tillgodosett. Om rektor bedömer att en elev är i behov av extraordinära stödinsatser kan denne ansöka om tilläggsbelopp hos kommunen.

Det är den enhet barnet eller eleven tillhör som kan ansöka om tilläggsbelopp efter att en kartläggning, utredning och handlingsplan/åtgärdsprogram tagits fram under aktuellt år. Behoven ska klarläggas och bedömas inom den utredning och den handlingsplan/åtgärdsprogram som förskolechef/rektor ansvarar för.

Särskilt stöd i förskolan

Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra, skall få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar. Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter. Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen. (Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2010)

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. (Skollagen 8 kap. 9 §)

Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna.

När pedagogerna upplever att ett barns situation på förskolan inte fungerar och det finns ett behov av mer anpassade insatser/åtgärder upprättas en handlingsplan.

Handlingsplanens syfte är att stötta barnet i sin utveckling och sitt lärande samt även utgöra en dokumentation över insatserna. Handlingsplanen ska vara ett arbets-verktyg i den pedagogiska verksamheten och vara ett underlag för utvärdering av förskolans insatser. Handlingsplanen hjälper den pedagogiska personalen att bli mer medveten om hur de kan anpassa verksamheten för barnet. Detta främjar förändringar i den pedagogiska verksamheten, lärandemiljön, personalens förhållningssätt, samt befrämjar inkluderande lösningar.

Handlingsplanen

  • kartlägger barnets behov, realistiska mål sätts upp, adekvata stödinsatser skapas, insatserna utvärderas och resultaten följs upp
  • förtydligar ansvarsfördelningen genom att en dokumentation sker, samt
  • samordnar resurserna för att arbeta mot ett gemensamt mål.

För att göra en bra kartläggning är det viktigt att ta reda på vad det är som fungerar och inte fungerar för barnet i verksamheten på förskolan samt orsakerna till dessa omständigheter. Utifrån kartläggningen/analysen formuleras konkreta mål. Handlingsplanen måste alltid följas upp, uppföljningen ska alltid innehålla en nulägesanalys kopplat till målen samt en kontroll av att de planerade anpassningarna/åtgärderna har genomförts. Har inte målen uppnåtts ska man ställa sig frågan: varför? Utifrån resultatet av uppföljningen tas beslut om att fortsätta handlingsplanen, förnya den eller att avsluta handlingsplanen.

Om behov identifieras som kräver extraordinära stödåtgärder kan förskolor med fristående huvudmän samt kommunala förskolor utanför Vallentuna kommun kan ansöka om tilläggsbelopp alternativt utökad interkommunal ersättning. Tilläggsbeloppet söks individuellt för varje barn utifrån dennes behov och förutsättningar.

Ansökan

Kompletta ansökningar som är barn- och ungdomsförvaltningen tillhanda senast den 15 april kommer att få utbetalning senast den 1 juli samma år. Eftersom det är den enhet barnet eller eleven går på som ska ansöka om tilläggsbelopp efter att en utredning gjorts finns två ansökningstillfällen. Om behov identifieras som kräver extraordinära stödåtgärder ska ansökan inkomma senast den 15 november för utbetalning från och med vårterminen. Inkomna ansökningar efter dessa datum behandlas endast i undantagsfall.

Ansökan ska innehålla:

  • ansökningsblankett som innehåller beskrivning av elevens omfattande behov av särskilt stöd
  • pedagogisk utredning
  • åtgärdsprogram
  • övriga handlingar som styrker elevens behov av särskilt stöd

Beslutsprocessen

Beslut om att avslå eller tillstyrka ansökan om tilläggsbelopp tas utifrån de inkomna underlagen i form av handlingsplan/åtgärdsprogram och övriga handlingar. Ett beslut fattas individuellt för varje barn/elev. Beslut fattas efter att komplett ansökan tagits emot. Utbetalning sker tidigast från den dagen den kompletta ansökan inkom.

Fattat beslut om tilläggsbelopp och bidrag för extraordinära stödåtgärder är tidsbegränsat. Förnyad ansökan om fortsatt tilläggsbelopp, inkluderat utvärdering av tidigare åtgärder, sker inför varje nytt år, dock senast i april.

Skicka ansökan per post

För att underlätta vår handläggning är vi tacksamma om diu använder gem istället för att häfta ihop bifogade dokument med häftklammer. Samtliga fält i ansökningsblanketten ska fyllas i med en tydlig och konkret sammanfattning av stödbehoven.

Skicka ansökan till:

Vallentuna kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen/Resurscentrum
Box 29
186 21 Vallentuna

Kontaktcenter

E-postadress
kommun@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 00

Besök
Kulturhuset, Allévägen 1

Post
Vallentuna kommun
186 86 Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats