Start / Förskola och skola / Särskilda behov, extra stöd / Ansökan om tilläggsbelopp eller interkommunal ersättning

Ansökan om tilläggsbelopp eller interkommunal ersättning

Grundbelopp

Enligt skollagens bestämmelser (2010:800) samt skolförordningen (2011:85) ska alla förskolor/skolors grundbelopp innefatta ersättning för undervisning eller omsorg och pedagogisk verksamhet. Alla verksamheter ska anpassa sin organisation och undervisning så hänsyn tas till barnets/elevens behov och förutsättningar.

Tilläggsbelopp

För ett barn/en elev som har omfattande behov av extraordinärt stöd kan fristående förskolor/skolor/gymnasieskolor ansöka om tilläggsbelopp. Med tilläggsbelopp avses ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler och stöd till elever med stora inlärningssvårigheter.

Interkommunal ersättning

Kommunala förskolor, skolor och gymnasieskolor som ligger utanför Vallentuna kommun men har elever som är folkbokförda i Vallentuna kommun kan ansöka om interkommunal ersättning för barn/elever som är i behov av extraordinära stödåtgärder.

Ansökningsförfarande

Från och med den 1 januari 2021 sker ansökan genom en länk här nedan. I samband med digitaliseringen av ansökningsförfarandet har barn- och ungdomsförvaltningen uppdaterat rutiner för prövning av ansökningarna. Det har skett i syfte att tydliggöra skollagens bestämmelser om tilläggsbelopp/interkommunal ersättning, bedömningsgrunder samt praxis på området.

Bedömning

Stödåtgärderna ska vara extraordinära och väsentligt skilja sig från det som normalt ryms inom vanligt undervisning. Efter tilläggsbelopp/interkommunal ersättning endast ska lämnas i undantagsfall är kravet för att ersättning ska utgå högt ställt. Tilläggsbelopp/interkommunal ersättning utgår ej om processen särskilt stöd inte är uttömd. Det framgår av skollagen, dess förarbeten samt praxis, att tilläggsbelopp/interkommunal ersättning ska grunda sig på en individuell bedömning. Det innebär att Vallentuna kommun ställer höga krav på individanpassade ansökningar.

Frågor och svar

När behöver ansökan göras?

För att kunna ha en rimlig handläggningstid av ansökningarna ska ansökan  om tilläggsbelopp inför vårterminen skickas in senast den 22 januari och inför höstterminen alternativt kommande läsår för barn/elev som redan går i er verksamhet senast den 15 april. 

Ansökan görs först när ett barn/elev har tagits emot i verksamheten och huvudmannen har gjort en egen utredning av behovet av särskilt stöd. För ansökningar för barn/elev som är nya i er verksamhet till höstterminen är ansökningsperioden 1-31 oktober med möjlighet till retroaktiv utbetalning från 1 september.

Det framgår av skollagen, dess förarbeten samt praxis, att tilläggsbelopp ska grunda sig på en individuell bedömning. Det innebär att Vallentuna kommun ställer höga krav på individanpassade ansökningar som bör omfatta:

  • Pedagogisk utredning av barnet/elevens behov.
  • Tidigare särskilt stöd.
  • Nuvarande särskilt stöd.
  • Utvärdering av processen särskilt stöd.
  • Redogörelse för behovet av extraordinära stödåtgärder samt vad de innebär för skillnad för barnet/eleven.
  • Beräknad kostnad för de planerade extraordinära stödåtgärderna.
  • Redogörelse för mål som barnet/eleven ska uppnå.

Hur ser beslutsprocessen ut?

Ett beslut om att tillstyrka eller avslå en ansökan om tilläggsbelopp fattas individuellt för varje barn/elev utifrån en komplett ansökan, som innehåller den efterfrågade informationen. I de fall som en ansökan inte skulle vara komplett kommer den att automatiskt att avslås, såvida det inte bara behövs en mindre komplettering. Start- och slutdatum för utbetalning av beslutat tilläggsbelopp meddelas skriftligt i beslutet.

Fattat beslut om tilläggsbelopp är tidsbegränsat. En förnyad ansökan om fortsatt tilläggsbelopp ska, förutom en komplett ansökan, innehålla en utvärdering av tidigare extraordinära åtgärder som förskolan/skolan beviljats tilläggsbelopp för.

Självservice

Här hittar du riktlinjer för tilläggsbelopp samt ansöknings- och utvärderingsblankett. 

Tänk på att din ansökan och eventuella bilagor som kommer in till myndigheten hör till allmänna handlingar. De uppgifter som kommer fram i handlingarna kan omfattas av tystnadsplikt, fundera alltid på vilka känsliga uppgifter som är väsentliga för ansökan innan ni lämnar in dem.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats