Start / Förskola och skola / Modersmål / Ansök om modersmål

Ansök om modersmål

Elever med annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning. Det är rektorn på elevens skola som tar beslut om eleven har rätt till modersmålsundervisning. 

Ingen nybörjarundervisning

Modersmålsundervisningen är inte för nybörjare. Undervisningen är på modersmålet. För de nationella minoriteterna gäller utökade rättigheter.

Modersmålsläraren träffar varje ny elev tillsammans med vårdnadshavare innan undervisningen startar, för information och för att säkerställa att eleven förstår språket.

För modersmål krävs

  • Minst en av vårdnadshavarna har språket som sitt modersmål.
  • Språket talas hemma varje dag.
  • Eleven har grundläggande kunskaper i modersmålet (förstår språket i dagligt tal).
  • Minst fem elever i kommunens grundskola respektive gymnasium ansöker om undervisning i språket.
  • Lämplig lärare finns eller kan anställas.

Undervisning

Undervisning i modersmål ges i åk 1-9 samt gymnasium.

Modersmålsundervisningen är efter ordinarie skoltid. Elever i årskurs 1-3 får modersmålsundervisning i sin hemskola. För elever från och med årskurs 4 sker undervisningen i grupp på anvisad skola.

Närvaro

Närvaro på lektionerna är obligatoriskt. Om eleven är frånvarande på grund av sjukdom eller någon aktivitet i skolan ska vårdnadshavare anmäla frånvaro i SchoolSoft.

Gymnasium

I gymnasieskolan är ämnet modersmål uppdelat i fyra kurser:

  • Introduktionsprogram - Modersmål (för elever som saknar betyg i modersmål åk 9)
  • Gymnasium - Modersmål 1, 100 poäng (bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande)
  • Gymnasium - Modersmål 2, 100 poäng (bygger på kursen modersmål 1)
  • Gymnasium - Modersmål aktiv tvåspråkighet, 100 poäng (bygger på kursen modersmål 1)

För att kunna läsa gymnasiets kurser krävs kunskaper enligt grundskolans årskurs 9 eller motsvarande.

Ansökan

Ansökan grundskola

Vårdnadshavare ansöker via kommunens hemsida. Ansökan gäller tillsvidare under hela grundskolan. Ansökan görs senast den 15 april.

Om eleven slutar ska en avanmälan skickas in.

Ansökan gymnasium

Ansökan görs till varje enskild gymnasiekurs och är bindande. Ansökan sker via gymnasieantagningen eller direkt till skolan vid skolstart, dock senast den 1 september.

Nationella minoritetsspråk

Våra nationella minoritetsspråk är finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Språket behöver inte talas hemma varje dag och det behöver inte vara fem elever som ansöker. Eleven behöver inte ha grundläggande kunskaper utan språket kan läsas antingen som förstaspråk eller som andraspråk (nybörjare).

För de nationella minoritetsspråken erbjuds modersmålsstöd av modersmålslärare i förskola och förskoleklass. Ansökan görs på kommunens hemsida.

Adoptivbarn

Vårdnadshavare behöver inte ha språket som sitt modersmål och språket behöver inte talas hemma. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket.

Elev från annan kommun

Elever från andra kommuner kan delta i modersmålsundervisningen i Vallentuna kommun under förutsättning att hemkommunen betalar.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats