Skolskjuts

Du som går förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola kan få SL-kort eller kostnadsfri skolskjuts om du är folkbokförd i kommunen och är placerad på en skola långt ifrån hemmet.

Resa med SL är det primära färdsättet för elever som uppfyller kraven för skolskjuts. Vallentuna kommun har infört en samordning av de resor till och från skolor som tidigare har skett med taxi till skolbuss. Samordningen med skolbuss inleddes läsåret 2020/2021.

Rätten till skolskjuts i Vallentuna kommun regleras i skollagen och i kommunens riktlinjer för skolskjuts.

Ansökan läsåret 2021/2022

Om du har skickat in en ansökan till barn- och ungdomsförvaltningen för läsåret 2021/2022 senast den 15 maj kommer ni att få ett beslut i vårdnadshavarportalen innan terminsstart. Om ni har skickat in ansökan digitalt och ni ser den i vårdnadshavarportalen när ni loggar in, har den kommit fram till barn- och ungdomsförvaltningen.

Självservice

Här kan du ansöka om skolskjuts via vår e-tjänst eller blankett. För snabbare handläggning rekommenderar vi att göra ansökan via e-tjänsten.

Kriterier för skolskjuts

Du som går i förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola kan få skolskjuts, främst i form av SL-kort (läsårskort). Skolskjuts beviljas inte till fristående skola utanför kommunen.

Gång- eller cykelavståndet mellan hem och skola ska vara minst:

 • 3 km för elev i förskoleklass och årskurs 1-6
 • 5 km för elev i årskurs 7-9

Om kriteriet för avstånd till den skola som ligger geografiskt nära (reserverad skola) inte är uppfyllt, och du som vårdnadshavare har valt en annan skola, finns inte rätt till skolskjuts oavsett hur långt bort skolan ligger.

Trafikförhållanden

Om färdvägen till skolan anses vara riskfylld kan skolskjuts beviljas hela vägen, eller en del av vägen till skolan. Bedömningen om en skolväg är riskfylld görs i samråd med en trafikplanerare eller annan person som yrkesmässigt kan bedöma färdvägen.

Funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet

Vid funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet ska en bedömning göras i varje enskilt fall. Vid bedömningen tas det hänsyn till elevens förmåga att ta sig till och från skolan. Vårdnadshavare ska lämna relevant underlag för bedömningen.

Skolskjuts med SL-kort

Skolskjuts med SL-kort kan efter en individuell bedömning beviljas. Beviljad skolskjuts innebär att eleven får ett SL-kort (läsårskort) att åka med i ordinarie kollektivtrafik.

Särskilt anordnad skolskjuts med skolbuss eller taxi

Särskilt anordnad skolskjuts med skolbuss eller taxi kan efter en individuell bedömning beviljas om du går i den skola där kommunen placerat dig. För dig som valt att gå i en annan skola än den där kommunen annars skulle ha placerat dig föreligger normalt ingen rätt till skolskjuts med taxi.

Självskjuts

Elevens vårdnadshavare kan mot ersättning från Vallentuna kommun, ta över hela ansvaret för elevens skolskjuts mellan elevens bostad och elevens skola. Självskjuts är en överenskommelse mellan elevens vårdnadshavare och Vallentuna kommun och kan erbjudas istället för särskilt anordnad skolskjuts med taxi.

Ersättning för självskjuts motsvarar Skatteverkets normer för skattefri ersättning för tjänsteresor med egen bil. Ersättning utgår för aktuella sträcka mellan elevens bostad och elevens skola, alltså totalt två resor per dag.

Växelvis boende

Om du har växelvis boende anses du ha två likvärdiga hem och rätten till skolskjuts prövas till båda adresserna. Taxi beviljas ej utanför kommunen. Beviljande av SL-kort gäller för elever med växelvist boende inom Stockholms län.

Ansökan

Ny ansökan ska göras inför varje nytt läsår eller när förutsättningarna förändras, till exempel om du flyttar eller byter skola. Ansökan ska göras via kommunens e-tjänst eller via blankett. För snabbare handläggning rekommenderar vi att göra ansökan via e-tjänsten.

Handläggningstid

Om du har skickat in en ansökan till barn- och ungdomsförvaltningen för nästkommande läsår senast den 15 maj kommer ni att få ett beslut i vårdnadshavarportalen innan terminsstart. Övrig tid på året är handläggningstiden för skolskjutsansökan cirka tre veckor, vid läsårets start och under semestertider kan dock längre handläggningstider förekomma.

Tillfällig skolskjuts

Vid olycksfall ska vårdnadshavare kontakta kommunens försäkringsbolag https://www.vallentuna.se/forskola-och-skola/forsakringar/

För dig som går i grundsärskola

Elev mottagen i särskola - individuell bedömning görs av elevens förmåga att ta sig till skolan. Vårdnadshavare ska lämna relevant underlag för utredningen.

För dig som går i gymnasieskola

Du som går i gymnasieskola och är folkbokförd i Vallentuna kommun får elevresor (dagliga resor mellan bostad och skola), i form av SL-kort. Det är din gymnasieskola som delar ut SL-korten. Ingen ansökan behöver göras till barn- och ungdomsförvaltningen i Vallentuna kommun.

Taxi beviljas inte till dig som går i gymnasieskola.

För dig som går i gymnasiesärskola

Du som går i gymnasiesärskola kan få skolskjuts i form av SL-kort, skolbuss eller taxi.

Information för dig som fått beviljat SL-kort

SL-kortet delas ut från det datum som står på beslutet från Vallentuna kommuns kontakcenter. Kontaktcentrets öppettider hittar du på den här sidan. Kortet gäller helgfri måndag-fredag kl. 04.30-19.00 under perioden
9 augusti 2021 till och med 16 juni 2022. Den som vill kan hos SL köpa till en fritidsbiljett, som laddas på samma kort och gäller övrig tid.

Borttappat eller stulet SL-kort (läsårskort)

När du hämtar ut ett SL kort från kommunen så ska du registrera det på Mitt SL, detta för att du ska omfattas av förlustgarantin. Förlustgarantin gäller bara om kortet är registrerat på Mitt SL. Det går inte att registrera kortet i efterhand för att få garantin. Det är SL som ersätter borttappade SL-kort som är registrerade på Mitt SL. Förlustgarantin omfattar både själva SL-kortet och innehållet på kortet. Har du tappat ditt kort är det SL du ska ta kontakt med.

Information Taxi - Sirius

För information vid utebliven taxi eller förseningar, kontakta Sirius Kundtjänst:08-745 33 00

Avbokning kan ske via mail, info@siriusomsorg.se eller telefon, 08-745 33 00.
Växeln är öppen vardagar 06.00-19.00 men avbokning kan ske dygnet runt, samtal inkomna efter 19.00 spelas in på telefonsvararen som lyssnas av varje morgon.

Avbeställ taxi senast en timme före avresa annars blir kommunen debiterad för skolskjutsen. Om eleven missar bokad skolskjuts vid fler än fem tillfällen per termin blir vårdnadshavaren ersättningsskyldig motsvarande den kostnad som kommunen betalat.

Taxin väntar högst 5 minuter efter avtalad tid.

En bomkörning uppstår när eleven inte åker med bokad taxi, till exempel när Sirius blir sena eller inte dyker upp på morgonen och ni löser skjutsen till skolan själva. Då registrerar chauffören det som en bomkörning och taxiresan ni har planerad för eftermiddagen bokas av automatiskt.

När en bomkörning sker behöver ni kontakta Sirius för att boka på resan för eftermiddagen igen. Det går bra att kontakta dem via mail info@siriusomsorg.se eller telefon 08-745 33 09.

Begränsningar

 • Vårdnadshavaren kan inte ändra färdväg, tid eller plats för på- och avstigning. Barn- och ungdomsförvaltningen gör sådana förändringar i undantagsfall.
 • Vid akut sjukdom under skoldagen ansvarar vårdnadshavaren för att hämta eleven och avboka taxin.
 • Om lektion ställs in ändras inte tiden för skolskjutsen. Eleven får då vänta i skolans lokaler.
 • Bedömer chauffören att skolskjutstransporten inte kan utföras på ett säkert sätt, till exempel på grund av väderlek, ställs transporten in. Ersättningsskjuts ordnas då inte.

Information Skolbuss - Bergkvarabuss/Traveller

För information vid utebliven skolbuss eller förseningar, kontakta Bergkvarabuss/Traveller

Trafikledning dagtid: 08-55 66 88 00

Akuta ärenden utanför kontorstid: 076-76 29 900
trafikledning@travellerbuss.se

Lämna synpunkter/avvikelser gällande skolskjuts

Om du som vårdnadshavare har synpunkter eller vill rapportera en avvikelse när det gäller skolskjutsen så behöver du skicka e-post till skolskjuts@vallentuna.se

Det är viktigt att synpunkten/avvikelserapporten innehåller uppgifter så att de kan spåra händelsen för att åtgärda eventuella brister och felaktigheter. Avvikelserapporten behöver innehålla uppgift om resenären, tidpunkt för resan samt mellan vilka adresser resan har skett eller skulle ha skett.

Om det gäller synpunkter på bemötande vid telefonkontakt med Sirius eller Bergkvarabuss/Traveller så behöver tidpunkten för samtalet anges, vilket växelnummer man har ringt samt det nummer man har ringt ifrån för att de ska kunna spåra händelsen/samtalet.

Vi har framfört problemet med långa väntetider för att komma fram till Sirius via telefon. Vi har även påtalat vikten av att man som vårdnadshavare får återkoppling på synpunkter/avvikelser och att chaufförerna informerar om eventuella förseningar i god tid.

FAQ- Vanliga frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna kring skolskjuts.

 • Hur ansöker jag?
  Via e-tjänsten- Ansök om skolskjuts
 • Hur ser jag om min ansökan blivit beviljad och hur meddelas det?
  I vårdnashavarportalen kan man se ansökan, beslut m.m. När ett beslut är expedierat till vårdnadshavarportalen skickas ett mail till den mailadressen man uppgav i ansökan. OBS! Kontrollera din skräppost.
 • Vart hämtar jag kortet?
  På Vallentuna kommuns kontaktcenter i Kulturhuset.
 • Mellan vilka tider kan man åka på kortet?
  Kortet gäller helgfri måndag-fredag kl. 04.30-19.00 under hela skolans läsår. Den som vill kan hos SL köpa till en fritidsbiljett, som laddas på samma kort och gäller övrig tid.
 • Vart anmäler vi avvikelser i taxiresorna?
  Skicka information om vilken typ av avvikelse, datum, tid och resenärens namn till skolskjuts@vallentuna.se
 • SL-kortet funkar inte, hur gör jag?
  Kontakta SL:s kundtjänst 08-600 10 00.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats