Skolskjuts

Du som går förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola kan få SL-kort eller kostnadsfri skolskjuts om du är folkbokförd i kommunen och är placerad på en skola långt ifrån hemmet.

Resa med SL är det primära färdsättet för elever som uppfyller kraven för skolskjuts. Vallentuna kommun har infört en samordning av de resor till och från skolor som tidigare har skett med taxi till skolbuss. Samordningen med skolbuss inleddes läsåret 2020/2021.

Rätten till skolskjuts i Vallentuna kommun regleras i skollagen och i kommunens riktlinjer för skolskjuts.

Ansökan läsåret 2022/2023

Du behöver ansöka om skolskjuts inför varje nytt läsår eller om du till exempel flyttar eller byter skola. Ansökan för läsåret 2022/2023 är öppen. Ansök senast 15 maj för att få skolskjuts till skolstarten. Du ansöker om skolskjuts i vår e-tjänst längre ner på denna sida. 

Innan du ansöker om skolskjuts

Vilka är kriterierna för att få skolskjuts?

Du som går i förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola kan få skolskjuts, främst i form av SL-kort (läsårskort). Skolskjuts beviljas inte till fristående skola utanför kommunen.

Om du har rätt till skolskjuts eller inte beror bland annat på avstånd till din anvisade skola, trafikförhållanden, om du har en funktionsnedsättning eller om det finns andra särskilda omständigheter.

Med hänsyn till barnets ålder, utveckling och trafikmognad kan du som vårdnadshavare behöva följa ditt barn till busshållplats, skolbusshållplats eller skola.

Avstånd till anvisad skola

Gång- eller cykelavståndet mellan hem och skola ska vara minst:

  • 3 km för elev i förskoleklass och årskurs 1-6
  • 5 km för elev i årskurs 7-9

Om kriteriet för avstånd till den skola som ligger geografiskt nära (reserverad skola) inte är uppfyllt, och du som vårdnadshavare har valt en annan skola, finns inte rätt till skolskjuts oavsett hur långt bort skolan ligger.

Trafikförhållanden

Om färdvägen till skolan anses vara riskfylld kan skolskjuts beviljas hela vägen, eller en del av vägen till skolan. Bedömningen om en skolväg är riskfylld görs i samråd med en trafikplanerare eller annan person som yrkesmässigt kan bedöma färdvägen.

Funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet

Vid funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet ska en bedömning göras i varje enskilt fall. Vid bedömningen tas det hänsyn till elevens förmåga att ta sig till och från skolan. Du som vårdnadshavare ska lämna relevant underlag för bedömningen. Längst ned på sidan hittar du en blankett "Intyg om behov av skolskjuts". Fyll i blanketten och ladda upp den när du ansöker om skolskjuts via e-tjänsten längre ned på sidan.

Växelvis boende

Om du har växelvis boende anses du ha två likvärdiga hem och rätten till skolskjuts prövas till båda adresserna. Taxi beviljas ej utanför kommunen. Beviljande av SL-kort gäller för elever med växelvist boende inom Stockholms län.

Vilka typer av skolskjuts kan jag få?

Det finns olika typer av skolskjuts. Vanligast är att bli beviljad skolskjuts via SL och att du som elev får ett SL-kort (läsårskort). Du kan inte själv välja typ av skolskjuts. Du ansöker om skolskjuts i vår e-tjänst längre ned på sidan och får därefter ett beslut om vilken typ av skolskjuts just du har rätt till. 

Skolskjuts med SL-kort

Skolskjuts med SL-kort kan efter en individuell bedömning beviljas. Beviljad skolskjuts innebär att du får ett SL-kort (läsårskort) att åka med i ordinarie kollektivtrafik.

Särskilt anordnad skolskjuts med skolbuss eller taxi

Särskilt anordnad skolskjuts med skolbuss eller taxi kan efter en individuell bedömning beviljas om du går i den skola där kommunen placerat dig. För dig som valt att gå i en annan skola än den där kommunen annars skulle ha placerat dig föreligger normalt ingen rätt till skolskjuts med taxi.

Självskjuts

Självskjuts är en överenskommelse mellan elevens vårdnadshavare och Vallentuna kommun och erbjuds endast istället för särskilt anordnad skolskjuts med taxi. Elevens vårdnadshavare kan mot ersättning från Vallentuna kommun ta över hela ansvaret för elevens skolskjuts mellan elevens bostad och elevens skola. 

Ersättning för självskjuts motsvarar Skatteverkets normer för skattefri ersättning för tjänsteresor med egen bil. Ersättning utgår för aktuella sträcka mellan elevens bostad och elevens skola, alltså totalt två resor per dag.

Du ansöker om självskjuts via e-tjänsten för skolskjuts längre ned på sidan. I e-tjänsten finns det möjlighet att fylla i "Övriga upplysningar". Där anger du att du ansöker om självskjuts.

Hur ansöker jag om skolskjuts? 

Ny ansökan ska göras inför varje nytt läsår eller när förutsättningarna förändras, till exempel om du flyttar eller byter skola. Du ansöker via kommunens e-tjänst som du hittar längre ned på denna sida.

Ansök senast 15 maj för att få skolskjuts till skolstarten.

Hur lång är handläggningstiden?

Om du har skickat in en ansökan till barn- och ungdomsförvaltningen för nästkommande läsår senast den 15 maj kommer du att få ett beslut i vårdnadshavarportalen innan terminsstart. Övrig tid på året är handläggningstiden för skolskjutsansökan cirka tre veckor, vid läsårets start och under semestertider kan dock längre handläggningstider förekomma.

Hur ser jag om min ansökan blivit beviljad och hur meddelas det?

I vårdnadshavarportalen kan du se din ansökan, beslut m.m. När ett beslut är expedierat till vårdnadshavarportalen skickas ett mejl till den mejladressen du uppgav i ansökan. OBS! Kontrollera din skräppost. Du hittar länk till vårdnadshavarportalen längre ned på sidan.

Kan jag få tillfällig skolskjuts?

Vid ett olycksfall kan du ha rätt till tillfällig skolskjuts. Du som vårdnadshavare behöver kontakta kommunens försäkringsbolag för att se vad som gäller för just er. https://www.vallentuna.se/forskola-och-skola/forsakringar/

För dig som går i grundsärskola

För en elev mottagen i särskola görs en individuell bedömning av elevens förmåga att ta sig till skolan. Du som vårdnadshavare ska lämna relevant underlag för utredningen. Längst ned på sidan hittar du en blankett "Intyg om behov av skolskjuts". Du kan antingen fylla i blanketten, eller bifoga annat relevant underlag, när du ansöker om skolskjuts via e-tjänsten längre ned på sidan.

För dig som går i gymnasieskola

Du som går i gymnasieskola behöver inte ansöka om skolskjuts via e-tjänsten på denna sida. Är du folkbokförd i Vallentuna kommun och går på Vallentuna gymnasium får du elevresor i form av SL-kort från skolan. Går du i en skola i en annan kommun, vänd dig till din gymnasieskola för att se vad som gäller för just dig. Särskilt anordnad skolskjuts beviljas inte till dig som går i gymnasieskola.

För dig som går i gymnasiesärskola

Du som går i gymnasiesärskola kan få skolskjuts i form av SL-kort, skolbuss eller taxi. Längst ned på sidan hittar du en blankett "Intyg om behov av skolskjuts". Du kan antingen fylla i blanketten, eller bifoga annat relevant underlag, när du ansöker om skolskjuts via e-tjänsten längre ned på sidan.

Information till dig som fått ett beslut om skolskjuts

Var hämtar jag mitt läsårskort/SL-kort?

Du kan hämta ditt SL-kort på Vallentuna kommuns kontakcenter. Kontaktcentrets öppettider hittar du på den här sidan.

Du kan tidigast hämta ut ditt SL-kort från och med det datum som står på ditt beslut om skolskjuts. Du hittar ditt beslut i vårdnadshavarportalen längre ned på denna sida.

Mellan vilka tider kan man åka på läsårskortet/SL-kortet?

SL-kortet gäller helgfri måndag-fredag kl. 04.30-19.00 under hela skolans läsår. Om du vill kan du köpa till en fritidsbiljett hos SL, som laddas på samma kort och gäller övrig tid.

Vad gör jag om jag tappar bort mitt läsårskort/SL-kort, eller om kortet blivit stulet?

När du hämtar ut ett SL kort från kommunen så ska du registrera det på Mitt SL, detta för att du ska omfattas av förlustgarantin. Förlustgarantin gäller bara om kortet är registrerat på Mitt SL. Det går inte att registrera kortet i efterhand för att få garantin. Det är SL som ersätter borttappade SL-kort som är registrerade på Mitt SL. Förlustgarantin omfattar både själva SL-kortet och innehållet på kortet. Har du tappat ditt kort är det SL du ska ta kontakt med.

SL-kortet funkar inte, hur gör jag?

Kontakta SL:s kundtjänst på telefon: 08-600 10 00.

Information till dig som har Taxi - Sirius

För information vid utebliven taxi eller förseningar, kontakta Sirius Kundtjänst:08-745 33 00

Avbokning kan ske via mejl, info@siriusomsorg.se eller telefon, 08-745 33 00.
Växeln är öppen vardagar 06.00-19.00 men avbokning kan ske dygnet runt, samtal inkomna efter 19.00 spelas in på telefonsvararen som lyssnas av varje morgon.

Avbeställ taxi senast en timme före avresa annars blir kommunen debiterad för skolskjutsen. Om eleven missar bokad skolskjuts vid fler än fem tillfällen per termin blir vårdnadshavaren ersättningsskyldig motsvarande den kostnad som kommunen betalat.

Taxin väntar högst 5 minuter efter avtalad tid.

En bomkörning uppstår när eleven inte åker med bokad taxi, till exempel när Sirius blir sena eller inte dyker upp på morgonen och ni löser skjutsen till skolan själva. Då registrerar chauffören det som en bomkörning och taxiresan ni har planerad för eftermiddagen bokas av automatiskt.

När en bomkörning sker behöver ni kontakta Sirius för att boka på resan för eftermiddagen igen. Det går bra att kontakta dem via mail info@siriusomsorg.se eller telefon 08-745 33 09.

Begränsningar

  • Vårdnadshavaren kan inte ändra färdväg, tid eller plats för på- och avstigning. Barn- och ungdomsförvaltningen gör sådana förändringar i undantagsfall.
  • Vid akut sjukdom under skoldagen ansvarar vårdnadshavaren för att hämta eleven och avboka taxin.
  • Om lektion ställs in ändras inte tiden för skolskjutsen. Eleven får då vänta i skolans lokaler.
  • Bedömer chauffören att skolskjutstransporten inte kan utföras på ett säkert sätt, till exempel på grund av väderlek, ställs transporten in. Ersättningsskjuts ordnas då inte.

Information till dig som har skolbuss - Bergkvarabuss/Traveller

För information vid utebliven skolbuss eller förseningar, kontakta Bergkvarabuss/Traveller.

Trafikledning vardagar kl. 08.00-17.00, telefon: 08-55 66 88 13.

Akuta ärenden utanför kontorstid, telefon: 076-76 29 900.
E-post: trafikledning@travellerbuss.se

Begränsningar

  • Vårdnadshavaren kan inte ändra färdväg, tid eller plats för på- och avstigning.
  • Vid akut sjukdom under skoldagen ansvarar vårdnadshavaren för att hämta eleven.
  • Om lektion ställs in ändras inte tiden för skolskjutsen. Eleven får då vänta i skolans lokaler.
  • Bedömer chauffören att skolskjutstransporten inte kan utföras på ett säkert sätt, till exempel på grund av väderlek, ställs transporten in. Ersättningsskjuts ordnas då inte.

Hur lämnar jag synpunkter eller rapporterar avvikelser gällande skolbuss eller taxiresor?

Om du som vårdnadshavare har synpunkter eller vill rapportera en avvikelse när det gäller skolskjutsen så behöver du skicka e-post till skolskjuts@vallentuna.se. I mejlet meddelar du vilken typ av avvikelse, datum, tid och resenärens namn.

Det är viktigt att synpunkten/avvikelserapporten innehåller uppgifter så att de kan spåra händelsen för att åtgärda eventuella brister och felaktigheter. Avvikelserapporten behöver innehålla uppgift om resenären, tidpunkt för resan samt mellan vilka adresser resan har skett eller skulle ha skett.

Om det gäller synpunkter på bemötande vid telefonkontakt med Sirius eller Bergkvarabuss/Traveller så behöver tidpunkten för samtalet anges, vilket växelnummer man har ringt samt det nummer man har ringt ifrån för att de ska kunna spåra händelsen/samtalet.

Vi har framfört problemet med långa väntetider för att komma fram till Sirius via telefon. Vi har även påtalat vikten av att man som vårdnadshavare får återkoppling på synpunkter/avvikelser och att chaufförerna informerar om eventuella förseningar i god tid.

Hur gör jag om jag vill överklaga mitt beslut?

I ditt beslut, som du hittar i vårdnadshavarportalen, hittar du information om hur du går tillväga för att överklaga ditt beslut.

Ansök

Här kan du ansöka om skolskjuts via vår e-tjänst.

Har du ett barn med funktionsnedsättning ska du även fylla i blanketten Intyg om behov av skolskjuts, som du sedan laddar upp i e-tjänsten.

I vårdnadshavarportalen hittar du din inskickade ansökan. Blir du beviljad skolskjuts hittar du även personlig information om exempelvis färdsätt i portalen. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats