Fritidshem

Ditt barn har möjlighet att gå på fritidshem före och efter schemalagd skoltid och under loven. Fritids erbjuds från och med den 1 augusti det år ditt barn fyller sex år till och med den 30 juni det år ditt barn fyller 13 år. 

Du ansöker om fritidshemsplats via webbplatsen Skolvalssidan. Detta gäller både för kommunal och fristående verksamhet inom kommunen. För att logga in behöver du en e-legitimation.

Avgifter och regler

I Vallentuna kommun gäller maxtaxa för fritidshem. Taxan är inkomstrelaterad och beräknas i procent av hushållets sammanlagda bruttoinkomst. 

Du som har en plats för ditt barn är skyldig att lämna inkomstuppgift för dig själv och maka, make eller sambo.

Barnets vårdnadshavare har gemensamt betalningsansvar för platsen. Vid förändring av inkomst ska du anmäla detta snarast. Det är viktigt att vi har korrekta uppgifter för att du ska få rätt faktura. Logga in på webbplatsen Skolvalssidan för att registrera eller ändra dina inkomstuppgifter.

Ditt barns tid på fritidshemmet ska motsvara din arbetstid/studietid och restid.

Vad räknas som inkomst?

Som inkomst räknas till exempel:

 • Lön och andra ersättningar
 • Överskott av näringsverksamhet
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta
 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning/sjukbidrag
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning (ej CSN)
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetionsutbildning för värnpliktiga med mera
 • Vårdbidrag för barn (arvodesdelen)

Inkomstuppgifter

Om hushållets gemensamma inkomst är mindre än maxtaxan (vänligen se separat dokument längst ned på aktuell sida) är det viktigt att du registrerar dina inkomstuppgifter, så att du inte betalar för mycket i avgift. Om du inte registrerar dina inkomstuppgifter kommer vi att fakturera dig maxavgift för barnomsorg.

Om hushållets gemensamma inkomst är mer än maxtaxan (vänligen se separat dokument längst ned på aktuell sida), behöver du inte registrera dina inkomstuppgifter. Avgiften för barnomsorg blir då maxavgift.

Delad faktura

Har ni gemensam vårdnad men bor på olika håll kan ni få en delad faktura. Ansökningsblankett finns under Självservice längst ned på den här sidan. Båda vårdnadshavarna skriver ett avtal var för varje barn.

Maxtaxa gäller även vid delad faktura. Varje hushåll betalar en procentuell del av avgiften i förhållande till den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll. I avgiftsberäkningen har vi samma beräkningsgrund oavsett delad eller gemensam faktura.

Vad gör jag om jag har betalat fel avgift?

Registrera den inkomst du har nu och kontakta sedan oss. Förbered dig gärna genom att ta fram underlag som styrker din inkomst. Om du har betalat för lite eller för mycket i avgift justerar vi mellanskillnaden på nästkommande faktura.

Avgift under sommar eller semester

Avgiften för förskola och pedagogisk omsorg är fördelade på årets 12 månader. Det innebär att en avgift betalas även under ledigheter, till exempel sommarsemester och jullov.

När du som vårdnadshavare har semester rekommenderas att ditt barn får ledigt från förskolan.

Förstärkt skolstart

I skolor som drivs av Vallentuna kommun erbjuds elever i årskurs F–3 förstärkt skolstart. Det innebär en pedagogiskt förlängd verksamhet och samverkan mellan skola och fritidshem. Skoltiden under förstärkt skolstart är mellan kl. 08.00 och 14.00. Verksamheten är avgiftsfri under den tiden.

Utökad vistelsetid utöver fritids ordinarie öppettider

För att erhålla fritids utöver ordinarie öppettid krävs det att det rör sig om ett regelbundet och kontinuerligt omsorgsbehov. Ansökan lämnas till rektor på skolan som fattar beslut. Till ansökan ska bifogas arbetsgivarintyg samt arbetsschema.

Fritids har, om behov kan styrkas, skyldighet att hålla öppet mellan kl. 06.00 - 18.30.

Utökad närvarotid på grund av särskilda skäl

Om ditt barn av fysiska och/eller psykiska skäl eller på grund av familjens situation bedöms ha ett behov av mer tid i förskoleverksamheten, kan du som vårdnadshavare ansöka om dispens från reglerna om närvarotider.

Närvarotid i fritidshem vid permittering

Elevens närvarotid i fritidshem påverkas om elevens ena eller båda vårdnadshavare har blivit permitterade från sina arbeten. Permittering innebär att en person är tillfälligt arbetsbefriad av sin arbetsgivare, men fortfarande har kvar sin anställning. Detta gäller från och med 6 april 2020, och tills vidare.

Innebär permitteringen att du är helt arbetsbefriad har eleven rätt till en närvarotid på 10 timmar i veckanInnebär permitteringen att du är arbetsbefriad på deltid har eleven rätt till en närvarotid som motsvarar din nya arbetstid + resväg (per vecka), men minst 10 timmar i veckan

Förändring av schema för fritidsomsorg registreras i SchoolSoft.

Då du som är korttidspermitterade ska stå till din arbetsgivares förfogande, kan omsorgsbehovet komma att förändras med kort varsel. Det är därför viktigt att du meddelar ändring av och registrerar ny närvarotid så snart du vet att du ska återgå helt eller delvis i arbete.

Uppsägningstid

Uppsägning ska göras senast en månad innan barnet ska sluta. Uppsägningstiden är en månad från det att uppsägningen registreras på webbplatsen Skolvalssidan. Avgiften beräknas då per dag och utgör 1/30 av aktuell månadsavgift. Avgift ska betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen utnyttjas eller inte.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats