Fritidshem

Ditt barn har möjlighet att gå på fritidshem före och efter schemalagd skoltid och under loven. Fritids erbjuds från och med den 1 augusti det år ditt barn fyller sex år till och med den 30 juni det år ditt barn fyller 13 år. 

Du ansöker om fritidshemsplats via webbplatsen Skolvalssidan. Detta gäller både för kommunal och fristående verksamhet inom kommunen. För att logga in behöver du en e-legitimation.

Avgifter och regler

I Vallentuna kommun gäller maxtaxa för fritidshem. Taxan är inkomstrelaterad och beräknas i procent av hushållets sammanlagda bruttoinkomst. 

Du som har en plats för ditt barn är skyldig att lämna inkomstuppgift för dig själv och maka, make eller sambo.

Barnets vårdnadshavare har gemensamt betalningsansvar för platsen. Vid förändring av inkomst ska du anmäla detta snarast. Det är viktigt att vi har korrekta uppgifter för att du ska få rätt faktura. Logga in på webbplatsen Skolvalssidan för att registrera eller ändra dina inkomstuppgifter.

Ditt barns tid på fritidshemmet ska motsvara din arbetstid/studietid och restid.

Vad räknas som inkomst?

Som inkomst räknas till exempel:

 • Lön och andra ersättningar
 • Överskott av näringsverksamhet
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta
 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning/sjukbidrag
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning (ej CSN)
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetionsutbildning för värnpliktiga med mera
 • Vårdbidrag för barn (arvodesdelen)

Inkomstuppgifter

Om hushållets gemensamma inkomst är mindre än 46 080 kr per månad före skatt är det viktigt att du registrerar dina inkomstuppgifter, så att du inte betalar för mycket i avgift. Om du inte registrerar dina inkomstuppgifter kommer vi att fakturera dig maxavgift för barnomsorg.

Om hushållets gemensamma inkomst är mer än 46 080 kr per månad före skatt behöver du inte registrera dina inkomstuppgifter. Avgiften för barnomsorg blir då maxavgift.

Delad faktura

Har ni gemensam vårdnad men bor på olika håll kan ni få en delad faktura. Ansökningsblankett finns under Självservice längst ned på den här sidan. Båda vårdnadshavarna skriver ett avtal var för varje barn.

Maxtaxa gäller även vid delad faktura. Varje hushåll betalar en procentuell del av avgiften i förhållande till den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll. I avgiftsberäkningen har vi samma beräkningsgrund oavsett delad eller gemensam faktura.

Vad gör jag om jag betalat fel avgift?

Registrera den inkomst du har nu och kontakta sedan oss. Förbered dig gärna genom att ta fram underlag som styrker din inkomst. Om du har betalat för lite eller för mycket i avgift justerar vi mellanskillnaden på nästkommande faktura.

Avgift under sommar eller semester

Avgiften för förskola och pedagogisk omsorg är fördelade på årets 12 månader. Det innebär att en avgift betalas även under ledigheter, till exempel sommarsemester och jullov.

När du som vårdnadshavare har semester rekommenderas att ditt barn får ledigt från förskolan.

Förstärkt skolstart

I skolor som drivs av Vallentuna kommun erbjuds elever i årskurs F–3 förstärkt skolstart. Det innebär en pedagogiskt förlängd verksamhet och samverkan mellan skola och fritidshem. Skoltiden under förstärkt skolstart är mellan kl. 08.00 och 14.00. Verksamheten är avgiftsfri under den tiden.

Utökad närvarotid på grund av särskilda skäl

Om ditt barn av fysiska och/eller psykiska skäl eller på grund av familjens situation bedöms ha ett behov av mer tid i förskoleverksamheten, kan du som vårdnadshavare ansöka om dispens från reglerna om närvarotider.

Uppsägningstid

Uppsägning ska göras senast en månad innan barnet ska sluta. Uppsägningstiden är en månad från det att uppsägningen registreras på webbplatsen Skolvalssidan. Avgiften beräknas då per dag och utgör 1/30 av aktuell månadsavgift. Avgift ska betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen utnyttjas eller inte.

Kontaktcenter

E-postadress
kommun@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 00

Besök
Kulturhuset, Allévägen 1

Post
Vallentuna kommun
186 86 Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats