Vilket stöd finns det?

Det är förskolechef och rektor som bedömer barnets och elevens behov av stöd. Stödet utformas utifrån den enskildes behov och förutsättningar.

 

Stöd i förskolan

Förskolan ska ge stöd om ett barn har speciella behov som kräver det för sin utveckling. Det är rektorn vid förskolan som ska se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska få möjlighet att delta när man utformar de särskilda stödinsatserna.
I förskolan arbetar men utifrån ett gemensamt kartläggningsmaterial i bedömningen av särskilt stöd och utarbetar vid behov en handlingsplan, det är rektorn som bestämmer hur eventuella åtgärder ska dokumenteras.

Stöd i grundskola och gymnasieskolan

Alla elever har rätt till ledning och stimulans i skolan för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar. För vissa elever kan det innebära extra anpassningar eller särskilt stöd.
Skolan ska ge extra anpassningar och särskilt stöd till de elever som har svårt att uppfylla kunskapskraven. Skolan ska så långt det är möjligt ge de anpassningar och det stöd som krävs för att en elev ska uppnå kunskapskraven.

Extra anpassningar

Extra anpassningar är en mindre ingripande stödinsats som normalt går att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det måste inte fattas något formellt beslut om denna stödinsats. Bestämmelserna om extra anpassningar gäller för elever i alla skolformer och i fritidshemmet.

Extra anpassningar, utredning och särskilt stöd?

Det är insatsernas omfattning eller varaktighet, eller både omfattningen och varaktigheten, som skiljer särskilt stöd från stöd som ges i form av extra anpassningar. Elevens lärare fattar beslut om extra anpassningar. Om det inte räcker, eller om det finns särskilda skäl att anta att extra anpassningar inte kommer att räcka, så ska behovet utredas av rektor. Särskilt stöd brukar vara mer omfattande och pågå under en längre tid. När det gäller särskilt stöd så innebär det att ett åtgärdsprogram ska utarbetas och beslutas av rektor.

Du hittar mer information på Skolverkets webbplats, se länk nedan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats