Ansöka om skolskjuts

Ansök om skolskjuts

Du behöver ansöka om skolskjuts inför varje nytt läsår eller om du till exempel flyttar eller byter skola. Har du fått skolskjuts beviljad inför höstterminen behöver du inte söka på nytt inför vårterminen. Det går alltid att göra en ansökan för nuvarande läsår. När ansökan inför varje läsår öppnar kommer vi att informera här på vår webbplats och i SchoolSoft.

*Ansök senast 15 maj för att få beslut om skolskjuts till höstterminens start. Därefter hanteras ansökningarna i tur och ordning.

Du ansöker om skolskjuts i vår e-tjänst längre ner på denna sida.

Så här laddar du på din skolbiljett till ett grönt SL-kort

Läs mer och följ instruktionerna steg för steg på SL:s hemsida:
Här laddar du på din skolbiljett till ett grönt SL-kort

Innan du ansöker om skolskjuts

Vilka är kriterierna för att få skolskjuts?

Du som går i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola kan få skolskjuts, främst i form av SL-kort (terminsbiljett). Skolskjuts beviljas inte till fristående skola utanför kommunen.

Om du har rätt till skolskjuts eller inte beror bland annat på avstånd till din närområdesskola, trafikförhållanden, om du har en funktionsnedsättning eller om det finns andra särskilda omständigheter.

Med hänsyn till barnets ålder, utveckling och trafikmognad kan du som vårdnadshavare behöva följa ditt barn till busshållplats, skolbusshållplats eller skola.

Avstånd till närområdesskola

Gång- eller cykelavståndet mellan hem och skola ska vara minst:

3 km för elev i förskoleklass och årskurs 1-6
5 km för elev i årskurs 7-9
Om kriteriet för avstånd till den skola som ligger geografiskt nära (närområdesskola) inte är uppfyllt, och du som vårdnadshavare har valt en annan skola, finns inte rätt till skolskjuts oavsett hur långt bort skolan ligger.

Trafikförhållanden

Om färdvägen till skolan anses vara riskfylld kan skolskjuts beviljas hela vägen, eller en del av vägen till skolan. Bedömningen om en skolväg är riskfylld görs i samråd med en trafikplanerare eller annan person som yrkesmässigt kan bedöma färdvägen.

Funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet

Vid funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet ska en bedömning göras i varje enskilt fall. Vid bedömningen tas det hänsyn till elevens förmåga att ta sig till och från skolan. Du som vårdnadshavare ska i ansökan lämna relevant underlag för bedömningen som styrker behovet av skolskjuts. Längst ned på sidan hittar du en blankett "Intyg om behov av skolskjuts". Fyll i blanketten och ladda upp den när du ansöker om skolskjuts via e-tjänsten längre ned på sidan.

Växelvis boende

Om du har växelvis boende anses du ha två likvärdiga hem och rätten till skolskjuts prövas till båda adresserna. Taxi beviljas ej utanför kommunen. Beviljande av SL-kort gäller för elever med växelvist boende inom Stockholms län.

Vilka typer av skolskjuts kan jag få?

Det finns olika typer av skolskjuts. Vanligast är att bli beviljad skolskjuts via SL och att du som elev får ett SL-kort (terminsbiljett). Du kan inte själv välja typ av skolskjuts. Du ansöker om skolskjuts i vår e-tjänst längre ned på sidan och får därefter ett beslut om vilken typ av skolskjuts just du har rätt till.

Skolskjuts med SL-kort

Skolskjuts med SL-kort kan efter en individuell bedömning beviljas. Beviljad skolskjuts innebär att du får ett SL-kort (terminsbiljett) att åka med i ordinarie kollektivtrafik.

Särskilt anordnad skolskjuts med skolbuss eller taxi

Särskilt anordnad skolskjuts med skolbuss eller taxi kan efter en individuell bedömning beviljas om du går i den skola där kommunen placerat dig. För dig som valt att gå i en annan skola än den där kommunen annars skulle ha placerat dig föreligger normalt ingen rätt till skolskjuts med taxi.

Självskjuts

Självskjuts är en överenskommelse mellan elevens vårdnadshavare och Vallentuna kommun och erbjuds endast istället för särskilt anordnad skolskjuts med taxi. Elevens vårdnadshavare kan mot ersättning från Vallentuna kommun ta över hela ansvaret för elevens skolskjuts mellan elevens bostad och elevens skola.

Ersättning för självskjuts motsvarar Skatteverkets normer för skattefri ersättning för tjänsteresor med egen bil. Ersättning utgår för aktuella sträcka mellan elevens bostad och elevens skola, alltså totalt två resor per dag.

Du ansöker om självskjuts via e-tjänsten för skolskjuts längre ned på sidan. I e-tjänsten finns det möjlighet att fylla i "Övriga upplysningar". Där anger du att du ansöker om självskjuts.

Hur ansöker jag om skolskjuts?

Ny ansökan ska göras inför varje nytt läsår eller när förutsättningarna förändras, till exempel om du flyttar eller byter skola. Du ansöker via kommunens e-tjänst som du hittar längre ned på denna sida.

Ansök senast 15 maj för att få skolskjuts till skolstarten.

Hur lång är handläggningstiden?

Om du har skickat in en ansökan till barn- och ungdomsförvaltningen för nästkommande läsår senast den 15 maj kommer du att få ett beslut i vårdnadshavarportalen innan terminsstart. Övrig tid på året är handläggningstiden för skolskjutsansökan cirka tre veckor, vid läsårets start och under semestertider kan dock längre handläggningstider förekomma.

Hur ser jag om min ansökan blivit beviljad och hur meddelas det?

I vårdnadshavarportalen kan du se din ansökan, beslut m.m. När ett beslut är expedierat till vårdnadshavarportalen skickas ett mejl till den mejladressen du uppgav i ansökan. OBS! Kontrollera din skräppost. Du hittar länk till vårdnadshavarportalen längre ned på sidan.

Kan jag få tillfällig skolskjuts?

Vid ett olycksfall kan du ha rätt till tillfällig skolskjuts. Du som vårdnadshavare behöver kontakta kommunens försäkringsbolag för att se vad som gäller för just er:

Läs mer om försäkringar här

För dig som går i anpassade grundskolan

För en elev mottagen i anpassade grundskolan görs en individuell bedömning av elevens förmåga att ta sig till skolan. Du som vårdnadshavare ska lämna relevant underlag för utredningen. Längst ned på sidan hittar du en blankett "Intyg om behov av skolskjuts". Du kan antingen fylla i blanketten, eller bifoga annat relevant underlag, när du ansöker om skolskjuts via e-tjänsten längre ned på sidan.

För dig som går i gymnasieskola

Du som går i gymnasieskola behöver inte ansöka om skolskjuts via e-tjänsten på denna sida. Är du folkbokförd i Vallentuna kommun och går på Vallentuna gymnasium får du elevresor i form av SL-kort från skolan. Går du i en skola i en annan kommun, vänd dig till din gymnasieskola för att se vad som gäller för just dig. Särskilt anordnad skolskjuts beviljas inte till dig som går i gymnasieskola.

För dig som går i anpassade gymnasieskolan

Du som går i anpassade gymnasieskolan kan få skolskjuts i form av SL-kort, skolbuss eller taxi. Längst ned på sidan hittar du en blankett "Intyg om behov av skolskjuts". Du kan antingen fylla i blanketten, eller bifoga annat relevant underlag, när du ansöker om skolskjuts via e-tjänsten längre ned på sidan.

Ansök

Här kan du ansöka om skolskjuts via vår e-tjänst.

Har du ett barn med funktionsnedsättning ska du även fylla i blanketten Intyg om behov av skolskjuts, som du sedan laddar upp i e-tjänsten.

I vårdnadshavarportalen hittar du din inskickade ansökan. Blir du beviljad skolskjuts hittar du även personlig information om exempelvis färdsätt i portalen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats