Personuppgifter inom förskola och skola

Inom kommunens verksamhet för barnomsorg och utbildning samlas personuppgifter om barn, elever och vårdnadshavare in för att kunna tillhandahålla, anordna och bedriva utbildning och annan pedagogisk verksamhet som är en i svensk rätt fastställd uppgift. Verksamheterna behöver hantera dessa uppgifter för att kunna genomföra sitt uppdrag och det finns därmed stöd i dataskyddsförordningen för detta. Uppgifterna kan även användas som underlag för framställning av statistik.

Personuppgifter om barn och vårdnadshavare hämtas från kommunens invånarregister, där samtliga barn samt uppgift om vårdnadshavare finns registrerade, och från vårdnadshavare. Manuell inmatning i IT-systemet sker av kompletterande uppgifter.

De personuppgifter som samlas in är namn på barn och vårdnadshavare, adress, telefonnummer, personnummer och liknande uppgifter. Även känsliga personuppgifter som uppgifter om hälsa, till exempel om allergier, hanteras. Endast sådana personuppgifter som är nödvändiga samlas in och dessa uppdateras regelbundet. Datalistor över skolans samtliga elever, beslut och protokoll samt personalanteckningar och e-post är exempel på platser där personuppgifter förekommer.

Inom verksamheten används olika IT-system och så kallade molntjänster, till exempel SchoolSoft, Google G Suite och Microsoft Office 365. När verksamheterna ska använda sig av molntjänster försöker man så långt som möjligt avanonymisera personuppgifterna och när det inte är möjligt, tecknas ett personuppgiftsbiträdesavtal för att säkerställa att personuppgifterna hanteras på rätt sätt.

Fotografier och filmer

För sådan behandling som går utöver utbildningsverksamheten behövs vårdnadshavarnas samtycke. Inom kommunens förskolor och skolor används fotografi och film som ett redskap för att dokumentera och synliggöra barns och elevers lärande, till exempel deras undervisning, projekt och utflykter. Verksamheterna skickar ut en samtyckesblankett en gång per läsår, men det går alltid att vända sig till verksamheterna om man vill att ett särskilt fotografi eller en inspelning av ett barn ska tas bort eller rättas, eller om du har frågor om behandlingen av ditt barns personuppgifter. Samtycket är frivilligt och kan när som helst återkallas.

Samtyckesblankett delas ut av respektive skola vid läsårsstart.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats