Riksintresset Frösunda, K 75

Karta
Klicka på bilden för att se en större karta. Klicka på "Bakåt-knappen" för att komma tillbaka till denna sida.

Den centrala delen av Frösunda socken är ett exempel på en dalgångsbygd i sprickdalslandskap. En på många sätt typisk mälardalsbygd där bebyggelse etablerats under förhistorisk tid i vattennära lägen och ett traditionellt brukande av mark med jordbruk och djurhållning pågått kontinuerligt sedan dess. 

Platsen för Frösunda sockencentra, centralt inom riksintresset, är en väl vald plats innanför och i skydd av Helgö och fornborgen mittemot Helgö belägen på Bergs ägor, och strategiskt nära intill den under förhistorisk tid betydelsefulla transportleden Långhundraleden. Långhundraleden benämns i det äldre kartmaterialet som en kungsådra mellan Saltsjön i söder och Uppsala i norr och den har varit avgörande för etablering av bebyggelse framförallt under förhistorisk tid.

De gårdar och byar som ligger inom riksintresseområdet är Vreda by och Bergs gård med ursprungligen underlydande torp under Vreda – Hamra och Sunnanå. Riksintresset berör även en del av Helgö ägor, Prästgården, Stolp-Ekeby och Stora Luttergärde. På två av gårdarna finns kor och/eller får (2009). I sockencentrat finns även en station vid Roslagsbanan från 1880-talet och flera byggnader som är direkt relaterade till järnvägen såsom Frösunda stationshus och ett mindre magasin. I sockencentrat finns även byggnader som tidigare haft samhällsfunktioner som skola och lanthandel bl.a.

Kyrkan har genom valvens utseende kunnat dateras till 1400-talets mitt, men har sannolikt haft en äldre föregångar belägen strax söder om den nuvarande kyrkobyggnaden. Kyrkobyggnaden är förhållandevis lite förändrad sedan byggtiden, men fönster har murats igen och nya har tagits upp.

Angående geografisk gränsdragningen av riksintresset Helgö var en viktig, kanske avgörande förutsättning för etablering av Frösunda sockencentra. Riksintresset bör därför utvidgas österut fram till dalgången (Långhundraleden/häradsgränsen) och inkludera Helgö gård och fornborgen mittemot. 

Särskilt viktigt att beakta ur kulturmiljösynpunkt är:

  • sambanden mellan förhistoriska gravar och gravfält i kombination med äldre bebyggelselägen
  • bebyggelse och bebyggelsemönster
  • lantbrukets förutsättningar – ev. stödåtgärder och ev. nytillkommande bebyggelse
  • sockencentrat – särskilt byggnader med tidigare samhällsfunktion

Kontinuiteten av boende och brukande på platsen avspeglas särskilt i förekomsten av förhistoriska gravar och gravfält i närheten av och i visuell kombination med äldre bebyggelselägen. Denna typ av bebyggelseindikerande fornlämningar bör uppmärksammas och skötas så att de framträder väl i landskapet. Att åker- och betesmark brukas på traditionellt sätt är av stort värde för både innehållet och upplevelsen av området.  

Ny bebyggelse och andra anläggningar som kan ge upphov till barriäreffekter eller på annat sätt försvåra möjligheterna att uppfatta sambanden mellan gravfält och äldre bebyggelselägen bör undvikas. Åtgärder som kan förstärka förståelsen eller den visuella uppfattningen av sambanden bör om möjligt genomföras. Det gäller t.ex. gravfältet norr om Vreda och det stora gravfältet öster om Stolp-Ekeby bytomt. Fornborgen mittemot Helgö gård har sannolikt haft avgörande betydelse för etableringen och beståendet av Frösunda sockencentrum och därför bör även denna uppmärksammas på lämpligt sätt. Det bör även finnas en strävan att söka bevara och gynna aktiva jordbruk med odling av lågväxande gröda på åkermark och bete i hagmark (ej på åkermark) inom området.

Utseendet hos de byggnader med tidigare samhällsfunktion som finns i sockencentrat bör bevaras så att dess ursprungliga funktioner kan avläsas och förstås. 

Vid etablering av ny bebyggelse för bostadsändamål bör förutsättningarna för fortsatt lantbruksföretagande med djurhållning särskilt beaktas. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats