Bebyggelse

Bebyggelsen - en av kulturmiljöns pusselbitar

Bebyggelsen i Vallentuna kommun är en del av kulturmiljön och en viktig resurs. Bebyggelsemiljöer är ett historiskt källmaterial där man kan läsa av olika tekniska, ekonomiska, sociala och kulturella aspekter. Varje tidsepok skapar sina särskilda karaktärsdrag och präglas av rådande samhällsförhållanden. Mängden information som en miljö har är därför beroende av hur väl bevarade dessa karaktärsdrag är. Den historiska kontinuiteten i byggnadsbeståndet och landskapet bör värnas för att bevara samhällets årsringar.

I plan- och bygglagen anges vad som gäller för bebyggelse, såväl nytillkommande som befintlig. Ur kulturmiljösynpunkt är det främst 3 kap. §§1, 10 och 12 som är aktuella. De hanterar placering och utformning samt anger varsamhetsbestämmelser, se sidan Lagar och förordningar  för utförligare information.

De avtryck som lämnas i landskapet genom nytillkommen bebyggelse lämnar större spår idag än tidigare. Markingrepp, placering och byggnadsvolymer har ökat. Det är därför särskilt viktigt vid nyetablering att ställa krav på placering, tomtstorlek, materialval, volymer och färgsättning för att uppnå samspel med omgivningen.

Bebyggelseinventeringar

Karta

Klicka på kartan över Inventerad bebyggelse 2008 för att få den större (för att återgå till denna sida igen, klicka på "Bakåt"-knappen). De orangemarkerade områdena visar var inventering har gjorts.

Som en del i kulturmiljöprogrammet har en byggnadsinventering genomförts år 2008. Den syftar till att framhäva och förmedla kunskap om bebyggelsens kvaliteter. Ingen heltäckande inventering har gjorts inom ramen för detta arbete. Läs mer om tidigare bebyggelseinventeringar

Urval tillsammans med motiv för inventeringen har varit följande:

 • 1900-talets bebyggelse (främst i tätorten Vallentuna).
  Vid tidigare inventeringar har fokus legat på äldre bebyggelse. Det byggda kulturarvet från 1900-talet behöver uppmärksammas i Vallentuna. En stor del av bebyggelse-förändringarna sker i tätortsmiljön där bebyggelsen förtätas. Inventeringar och värderingar har gjorts eftersom förändringarna bör/måste ske med hänsyn till de befintliga värdena. Information och kunskap om dessa miljöer är därför viktigt.
 • Mycket värdefulla byggnader och miljöer inom kommunen som vid tidigare inventeringar, på 1960-70-talen, klassats som ”omistliga”.
  Vid den omfattande inventeringen som genomfördes under 1960- och -70-talen pekades 13 byggnader och bebyggelsemiljöer ut som omistliga. Dessa anläggningar inventerades på nytt och jämfördes med den tidigare bedömningen.
 • Värdefulla miljöer med speciell bebyggelsestruktur inom kommunen.
  Inom kommunen finns flera miljöer med äldre bebyggelsestruktur bevarad. Byggnader och miljöer med särskilda karaktärsdrag kan berätta om lokala byggnadsskick vilka präglats av ekonomiska och sociala faktorer.
 • Förändringsområden, på grund av avstyckningar och/eller aktuella planer.
  Inflyttningen till kommunen ökar och om 20 år beräknas antalet kommuninvånare ha stigit till 45 000. Det finns ett högt tryck på avstyckningar på flera håll i kommunen och för ett antal områden föreligger detaljplaner. Med tanke på kommande förändringar påverkas och förändras bebyggelsemönstret. I kunskapsuppbyggande syfte inventerades bebyggelse i några utvalda områden.
 •  Bebyggelse på fastigheter ägda av Stockholm stad år 2008. (Fastigheter som ska säljas inom kort).
  Stora landområden köptes upp av Stockholm stad på 1960-talet. Sex fastigheter ska säljas den närmsta framtiden. För att öka kunskapen inventerades därför bebyggelsen i några av dessa områden.

Även utanför dessa områden finns bebyggelse med kulturhistoriskt värde. Bedömningar av bebyggelse som inte omfattas av den genomförda inventeringen kommer att behöva göras löpande av antikvarisk kompetens. Detta är särskilt viktigt att beakta i tätorten Vallentuna.

Bebyggelseregistret

Riksantikvarieämbetets nationella register, Bebyggelseregistret, har använts för registrering och kan kontinuerligt fyllas på med ny information. I och med det har en grund lagts för ett fortsatt arbete med bebyggelsefrågor i kommunen. 

Med miljömålet God bebyggd miljö i åtanke bör dessa frågor behandlas i den kommande kommunala planeringen. Underlaget kan ligga till grund för ett strategiarbete inom miljömålsarbetet för God bebyggd miljö.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats