Össeby socken

Karta

Klicka på kartan över Össeby socken för att få den större (för att återgå till denna sida igen, klicka på "Bakåt"-knappen).

Össeby och Garns socknar slogs ihop år 1838 då Össeby införlivades med Garn. Den sammanslagna socknen utgör den geografiskt sett större delen av östra Vallentuna kommun.

Össeby socken var fram till år 1838, då sockenkyrkan brann ned, en till ytan och invånarantalet ganska liten, men självständig socken med ett fåtal brukningsenheter varav huvuddelen ensamgårdar och några få små byar. Naturgeografiskt kan socknen sägas tillhöra övergångsbygd mellan dalgångsbygden i norr och skogsbygd i söder. Inslaget av säterier blev med tiden förhållandevis stort i socknens utkanter och vid sekelskiftet 1900 fanns här fortfarande fyra gårdar med säterirättigheter. Össeby utgjorde länge den östligaste delen av Vallentuna härad och fick på så sätt sitt namn. Närheten till Garnsviken och Långhundraleden liksom det som senare blev Angarnssjön och Angarnssjöängen har varit avgörande för behovet av försvarsanläggningar, möjligheten till försörjning, handel och etablering av bebyggelse.

 

Utsiktsbild över Garnsviken
Utsiktsbild över Garnsviken med inloppet till Husaån. Össeby socken till vänster om åmynningen. Fotograf: Okänd.

 Össeby har flera likheter med grannsocken Angarn i väster och förutom den direkta närheten till Långhundraleden som följer socknens östra gräns så präglas i huvudsak den norra delen av vägar och transporter. Det kanske mest påtaliga inslaget i landskapet är idag E18:s stora trafikplats på Karby ägor som förbinder gamla Norrtäljevägen med E18. Just Stora Karby har lång tradition som knutpunkt för transporter då det här har funnits både gästgiveri och krog.

Förutom de ståndsmässigt bebyggda gårdarna Svista, Sjöberg, Hacksta och Brottby karaktäriseras bebyggelsen i socknen av ensamgårdsbebyggelse och små byar vars byggnadsbestånd i första hand formats av lantbrukets behov och därför kan sägas ha en traditionellt agrar prägel. Det har även funnits förhållandevis många arbetarbostäder belägna intill flera av socknens gårdar.

Det finns inga gårdar med nötkreatur eller får kvar i socknen, däremot är inslaget av häst ganska stort.

Karby gård
Karby gård. Fotograf: Gun Hillbo 1985.

Kulturmiljöprofil – Össeby socken

  • Tydlig social skiktning i bebyggelsestrukturen med herrgårdar, torp och arbetarbostäder.
  • Karby/Brottby, för kommunen viktig kommunikationsnod. Omgivet av attraktiv kulturmiljö i Långhundraledens dalgång.
  • Ensamgårdsbebyggelse i karg skogsbygd, med många igenväxta f.d. välhävdade betesmarker.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats