Markims socken

Karta

Klicka på kartan över Markims socken för att få den större (för att återgå till denna sida igen, klicka på "Bakåt"-knappen).

Socknen karaktäriseras av slättbygd och effekterna av ett sedan årtusenden pågående småskaligt jordbruk. Landskapet – ett odlingslandskap i utkanten av Upplands slättbygd – bär tydlig agrar prägel av jordbruksdrift med djupa rötter ända ned i förhistorisk tid. De naturgeografiska förhållandena och den successiva landhöjningen har gjort att det i socknen är ovanligt lätt att avläsa och förstå landskapsnyttjandet från äldre järnålder fram till idag. Genom tolkning av t.ex. olika bebyggda och övergivna bebyggelselägen, ägogränser, förekomst av olika markslag och spår såsom gravfält, runstenar, brukningsvägar, diken, åkerholmar, odlingsrösen, etc. och dess inbördes (geografiska och funktionella) förhållande till varandra framträder bilden av historien i landskapet.

Röjningsrösen vid Saxta
Röjningsrösen vid Saxta, Markims socken

Bebyggelsen karaktäriseras fortfarande i huvudsak av jordbruksbebyggelse samlad i små grupper eller som enstaka gårdar med ganska enkla bostadshus och funktionella ekonomibyggnader i trä enligt ett bebyggelsemönster som lades fast senast under 1200-talet, men troligen redan under 1000-talet. Bostadshusen härrör i de flesta fall från 1900-talets första decennier medan ekonomibyggnaderna med få undantag är från 1800-talets slut. Bebyggelsen är belägen på moränbackar centralt i förhållande till det mest arbetsintensiva och krävande markslaget, åkermarken, ofta med bostadshuset i söder och ekonomibyggnaderna i norr. Ofta är bebyggelsen fortfarande tydligt uppdelad på olika funktioner – med en väl avgränsad bostadsdel och en ekonomidel. Längre upp i terrängen finns marker som länge utnyttjats som betesmarker där man kan finna spår av det biologiska kulturarvet – en i vissa fall rik och hävdanpassad flora.

Flygfoto över Markims kyrka
Flygfoto över Markims kyrka ca 1940. Fotograf: Liljekvist, AB Flygtrafik.

Kulturmiljöprofil – Markims socken

  • Överblickbart område av utpräglat agrar karaktär med aktiva jordbruk.
  • Många olika järnålderslämningar med tydliga former från olika tider.
  • Liten förändringsgrad under 1900-talet.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats