Riksintressen

Vallentuna kommun berörs av fem olika riksintressen för kulturmiljö:

Karta
Kartan visar utbredningen av de fem riksintressen för kulturmiljö som finns inom kommunen.

I slutet av 1980-talet, inför introduktionen av det kommunala planmonopolet och plan- och bygglagen, utpekades ett antal riksintresseområden för att ge signaler om vad som då ansågs vara nationella allmänna intressen och var de geografiskt var belägna. Det är sedan 1987 kommunens ansvar att i sin planering tillvarata dessa allmänna intressen på ett bra sätt. Hur man avser göra det ska redovisas i översiktsplanen.

Karta
Klicka på kartan över kulturmiljöer i Vallentuna för att få den större (för att återgå till denna sida igen, klicka på "Bakåt"-knappen).

miljöbalkens 3 kapitel 6 § anges vad som gäller för bland annat riksintresseområden.

Riksantikvarieämbetet ansvarar för att tillhandahålla nationellt jämförbara beskrivningar. Stockholms riksintressen finns beskrivna i en publikation som Riksantikvarieämbetet har givit ut och ett utdrag med information om Vallentuna kommuns riksintressen finns att läsa här. För att kunna tillvarata de kulturhistoriska värdena i den fysiska planeringen på kommunal nivå krävs en utförligare beskrivning, därför har vi i det nya kulturmiljöunderlaget för kommunen tagit fram förtydliganden till riksintresseområdena.

I områden som är av riksintresse för kulturmiljö bör en särskild lämplighetsprövning göras. Inom dessa områden bör det regelmässigt ställas krav på kulturhistoriska utredningar/kulturmiljöanalyser och konsekvensanalyser (sårbarhetsanalyser).

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats