Frösunda socken

Karta

Klicka på kartan över Frösunda socken för att få den större (för att återgå till denna sida igen, klicka på "Bakåt"-knappen).

Frösunda socken är en varierad bygd väster om den dalgång som under förhistorisk tid utgjorde Långhundraleden. Socknen är förhållandevis långsträckt och har till övervägande del agrar prägel, med typiska och i viss mån bevarade torp i söder till stora och fortfarande aktiva jordbruksbyar i norr och öster. Bebyggelsen har i stora delar lång kontinuitet på platsen vilket framgår av de många gravfält som ligger nära eller i direkt anslutning till många av socknens byar och gårdar.

Sedan 1800-talets slut präglas socknen kommunikationsmässigt av Roslagsbanan som sträcker sig igenom socknen, från Solsta i sydväst, genom socknens centrala del där det finns bevarade stationshus och godsmagasin, via Rolsta och vidare mot Kårsta.

Kor vid Tarby
Kor vid Tarby

I socknen finns åtminstone sju djurhållare av nöt och/eller får. Av dessa är tre mjölkgårdar, av kommunens kvarvarande åtta.

Ortnamnsskicket utmärker socknen med flera hedniska gudanamn som fortfarande lever kvar såsom Torsholma, Odenslunda och sockennamnet Frösunda.

Flera nationellt sett intressanta platser såsom Helgö och det försvunna Tuna utmed Långhundraleden finns i socknen och har stor potential för framtida forskning.

Omfattande förändringar av markägandet i form av ägoutbyten och ändringar av ägogränser har skett framförallt under 1900-talet.

Flygfoto över Frösunda 1999
Flygfoto över Frösunda 1999. Fotograf: Sven Sognevik

Kulturmiljöprofil – Frösunda socken

  • Varierad dalgångsbygd utmed Långhundraleden, Helgö.
  • Frösunda gamla sockencentra, förstärkt genom Roslagsbanans stationsetablering på 1880-talet.
  • Småskaligt jordbruk i varierat landskap med många historiska spår.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats